Nye Veier

Nye E136 Veblungsnes gir bedre flyt på Eksportvegen og økt bokvalitet

Del
Reguleringsplanforslaget for nye E136 gjennom Veblungsnes vil fjerne flaskehalser og gi bedre flyt i trafikken på Eksportvegen. Den nye veien vil øke bokvaliteten for de som bor på Veblungsnes fordi tungtrafikken ikke lenger skal gå gjennom boligfeltet i Omsungata.
Illustrasjonen viser forslag til ny E136 Veblungsnes. Illustrasjon: Nye Veier
Illustrasjonen viser forslag til ny E136 Veblungsnes. Illustrasjon: Nye Veier

Nye Veier har oversendt forslag til reguleringsplan som skal gi grunnlag for utbygging av ny E136 gjennom Veblungsnes. Det skal nå til videre behandling i Rauma kommune og legges ut til offentlig ettersyn og høring.

-I arbeidet med reguleringsplanen har Nye Veier vært særlig opptatt av å bedre trafikksikkerheten og framkommeligheten på Veblungsnes. Vi rydder rett og slett opp i området, legger bedre til rette for kollektivtrafikken og mener at vi har funnet gode løsninger for de som bor på Veblungsnes. Forslaget vi legger fram nå er kostnadseffektivt og har akseptabel samfunnsøkonomisk nytte. Flere tiltak bidrar til å minimere klimagassutslipp og arealbeslag, sier Jarle Kristian Tangen, prosjektutviklingssjef i Nye Veier.

Mindre støy og bedre framkommelighet for gående og syklende

I forslag til reguleringsplan følger ny veilinje for E136 samme trasé som i kommunedelplanen. E136 legges om fra Innfjordtunnelen og vil langs innsiden av sandtaket på Veblungsnes, gjennom ryggen mellom sandtaket og bebyggelsen på Veblungsnes, og videre østover mellom bebyggelsen langs Nuken og Alléen. Ny vei kobler seg til dagens E136 ved Grytten kirke.

-Planforslaget vil innebære at vi får til en betydelig bedring i framkommeligheten på Eksportvegen. Vi reduserer antall direkte avkjørsler og korter inn kjørelengden med ca 500 meter. For å ivareta bomiljøene Nuken og Veblungsnes foreslår vi å sette fartsgrensen til 60 km/t. Det skal bli gode støyskjermingstiltak og det blir mindre ulemper med støy for de som bor i området, sier Harald Monsen, planprosjektleder i Nye Veier.

Gående og syklende får bedre framkommelighet siden det etableres en ny undergang mellom Nuken og Alléen. I tillegg foreslås et krysningspunkt ved Grytten kirke, hvor det skal etableres to kollektivholdeplasser. Det blir ny adkomst til Veblungsnes via et T-kryss ved sandtaket i Djupdalen. Dermed blir det ikke lenger gjennomgangstrafikk i boligfeltet på Veblungsnes. Dette vil gi en stor forbedring av trafikksikkerhet og bomiljøet i området. Det vil dessuten legge til rette for at flere kan gå, sykle eller ta bussen.

Kartlegging av kvikkleiresoner

En viktig del av planarbeidet har vært å utrede kvikkleiresonene Grytten og Setnesgrova på Veblungsnes. Reguleringsplanen stiller krav om stabiliserende tiltak for veitraséen som går gjennom kvikkleiresonen Grytten. Det er foreslått å benytte innblanding av kalksement. Beregninger viser at tiltaket vil oppnå en vesentlig forbedring av sikkerheten. Boligfeltet vil etter gjennomføring av stabiliserende tiltak dermed være et mye tryggere sted å bo.

Videre framdrift for arbeidet med reguleringsplanen

Det er Rauma kommune som skal legge forslaget ut til offentlig ettersyn. Det legges opp til informasjonsmøte og åpen kontordag for berørte og interesserte i høringsperioden som vanligvis er 6 uker.

-Det har pågått planarbeid og veiutredninger i området i flere år. Det ble vedtatt kommunedelplan i 2006. Strekningen ble overført til Nye Veier i forbindelse med Nasjonal transportplan 2022-2033 og i 2022 startet vi arbeidet med reguleringsplanen. Nå har vi kommet et godt stykke videre i prosjektet og reguleringsplanen kan bli vedtatt før sommeren. Deretter skal vi se på når vi kan komme i gang med utbyggingen, sier Tangen.

Det er rådgiverfirmaene Asplan Viak, ViaNova og Aas Jakobsen som i samarbeid har utarbeidet reguleringsplanforslaget på vegne av Nye Veier. 

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Illustrasjonen viser forslag til ny E136 Veblungsnes. Illustrasjon: Nye Veier
Illustrasjonen viser forslag til ny E136 Veblungsnes. Illustrasjon: Nye Veier
Last ned bilde

Om Nye Veier

Nye Veier
Nye Veier
Kjøita 6
4630 Kristiansand

+47 479 72 727http://www.nyeveier.no

Nye Veier er et fullt ut statlig eid aksjeselskap. Selskapets oppgaver omfatter å planlegge, bygge, drifte og vedlikeholde viktige hovedveier. Disse binder landet vårt sammen, og knytter Norge til hovedveier i utlandet. Nye Veier skal være en slank og effektiv byggherreorganisasjon, med et mål om å sikre helhetlig og kostnadseffektiv utbygging og drift av trafikksikre hovedveier.

Denne infrastrukturen vil raskt styrke næringslivets konkurranseevne, gi innbyggere mer effektiv, forutsigbar og tryggere veitransport og mer vei for pengene. 

Selskapets verdier er "Fornyer", "Forbedrer" og "Forsikrer".

Følg pressemeldinger fra Nye Veier

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Nye Veier på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Nye Veier

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom