Landbruks- og matdepartementet

Nedbygging av dyrka jord er godt under det nasjonale målet

Del

De endelige tallene fra kommunene (KOSTRA) viser at omdisponeringen av dyrka jord var på 3 561 dekar i 2018, godt under det vedtatt jordvernmålet på 4 000 dekar som Stortinget har vedtatt. Dette er også en betydelig nedgang fra 2017, da omdisponeringen av dyrka jord var på ca. 3 900 dekar.

De foreløpige tallene fra kommunene (KOSTRA) viser at omdisponeringen av dyrka jord var på 3 561 dekar i 2018, godt under det vedtatt jordvernmålet på 4 000 dekar som Stortinget har vedtatt.Foto: ©Oskar Puschmann/NIBIO
De foreløpige tallene fra kommunene (KOSTRA) viser at omdisponeringen av dyrka jord var på 3 561 dekar i 2018, godt under det vedtatt jordvernmålet på 4 000 dekar som Stortinget har vedtatt.Foto: ©Oskar Puschmann/NIBIO

– Jeg er svært opptatt av at god matjord ikke bygges ned. Tallene for 2018 viser en gledelig utvikling, med en betydelig nedgang i nedbyggingen de siste årene. Men, det er fortsatt behov for bevissthet i planleggingen og oppmerksomhet rundt jordverninteressene framover, sier landbruks- og matminister Olaug Vervik Bollestad. - Denne nedgangen i omdisponering viser også at tiltakene i regjeringens jordvernstrategi gir resultater, sier Bollestad.

Dyrkbar jord

Omdisponeringen av dyrkbar jord har økt betydelig, fra ca. 4 800 dekar i 2017 til ca. 9 000 dekar i 2018. Nesten 5 000 dekar av denne omdisponeringen gjaldt imidlertid regulering av områder til forsvarsformål, som har vært i bruk av forsvaret lenge. Dyrkbar jord er arealer (skog og utmark) som ved oppdyrking kan settes i stand slik at de vil holde kravene til fulldyrka jord.

Ved behandlingen av regjeringens forslag til nasjonal jordvernstrategi den 8. desember 2015, fastsatte Stortinget målet for årlig omdisponering av dyrka jord til under 4 000 dekar, og at dette skal nås gradvis innen 2020. Regjeringen la fram en oppdatert jordvernstrategi i statsbudsjettet for 2019, etter anmodning fra Stortinget, der jordvernmålet ble beholdt.

Økt nydyrking

KOSTRA-tallene viser en betydelig økning i tillatt nydyrking i 2018, fra et allerede høyt nivå. I 2018 ble det gitt tillatelse til å nydyrke hele 24 855 dekar, mot 22 702 dekar i 2017. De klart høyeste tallene for 2018 finner vi i Hedmark (5 490 daa) og Trøndelag (5 253 daa). På de neste fire plassene følger Oppland (2 400 daa), Rogaland (2 047 daa), Troms (2 012 daa) og Nordland (1 711 daa). Disse seks fylkene står for om lag 76 prosent av alt tillatt nydyrket areal i 2018.

KOSTRA

KOSTRA (kommune-stat-rapportering) er et rapporteringssystem der kommunene legger inn opplysninger om sin saksbehandling, bl.a. innenfor landbruksområdet. Oversikten viser foreløpige tall, de endelige tallene vil foreligge i juni.

Nøkkelord

Bilder

De foreløpige tallene fra kommunene (KOSTRA) viser at omdisponeringen av dyrka jord var på 3 561 dekar i 2018, godt under det vedtatt jordvernmålet på 4 000 dekar som Stortinget har vedtatt.Foto: ©Oskar Puschmann/NIBIO
De foreløpige tallene fra kommunene (KOSTRA) viser at omdisponeringen av dyrka jord var på 3 561 dekar i 2018, godt under det vedtatt jordvernmålet på 4 000 dekar som Stortinget har vedtatt.Foto: ©Oskar Puschmann/NIBIO
Last ned bilde

Om Landbruks- og matdepartementet

Landbruks- og matdepartementet
Landbruks- og matdepartementet
Pb 8007 Dep.
0030 Oslo

22 24 92 50https://www.regjeringen.no/no/dep/lmd

Landbruks- og matdepartementet (LMD) har hovudansvar for mat- og landbrukspolitikken. Det omfattar arealforvalting, jord- og skogbruk, husdyrhald, reindrift og utvikling av nye næringar med utgangspunkt i landbruket.

Følg saker fra Landbruks- og matdepartementet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Landbruks- og matdepartementet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Landbruks- og matdepartementet

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom