Norges Fredsråd

Norges Fredsråd kunngjør sine Nobelfavoritter

Del
Nobels fredspris skal gå til den som har gjort “mest eller best” for fred i året som har gått. 2017 går inn i historien som året verden endelig fikk et internasjonalt forbud mot atomvåpen, og Norges Fredsråd mener derfor den prestisjetunge prisen i år burde gå til ICAN - The International Campaign to Abolish Nuclear Weapons - som tok initiativ til forbudet. På Fredsrådet sin liste over Nobelfavoritter finner vi også blant annet ECOWAS og Campaign Against Arms Trade.

Fredsrådets fem Nobelfavoritter (video-versjon):

#1 The International Campaign to Abolish Nuclear Weapons (ICAN)

Det er få som har prestert mer for fred enn de som lenge har kjempet for et forbud og til slutt fikk det vedtatt i FN i juli i år. ICAN tok i sin tid initiativ til forbudet som til slutt ble en realitet i sommer, da 122 land stemte for. Atomvåpenforbudet er det første multilaterale nedrustningsavtalen på mer enn 20 år, og er et viktig første steg i retning av en atomvåpenfri og tryggere verden.

En fredspris til atomvåpenbevegelsen i år understreker viktigheten av forbudet, og vil sende et sterkt signal til verdenssamfunnet - og da særlig landene som har valgt å stille seg utenfor forbudet.

#2 Edward Snowden, Arundhati Roy og Kathryn Bolkovac
Edward Snowden, Arundhati Roy og Kathryn Bolkovac kjemper på ulikt vis mot militarisme og maktovergrep. De fleste kjenner fortellingen om Snowden godt fra før av, men hans med-nominerte er mindre allment kjent. Varsleren Kathryn Bolkovac arbeidet for FNs fredsbevarende styrker i Bosnia da hun avdekket og slo alarm om FN-personells innblanding i overgrep og menneskehandel i landet. Siden har hun fortsatt arbeidet mot de problematiske sidene ved å bruke private militære aktører i statlige og internasjonale operasjoner. De to varslerne har stått opp mot problematiske maktstrukturer, det samme som den indiske forfatteren Arundhati Roy har kritisert i sitt arbeid. Roy er en av vår tids mest kraftfulle kritikere av moderne militærmakt og atomvåpen, og har lenge talt mot ideen om at krig kan føre til reell fred. En pris til Snowden, Roy og Bolkovac er en solid fredspris i tråd med retningslinjene i Nobels testamente.

#3 David Swanson
Forfatter og fredsaktivist David Swanson står bak initiativet “A world beyond war”, og tar til orde for nedrustning og en total avskaffelse av krig. I motsetning til de som mener at krig er uunngåelig og en del av menneskets natur, tar Swanson til orde for at hele ideen om krigføring er utdatert, og argumenterer for at det er mulig å avskaffe krig i sin helhet. Hans idealer har påvirket diskusjonene innenfor amerikansk utenrikspolitikk. De siste årene har Swanson engasjert seg i arbeidet frem mot Iran-avtalen, samt presset på for å innlede amerikanske forhandlinger med Nord-Korea.

#4 Campaign Against Arms Trade (CAAT)
Verdens land lager stadig mer brutale våpen - og tjener stadig med penger på det. CAAT fokuserer på strengere regulering og stans av våpensalg til områder der våpnene kan bidra til å heve konfliktnivået, eller til autoritære regimer der våpnene kan bli brukt mot egen befolkning. Den britiske kampanjen har kritisert staten for å tjene penger på våpensalg til autoritære regimer som f.eks Saudi-Arabia, som også deltar i den pågående borgerkrigen i Jemen. Kampanjen retter søkelys mot de skjulte delene av den internasjonale våpenhandelen, og problematiserer statlig subsidiering og korrupsjon i våpenindustrien. Det offentlige ordskiftet preges i dag av skremselspropaganda og fiendebilder, men skal vi klare å redusere konfliktnivået i verden trenger vi flere som tar til orde for nedrustning gjennom å problematisere verdens våpenhandel.

#5 De vestafrikanske staters økonomiske fellesskap (ECOWAS)
ECOWAS er et interessant alternativ blant de mer tradisjonelle fredspolitiske aktørene. Da den gambiske presidenten Yahya Jammeh nektet å gå av etter nederlag i presidentvalget i januar, og truet med å bruke makt mot egen befolkning, grep det økonomiske fellesskap inn og sikret fredelig maktovertagelse i landet. Basert på en kombinasjon av diplomatiske midler og muligheten for bruk av makt, blir organisasjonens innsats nå hyllet som en seier for afrikansk demokrati. Eksempelet understreker effektiviteten av lokalt forankrede operasjoner når det gjelder å sikre fred og forhindre væpna konflikt. Det regionale initiativet lyktes i å reagere mye mer effektivt enn det internasjonale samfunnet ville klart, og den regionale forankringen sikret operasjonen legitimitet og suksess. Maktovergangen i Gambia er bare et av flere eksempler på at deres arbeid har vært med på å bidra bidra til langvarig stabilitet i de vestafrikanske statene, både gjennom å fremme politisk og økonomisk samhandling regionalt, men også gjennom fredsbevarende operasjoner som blant annet ECOMOG i Liberia tilbake på nittitallet.

Som tidligere år er det også i år mange kandidater i utkanten av Nobelkomiteens retningslinjer. Et eksempel er Syrian Civil Defense, bedre kjent som White Helmets, som både i år og i fjor figurerte på PRIO sin topp-liste. Det er meget mulig at De hvite hjelmene fortjener en pris for sitt arbeid. Men det er likevel en forskjell mellom humanitært arbeid og fredsarbeid, og en vinner av Nobels Fredspris skal arbeide for fred og forbrødring eller bidra til nedrustning. Vi håper Nobelkomiteen i år som i fjor holder seg innenfor sitt mandat, og finner en vinner som er en Nobels Fredspris verdig - slik som f.eks ICAN, CAAT eller David Swanson!

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Lenker

Om Norges Fredsråd

Norges Fredsråd
Postboks 8940 Youngstorget
0028 OSLO

2286 8437http://www.norgesfredsrad.no/

Syv norske freds­or­ga­ni­sa­sjo­ner opp­ret­tet 25. okto­ber 1945 Nor­ges Freds­råd som et sam­ar­beids­or­gan. NFR var en vik­tig arena for det norske freds­ar­bei­det gjen­nom etter­krigs­ti­den, og videre under den kalde krigen.

I dag er Nor­ges Freds­råd møte­plas­sen for fred . Møte­plas­sen der menings­fel­ler og mot­stan­dere kan møtes til debatt og gjen­si­dig opp­lys­ning. En møte­plass som blir lagt merke til og lyt­tet til. En arena som føl­ger utvik­lin­gen i freds­re­la­terte saker og arbeidsmetoder.

Som sam­ar­beids­or­gan job­ber Nor­ges Freds­råd for kom­pe­tanse­he­ving og bedre utnyt­telse av kunn­ska­pen i norske freds­mil­jøer. Orga­ni­sa­sjo­nen er opp­tatt av ster­kere sam­ar­beid mel­lom aktu­elle part­nere og med­lems­or­ga­ni­sa­sjo­nene, og vil bidra til økt syn­lig­gjø­ring av freds­po­li­tiske stand­punkt i den offent­lige debat­ten. Over­ord­net skal NFR arbeide for bedre ramme­be­tin­gel­ser for norsk fredsarbeid.

Følg pressemeldinger fra Norges Fredsråd

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Norges Fredsråd på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Norges Fredsråd

HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye