Norges Fredsråd

Folk flest vil ha utenrikspolitikk inn i valgkampen

Del
En ny meningsmåling viser at 77% av velgerne mener temaene utenrikspolitikk, forsvar og sikkerhet må inn i valgkampen.

Undersøkelsen er gjennomført av Norstat på vegne av Norges Fredsråd i mars, og 1017 personer har svart på spørsmål vedrørende utenriks- og sikkerhetspolitikk. På spørsmålet “Mener du spørsmål vedrørende norsk utenrikspolitikk, forsvar og sikkerhet er viktig og noe de politiske partiene burde fokusere på i valgkampen?“ svarer altså mer enn tre av fire ja.

- Temaene norsk utenriks-, sikkerhets- og forsvarspolitikk har lenge glimret med sitt fravær i norske valgkamper. Politikerne legger skylden på at folk flest ikke bryr seg om dette, men denne meningsmålingen viser nettopp det motsatte: Folk flest bryr seg om tematikken, og vil høre mer om det i valgkampen, sier Hedda Langemyr, daglig leder i Norges Fredsråd.

Interessen for spørsmålene varierer med partitilhørighet, og det er hos velgerne fra SP, V og H at utenriksspørsmålene står høyest på agendaen. I denne gruppen svarer nesten 9 av 10 at de vil ha mer forsvar og sikkerhetsfokus i valgkampen. MDG-velgerne er de som skårer lavest, hvor 7 av 10 ønsker mer fokus på utenrikspolitikk. Økonomi, bosted og kjønn hadde lite å si for svarene. Utdanningsnivå har noe innvirkning, og den referansegruppen med lavest oppslutning er de som kun har gjennomført grunnskole: her ønsker kun 66% mer fokus på utenriks i valgkampen. Til sammenlikning er prosentandelen hos de med mastergrad hele 83%.

- I motsetning til hva politikerne sier, ser vi her helt tydelig at utenriks og forsvar er noe som opptar folk. Det er kun små variasjoner i engasjementet på bakgrunn av bosted, partitilhørighet og alder, og beskjeden til politikerne og mediene er helt tydelig: Vi må få mer fokus på de viktige utenriksspørsmålene inn i valgkampen, sier Langemyr.


- Det er gledelig å se at folk er mer interessert i denne tematikken enn det avisforsidene ofte gir inntrykk av. Media og politikere burde ta et oppgjør med myten om at disse spørsmålene ikke er noe folk flest er interessert i: Det er faktisk ikke sånn at folk er mer opptatt av Farmen enn av forsvar! Dette burde legge grunnlag for en kunnskapsbasert, åpnere og mer demokratisk forankra debatt om disse temaene i tida som kommer, sier Langemyr.

Kontakter

Bilder

Om Norges Fredsråd

Norges Fredsråd
Norges Fredsråd
Postboks 8940 Youngstorget
0028 OSLO

2286 8437http://www.norgesfredsrad.no/

Syv norske freds­or­ga­ni­sa­sjo­ner opp­ret­tet 25. okto­ber 1945 Nor­ges Freds­råd som et sam­ar­beids­or­gan. NFR var en vik­tig arena for det norske freds­ar­bei­det gjen­nom etter­krigs­ti­den, og videre under den kalde krigen.

I dag er Nor­ges Freds­råd møte­plas­sen for fred . Møte­plas­sen der menings­fel­ler og mot­stan­dere kan møtes til debatt og gjen­si­dig opp­lys­ning. En møte­plass som blir lagt merke til og lyt­tet til. En arena som føl­ger utvik­lin­gen i freds­re­la­terte saker og arbeidsmetoder.

Som sam­ar­beids­or­gan job­ber Nor­ges Freds­råd for kom­pe­tanse­he­ving og bedre utnyt­telse av kunn­ska­pen i norske freds­mil­jøer. Orga­ni­sa­sjo­nen er opp­tatt av ster­kere sam­ar­beid mel­lom aktu­elle part­nere og med­lems­or­ga­ni­sa­sjo­nene, og vil bidra til økt syn­lig­gjø­ring av freds­po­li­tiske stand­punkt i den offent­lige debat­ten. Over­ord­net skal NFR arbeide for bedre ramme­be­tin­gel­ser for norsk fredsarbeid.

Følg pressemeldinger fra Norges Fredsråd

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Norges Fredsråd på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Norges Fredsråd

Norges Fredsråd kunngjør sine Nobelfavoritter2.10.2017 07:00:00 CEST | Pressemelding

Nobels fredspris skal gå til den som har gjort “mest eller best” for fred i året som har gått. 2017 går inn i historien som året verden endelig fikk et internasjonalt forbud mot atomvåpen, og Norges Fredsråd mener derfor den prestisjetunge prisen i år burde gå til ICAN - The International Campaign to Abolish Nuclear Weapons - som tok initiativ til forbudet. På Fredsrådet sin liste over Nobelfavoritter finner vi også blant annet ECOWAS og Campaign Against Arms Trade.