Nye Veier

Nytt steg nærmere utbygging av E39 Mandal – Lyngdal

Del

Nye Veier har med oversendelsen av forslag til detaljregulering til Lindesnes kommune tatt et nytt viktig steg på veien mot realisering av ny E39 mellom Mandal og Lyngdal i Agder.

Brua over Audna i Lindesnes kommune blir den største konstruksjonen med en lengde over 550 meter og seilingshøyde på mer enn 100 meter.
Brua over Audna i Lindesnes kommune blir den største konstruksjonen med en lengde over 550 meter og seilingshøyde på mer enn 100 meter.

- Den 26 kilometer lange strekningen fra Mandal til Lyngdal er en viktig brikke i helhetlig utbygging av ny E39. Den nye veien er et nytt og viktig bidrag for å øke trafikksikkerheten, til å knytte Agder sammen som felles bo- og arbeidsmarked, redusere reisetiden og forbedre fremkommeligheten. Ny vei blir et viktig bidrag for å legge til rette for fortsatt god vekst og utvikling i Agderregionen, prosjektsjef Vidar Stormark.

Lindesnes kommune mottok planforslaget 7. juli. Detaljreguleringen viderefører og optimaliserer løsninger og formål gitt i vedtatt områderegulering. Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for bygging av ny, trafikksikker og fremtidsrettet hovedvei.

Stort kartleggingsarbeid
I planarbeidet er det gjennomført betydelige kartlegginger for å ivareta blant annet ytre miljø.

- Blant de mest sentrale teamene vi har tatt for oss er offentlig og privat drikkevann, vilt, fauna, kartlegging av vann og vassdrag, samt håndtering av overskuddsmasser. I tillegg arbeides det med å ivareta og gjenbruke matjord på en god måte gjennom blant annet å etablere mulige erstatningsarealer for dyrket mark. Vi har jobbet målrettet med å redusere barriereeffekten og minimere påvirkningen veien vil ha på det omkringliggende miljøet, sier planprosessleder Håkon Lohne.

Det har vært tett dialog med Lindesnes kommune og etablerte samarbeidsgrupper bestående av beslutningstakere gjennom hele planprosessen.

Helhetlig utbygging
Nye Veier sikter mot en politisk vedtatt reguleringsplan i begge involverte kommuner, Lyngdal og Lindesnes, innen årsskiftet 2021/2022. Det gir ambisjon om byggestart i 2023 og veiåpning i 2026.

Lyngdal kommune vedtok i mai enstemmig å legge planen ut til offentlig ettersyn.

- For å holde fremdriftsplanen med byggestart i 2023 er man avhengig av positivt planvedtak også i Lindesnes. Nye Veier starter opp anleggsarbeid på naboprosjektet i vest, Lyngdal øst – Lyngdal vest, nå i høst. Øst for anlegget står veien klar fra Kristiansand til Mandal sommeren 2022. Når parsellen vi nå leverer forslag på detaljregulering på er ferdig utbygd, vil vi ha sammenhengende firefelts vei fra Kristiansand og vestover til Røyskår ved foten av Kvinesheia, sier prosjektsjef Vidar Stormark.

Nye Veier fikk inn 85 innspill fra Lindesnes. Merknadsdokumentet er lagt ved planforslaget.

- Vi har gjennomgått innspillene vi fikk i varsel om oppstart av planarbeidet. Det har bidradd til å kvalitetssikre og forbedre løsningene for E39 Mandal-Lyngdal, sier planprosessleder Håkon Lohne.

Digitale virkemidler for å visualisere planen
For å gjøre planmaterialet lett tilgjengelig for publikum, har Nye Veier tatt i bruk flere digitale virkemidler.

Planens hovedtrekk og løsninger er samlet i et visuelt kartfortellingsverktøy (Stormaps).

Det er også utarbeidet en animasjonsfilm, som viser hele veiprosjektet. Den er tilgjengelig på prosjektets nettside: https://e39mandal-lyngdal.no/

- Dette er et supplement til plandokumentene som er oversendt til kommunen, og vi håper at det gjør det enklere for folk å få oversikt over planen, sier planprosess Håkon Lohne i Nye Veier.

Nøkkelord

Kontakter

Prosjektsjef Vidar Stormark, telefon 911 03 698
E-post: vidar.stormark@nyeveier.no

Planprosessleder Håkon Lohne, telefon 977 14 881
E-post: haakon.lohne@nyeveier.no

Senior kommunikasjonsrådgiver Nils Bernt Rinde, telefon 958 18 472
E-post: nils.rinde@nyeveier.no

Bilder

Brua over Audna i Lindesnes kommune blir den største konstruksjonen med en lengde over 550 meter og seilingshøyde på mer enn 100 meter.
Brua over Audna i Lindesnes kommune blir den største konstruksjonen med en lengde over 550 meter og seilingshøyde på mer enn 100 meter.
Last ned bilde
Ny E39 føres frem gjennom et kupert terreng. Illustrasjonen viser veien passerer sør for grenda Hageland i Lindesnes.
Ny E39 føres frem gjennom et kupert terreng. Illustrasjonen viser veien passerer sør for grenda Hageland i Lindesnes.
Last ned bilde
- Den 26 kilometer lange strekningen fra Mandal til Lyngdal er en viktig brikke i helhetlig utbygging av ny E39. Den nye veien er et nytt og viktig bidrag for å øke trafikksikkerheten, til å knytte Agder sammen som felles bo- og arbeidsmarked, redusere reisetiden og forbedre fremkommeligheten. Ny vei blir et viktig bidrag for å legge til rette for fortsatt god vekst og utvikling i Agderregionen, prosjektsjef Vidar Stormark.
- Den 26 kilometer lange strekningen fra Mandal til Lyngdal er en viktig brikke i helhetlig utbygging av ny E39. Den nye veien er et nytt og viktig bidrag for å øke trafikksikkerheten, til å knytte Agder sammen som felles bo- og arbeidsmarked, redusere reisetiden og forbedre fremkommeligheten. Ny vei blir et viktig bidrag for å legge til rette for fortsatt god vekst og utvikling i Agderregionen, prosjektsjef Vidar Stormark.
Last ned bilde
- Blant de mest sentrale teamene vi har tatt for oss er offentlig og privat drikkevann, vilt, fauna, kartlegging av vann og vassdrag, samt håndtering av overskuddsmasser. I tillegg arbeides det med å ivareta og gjenbruke matjord på en god måte gjennom blant annet å etablere mulige erstatningsarealer for dyrket mark. Vi har jobbet målrettet med å redusere barriereeffekten og minimere påvirkningen veien vil ha på det omkringliggende miljøet, sier planprosessleder Håkon Lohne.
- Blant de mest sentrale teamene vi har tatt for oss er offentlig og privat drikkevann, vilt, fauna, kartlegging av vann og vassdrag, samt håndtering av overskuddsmasser. I tillegg arbeides det med å ivareta og gjenbruke matjord på en god måte gjennom blant annet å etablere mulige erstatningsarealer for dyrket mark. Vi har jobbet målrettet med å redusere barriereeffekten og minimere påvirkningen veien vil ha på det omkringliggende miljøet, sier planprosessleder Håkon Lohne.
Last ned bilde
Helhetlig utbygging: Til høsten starter utbyggingen av Lyngdal øst - Lyngdal vest. Når strekningen Mandal - Lyngdal øst står klar, vil det være sammenhengende motorvei fra Røyskår lengst vest i Lyngdal til Kristiansand.
Helhetlig utbygging: Til høsten starter utbyggingen av Lyngdal øst - Lyngdal vest. Når strekningen Mandal - Lyngdal øst står klar, vil det være sammenhengende motorvei fra Røyskår lengst vest i Lyngdal til Kristiansand.
Last ned bilde

Lenker

Om Nye Veier

Nye Veier
Nye Veier
Kjøita 6
4630 Kristiansand

+47 479 72 727http://www.nyeveier.no

Vårt oppdrag
Styrket konkurranseevne
Transportsystemer må sees i sammenheng. Et viktig samfunnsoppdrag for Nye Veier er å ha en helhetlig tilnærming når vi prioriterer hvilke veier vi skal bygge. Trafikksikre hovedveier skal knytte bolig- og arbeidsmarkedsregioner til hverandre. Slik skal infrastruktur styrke næringslivets konkurranseevne og bedre folks hverdag.

Samfunnsnytte
Samfunnsøkonomisk lønnsomhet, altså nytte minus kostnad, er med på å styre hvilke hovedveier som skal bygges ut når. Nye Veier rangerer og bygger ut prosjekter med høy samfunnsøkonomisk lønnsomhet før de med lav/negativ samfunnsøkonomisk lønnsomhet. Redusert reisetid for veibrukeren er den viktigste faktoren som påvirker samfunnsnytten.

Trafikksikkerhet
Bedre og tryggere veier er med på å fornye Norge, og å øke mulighetene i så vel byene som i distriktene. Sikre veier gir færre ulykker og reduksjon i både samfunnskostnader og menneskelige lidelser. Firefelts veier, med separate trafikkstrømmer, er noe av det mest trafikksikre vi kan bygge. Å kunne ferdes trygt og sikkert på veiene, er med på å bedre hverdagen til oss alle.

Følg pressemeldinger fra Nye Veier

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Nye Veier på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Nye Veier

Satser på ladeplass for både mennesker og maskiner1.7.2021 15:56:21 CEST | Pressemelding

Nye Veier har signert kontrakt med Certas Energy Norway AS og Food Folk Norge AS for å drifte veiserviceanlegg med stor ladekapasitet i Mandalskrysset på E39 i Lindesnes, Agder. – For Nye Veier er det viktig å ha veibrukeren i sentrum. Kvaliteten på tjenestene som selskapet tilbyr, gjør oss trygge på at dette blir et spennende konsept for veifarende, sier Magne Bye, leder for grunnerverv og forvaltning i Nye Veier.

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom