Landbruks- og matdepartementet

Under målet for omdisponeringen av dyrka jord for tredje året på rad

Del

De endelige tallene fra kommunene (KOSTRA) viser at omdisponeringen av dyrka jord var på 3 617 dekar i 2019, godt under det vedtatt jordvernmålet på 4 000 dekar som Stortinget har vedtatt. Dette er under jordvernmålet for tredje året på rad, og omtrent på samme nivå som for 2018 og 2017, da omdisponeringen av dyrka jord var på henholdsvis ca. 3 600 og 3 900 dekar.

– Matjorda er jordbrukets viktigste ressurs og kapital og avgjørende for den framtidige matproduksjonen. Derfor er jeg glad for at denne regjeringens politikk har gitt så gode resultater for jordvernet. Tallene og utviklingen er så gode at vi bør vurdere å sette målet enda lavere ved neste korsvei. Samtidig vil jeg takke kommunene og fylkesmannen for deres innsats for å nå målet. Som tidligere ordfører, vet jeg at det ikke er lett å stå imot alle utbyggingsinteressene, sier landbruks- og matminister Olaug Vervik Bollestad.

Dyrkbar jord

Etter en betydelig økning i 2018, er tallene for omdisponeringen av dyrkbar jord tilbake på et nivå med tallene for tidligere år. I 2019 var denne omdisponeringen på ca. 4 5O0 dekar, mens den var på ca. 4 800 dekar i 2017, og så mye som ca. 9 000 dekar i 2018. Nesten 5 000 dekar av omdisponeringen i 2018 gjaldt imidlertid regulering av områder til forsvarsformål, som har vært i bruk av forsvaret lenge. Dyrkbar jord er arealer (skog og utmark) som ved oppdyrking kan settes i stand slik at de vil holde kravene til fulldyrka jord.

Ved behandlingen av regjeringens forslag til nasjonal jordvernstrategi den 8. desember 2015, fastsatte Stortinget målet for årlig omdisponering av dyrka jord til under 4 000 dekar, og at dette skal nås gradvis innen 2020. Regjeringen la fram en oppdatert jordvernstrategi i statsbudsjettet for 2019, etter anmodning fra Stortinget, der jordvernmålet ble beholdt.

Økt nydyrking

For fjerde året på rad øker tallet på godkjent areal for nydyrking. I 2019 ble så mye som ca. 28 100 dekar godkjent, noe som er ca. 3 300 dekar mer enn året før, og det høyeste tallet siden KOSTRA-rapporteringen startet i 2005. De klart høyeste tallene for 2019 finner vi i Trøndelag (6 353 daa) og Hedmark (5 165 daa), som til sammen stod for 41 % av arealet. På de neste fire plassene følger Møre og Romsdal (3 106 daa), Rogaland (2 455 daa), Oppland (2 233 daa), og Nordland (1 462 daa).

KOSTRA

KOSTRA (kommune-stat-rapportering) er et rapporteringssystem der kommunene legger inn opplysninger om sin saksbehandling, bl.a. innenfor landbruksområdet.

Nøkkelord

Bilder

Om Landbruks- og matdepartementet

Landbruks- og matdepartementet
Landbruks- og matdepartementet
Pb 8007 Dep.
0030 Oslo

22 24 92 50https://www.regjeringen.no/no/dep/lmd

Landbruks- og matdepartementet (LMD) har hovudansvar for mat- og landbrukspolitikken. Det omfattar arealforvalting, jord- og skogbruk, husdyrhald, reindrift og utvikling av nye næringar med utgangspunkt i landbruket.

Følg pressemeldinger fra Landbruks- og matdepartementet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Landbruks- og matdepartementet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Landbruks- og matdepartementet

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom