Prosjektet organiseres i første omgang som et pilotprosjekt over tre år under ledelse av Veterinærinstituttet. Landbruksdirektoratet skal være sekretariat.

Målet er blant annet å styrke kunnskapen om dyrehelse og dyrevelferd i reindriftsnæringen og blant veterinærer. Pilotprosjektet skal bidra til bedre kunnskapsgrunnlag, og legge grunnlag for et system for analyse og overvåkning av sykdommer hos rein. Det er også et mål å fremme kunnskap om reindrift og reindriftsamisk kultur hos veterinærer.

Veterinærinstituttet har fått et vidt mandat. Det omfatter bl.a. planlegging og gjennomføring av kurs tilpasset reineiere og veterinærer, kunnskapsutvikling og faglig formidling og systematisering av reinhelsedata. De vil også tilby rådgivning og bistand til reindriftsnæringen i akutte situasjoner.