UiO - Det medisinske fakultetUiO - Det medisinske fakultetUiO - Det medisinske fakultet

Selvmord under og etter kontakt med spesialisthelsetjenester for psykisk helse og rus

Del

Nesten halvparten av alle selvmord i Norge skjer blant personer som har hatt kontakt med spesialisthelsetjenester for psykisk helse og rus siste år før de døde. Nå lanseres den første nasjonale rapporten som kombinerer kliniske data fra helseforetakene i Norge med registerdata for personer som har dødd i selvmord innen ett år etter kontakt med psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Funnene viser tydelig at mange av de som dør i selvmord under og etter kontakt med disse tjenestene ikke bare har alvorlige tilstander, men også omfattende psykososiale belastninger og opphoping av ulike risikofaktorer.

- Selvmordsratene blant pasienter i psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling er sterkt forhøyet sammenlignet med i den generelle befolkningen. Bedre forebygging av selvmord i spesialisthelsetjenesten vil derfor kunne ha stor effekt for befolkningen som helhet, sier Fredrik A. Walby som leder Nasjonalt kartleggingssystem for selvmord i psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling.

Første årsrapport fra Nasjonalt kartleggingssystem for selvmord i psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling

I denne rapporten beskrives først utviklingstrekk for selvmord i perioden 2009–2018 blant personer i kontakt med tjenestene. Deretter og for første gang presenteres data fra kartleggingsskjemaet som er utfylt av behandlere som har vært i kontakt med personer som døde i selvmord i 2018 det siste året før dødsfallet.

Hovedfunn fra rapporten

Majoriteten av de som døde i selvmord i 2018 etter kontakt med psykisk helsevern var enslige og kun en fjerdedel var gift eller samboende. Mindre enn en tredjedel var i arbeid og over 40 % var enten uføretrygdet eller mottok arbeidsavklaringspenger på dødstidspunktet. De fleste personene hadde hatt betydelige problemer over lang tid, majoriteten over fem år. Det var en høy forekomst av tidligere villet egenskade, problemer med alkohol eller andre rusmidler, traumer i barndommen og negative livshendelser i forkant av selvmordet. Forekomsten av helsemessige og sosiale problemer var enda høyere blant personer i kontakt med tverrfaglig spesialisert rusbehandling.

De store psykososiale utfordringene som mange av de som dør i selvmord har, peker på et behov for et bedre og mer systematisk samarbeid mellom førstelinjetjenesten, spesialisthelsetjenesten, kommunene og NAV. Samtidig som det fortsatt er gode muligheter for bedre forebyggingstiltak på systemnivå innad i spesialisthelsetjenesten.

Rapporten lanseres 27. oktober kl. 10:00-12:00 på Litteraturhuset i Oslo. Arrangementet vil streames. Les mer om lanseringen her: https://www.med.uio.no/klinmed/forskning/sentre/nssf/aktuelt/aktuelle-saker/2021/lansering-av-arsrapport-om-selvmord-i-spesialisthelsetjenesten.html

Rapporten vil også bli tilgjengelig for nedlastning på www.uio.no/kartleggingssystemet fra 27.oktober 2021

Kontakt oss:

Prosjektleder, Fredrik A. Walby

Tlf. 913 45 195

www.uio.no/kartleggingssystemet

E-post: nssf-kartlegging@klinmed.uio.no

Twitter: @NSSFKartlegging

Nøkkelord

Kontakter

Prosjektleder, Fredrik A. Walby
Tlf. 913 45 195
www.uio.no/kartleggingssystemet
E-post: nssf-kartlegging@klinmed.uio.no
Twitter: @NSSFKartlegging

Bilder

Lenker

Om UiO - Det medisinske fakultet

UiO - Det medisinske fakultet
UiO - Det medisinske fakultet
Klaus Torgårds vei 3
0372 Oslo

22 84 53 00http://www.med.uio.no

Det medisinske fakultet ble grunnlagt i 1814. Vi er landets eldste medisinske fakultet. Fakultetets undervisning og forskning spenner fra basale biomedisinske fag via kliniske fag til helsefag med en tydelig internasjonal profil. Fakultetet har høy aktivitet innen formidlingsvirksomhet og innovasjon.

Les mer om fakultetet

Følg pressemeldinger fra UiO - Det medisinske fakultet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra UiO - Det medisinske fakultet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra UiO - Det medisinske fakultet

Ny kunnskap om selvmord under og etter behandling i psykisk helsevern for barn og ungdom: Rapport fra Nasjonalt kartleggingssystem for selvmord i psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling21.3.2022 12:19:21 CET | Pressemelding

Selvmord er en av de vanligste dødsårsakene blant barn og unge, og unge med psykiske lidelser utgjør en høyrisikogruppe for selvmord. Nå lanseres den første nasjonale registerstudien som viser omfanget av alle selvmord under og innen ett år etter kontakt med psykisk helsevern for barn og unge (PHV-BU) i perioden 2008 til 2018. Funnene viser at det i snitt skjer 6-7 selvmord årlig blant barn og unge som har hatt kontakt med PHV-BU siste år, noe som tilsvarer 23 % av alle selvmordene i aldersgruppen 10-19 år. Bedre og mer systematisk utredning og diagnostikk fremstår som et klart forbedringspotensial i behandlingen av pasienter i PHV-BU, da en svært høy andel var uten diagnose eller diagnostisert med uspesifikke tilstander.

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom