Norges Fredsråd

Månedens fredsprofil for februar 2017: Thorvald Stoltenberg

Del

Norges Fredsråd vil hver måned fremheve et enkeltmenneske eller organisasjon som har utmerket seg for forbrødring og fred i måneden som har gått. Månedens fredsprofil for februar 2017 er Thorvald Stoltenberg.

Aktuell med:
Tidligere utenriks- og forsvarsminister Thorvald Stoltenberg er ute med boken Frokost med Thorvald, sju samtaler om verden, livet og kjærligheten hvor han analyserer aktuelle politiske samfunnsspørsmål. Spesielt nevneverdig er hans forsøk på å dempe inntrykket av motsetningene mellom Russland og NATO, og mane til forståelse for hvordan vår politikk oppfattes i Russland.

Bakgrunn:
De siste årene har Norge ført en linje overfor Russland med større vekt på avskrekking, fremfor å balansere med beroligende tiltak, politisk samarbeid og dialog. Som følge av dette har tonen mellom Norge og Russland blitt skarpere og avstanden større. Regjeringens retorikk som at forholdet til Russland ”aldri kan blir det samme igjen”, sanksjonspolitikken, villigheten til å delta i NATOs rakettskjoldplaner, og utstasjonering av amerikanske marinesoldater i Trøndelag, gjør lite annet enn å provosere, polarisere og øke spenningen ytterligere. Dette i en tid der det motsatte er helt nødvendig. Sikkerhetspolitisk er nordområdene og et godt forhold på tvers av grensene både viktig og i vår interesse. Norge er avhengig av å samarbeide med Russland på en rekke områder, spesielt med tanke på utfordringer knyttet til Svalbard, miljø og ressursfordeling i Barentshavet. Å ha en viss forståelse for at Russland oppfatter Norges avskrekkingspolitikk som skadelig for vårt forhold, er ikke det samme som å være enig eller akseptere Russlands kritikkverdige brudd på folkeretten og menneskerettighetene. Fremfor å importere sikkerheten og retorikken fra våre allierte er Norge tjent med en mer selvstendig Russlandspolitikk.

Begrunnelse:
Thorvald Stoltenberg føyer seg inn i rekken av aktører som stiller seg kritiske til Norges politikk overfor Russland. Stoltenberg advarer mot en negativ spiral av retorikk og handlingsmønstre, og en manglende forståelse for hvordan NATOs handlinger oppfattes av Russland. Stoltenberg er tydelig på at selv om vi ikke skal akseptere det Russland gjør og den folkerettsstridige annekteringen av Krim i 2014, så må vi slutte med en ensidig politikk basert på avskrekking. Våre nåværende handlinger har ikke ført til en endring i Russlands Ukraina-politikk, men føyes inn i rekken av vestlige politiske tiltak som misbrukes aktivt i russisk innenrikspropaganda og styrker de nasjonalistiske kreftene i Russland. Dette fører til sterkere fiendebilder og ytterligere russisk isolasjon fra vesten. Stoltenberg belyser viktigheten av dialog med vår nabo i øst for å hindre misforståelser som potensielt kan eskalere konfliktnivået og få fatale følger. Norges Fredsråd ønsker derfor å fremheve Thorvald Stoltenbergs viktige og betimelige kritikk av Regjeringens Russlandspolitikk, og gratulerer han som månedens fredsprofil for februar 2017!

Tidligere fredsprofiler:

2015
Januar – Ordfører Cecilie Hansen
Februar – «Fredens ring»
Mars – «Red Zone»
April – «Verdens beste nyheter»
Mai – Maria Bamieh
August – «Refugees Welcome to Norway»

2016
Januar – Merete Nordhus
Februar – «Soldiers of Are og Odin»
Mars – Carsten Jensen
April – Moddi
Mai – Tormod Heier
August – Europarådet
September – Frammuseet
Oktober – Sør-Trøndelag AUF ved Julie Indstad Hole
Desember - Foro Tynset

2017
Januar – Kårstein Eidem Løvaas

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Om Norges Fredsråd

Norges Fredsråd
Norges Fredsråd
Postboks 8940 Youngstorget
0028 OSLO

2286 8437http://www.norgesfredsrad.no/

Syv norske freds­or­ga­ni­sa­sjo­ner opp­ret­tet 25. okto­ber 1945 Nor­ges Freds­råd som et sam­ar­beids­or­gan. NFR var en vik­tig arena for det norske freds­ar­bei­det gjen­nom etter­krigs­ti­den, og videre under den kalde krigen.

I dag er Nor­ges Freds­råd møte­plas­sen for fred . Møte­plas­sen der menings­fel­ler og mot­stan­dere kan møtes til debatt og gjen­si­dig opp­lys­ning. En møte­plass som blir lagt merke til og lyt­tet til. En arena som føl­ger utvik­lin­gen i freds­re­la­terte saker og arbeidsmetoder.

Som sam­ar­beids­or­gan job­ber Nor­ges Freds­råd for kom­pe­tanse­he­ving og bedre utnyt­telse av kunn­ska­pen i norske freds­mil­jøer. Orga­ni­sa­sjo­nen er opp­tatt av ster­kere sam­ar­beid mel­lom aktu­elle part­nere og med­lems­or­ga­ni­sa­sjo­nene, og vil bidra til økt syn­lig­gjø­ring av freds­po­li­tiske stand­punkt i den offent­lige debat­ten. Over­ord­net skal NFR arbeide for bedre ramme­be­tin­gel­ser for norsk fredsarbeid.

Følg pressemeldinger fra Norges Fredsråd

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Norges Fredsråd på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Norges Fredsråd

Norges Fredsråd kunngjør sine Nobelfavoritter2.10.2017 07:00:00 CEST | Pressemelding

Nobels fredspris skal gå til den som har gjort “mest eller best” for fred i året som har gått. 2017 går inn i historien som året verden endelig fikk et internasjonalt forbud mot atomvåpen, og Norges Fredsråd mener derfor den prestisjetunge prisen i år burde gå til ICAN - The International Campaign to Abolish Nuclear Weapons - som tok initiativ til forbudet. På Fredsrådet sin liste over Nobelfavoritter finner vi også blant annet ECOWAS og Campaign Against Arms Trade.