Landbruks- og matdepartementet

Reindrift og koronavirus (Covid-19)

Del

Koronaviruset får ingen konsekvenser for de norske reindriftutøvernes bruk av reinbeite i Sverige og langs den norsk-svenske grensen. De reindriftsutøverne som til enhver tid gjeter reinen har mulighet til å krysse grensen til Sverige uten å bli satt i karantene når de returnerer til Norge. Restriksjoner og informasjon vil bli justert og oppdatert i henhold til utbruddets utvikling og iverksetting av eventuelt nye smittereduserende tiltak.

Forsyningssikkerhet er definert som samfunnskritisk. Dette inkluderer også primærprodusenten, herunder reindriftsutøveren. 

På oppdrag fra Landbruks- og matministeren har fylkesmennene gjennomført en kartlegging av over norske reineiere med rein som per nå er i Sverige og hvor disse er lokalisert. Kartleggingen har avdekket at det er flere reinbeitedistrikt som i dag har rein i Sverige eller oppholder seg i grenseområdene. De reindriftsutøverne som til enhver tid gjeter reinen har mulighet til å krysse grensen til Sverige uten å bli satt i karantene når de returnerer til Norge. Reindriftsutøverne skal så langt som mulig  unngå nærkontakt med andre personer. Med nærkontakt menes kontakt med andre personer med mindre enn to meters avstand i mer enn 15 minutter, eller direkte fysisk kontakt. Reglene for isolering for påvist/antatt syke gjelder for alle uten unntak.   

– Det er viktig at reindriftsutøverne gjør det de kan for å unngå smittespredning. Håndtering av smittereduserende tiltak kommer i tillegg til beitekrisen i store deler av reindrifts Norge. Det er viktig at reindriftsutøverne holder seg friske slik at vi på en best mulig måte kommer oss gjennom de krisene vi nå står overfor, sier statsråd Olaug Bollestad. 

Flere steder er det sammenblandinger mellom norsk og svensk rein. Det er også tilfeller av sammenblandinger av rein fra ulike siidaer. Skilling av rein av rein skal begrenses i størst mulig grad og avklares med fylkesmannen.

I forbindelse med gjeting og arbeid med reinen kan de hytter som er definert som gjeterhytter og som ligger inne i distriktenes bruksregler benyttes. Hyttene skal kun brukes av reindriftsutøvere som er i aktivt arbeid med rein.

Grensen mot Finland er stengt for grensekryssende reindrift. Dersom rein krysser grensen skal grensekryssingen håndteres etter Norsk-finsk reingjerdekonvensjon.

Mattilsynet vurderer situasjonen slik at koronaviruset ikke utgjør en fare for dyrehelsen i Norge. Norske dyr utgjør heller ikke en smittekilde for mennesker. Det vises til Mattilsynet nettsider for mer informasjon.

Nyttige lenker:

Bilder

Reindrift på vidda. Foto: Mika Josefine B. Hætta
Reindrift på vidda. Foto: Mika Josefine B. Hætta
Last ned bilde

Om Landbruks- og matdepartementet

Landbruks- og matdepartementet
Landbruks- og matdepartementet
Pb 8007 Dep.
0030 Oslo

22 24 92 50https://www.regjeringen.no/no/dep/lmd

Landbruks- og matdepartementet (LMD) har hovudansvar for mat- og landbrukspolitikken. Det omfattar arealforvalting, jord- og skogbruk, husdyrhald, reindrift og utvikling av nye næringar med utgangspunkt i landbruket.

Følg saker fra Landbruks- og matdepartementet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Landbruks- og matdepartementet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Landbruks- og matdepartementet

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom