UiO - Det medisinske fakultet

GRAVITATE-HEALTH: Innovative digitale innbyggertjenester for bedre legemiddelbruk

Del

Gravitate - Health er et nytt forskningskonsoritum som skal utvikle innovative digitale helseinformasjonsverktøy til pasienter og styrke et persontilpasset helsevesen.

Gravitate-Health logo
Gravitate-Health logo

«Bedre helse gjennom å styrke tilgang til og bedre forståelse for egen helseinformasjon» – Gravitate-Health. 

DATO 2020 –16 November

I dag, 16. november, lanserer Innovative Medicines Initiative (IMI) det internasjonale femårige forskningsprosjektet, Gravitate Health. Prosjektet skal lage digitale løsninger som gir bedre tilgang til informasjon om egen helse og medisiner, samt styrke informasjonsforståelse for å sikre tryggere legemiddelbruk. Dette vil redusere risiko for feil i legemiddelbruk, og styrke livskvalitet hos pasienter i Europa.

40 partnere i 15 land fra det sivile samfunn, akademia og industri, skal jobbe sammen med å utvikle nye, brukerfokuserte digitale verktøy, slik at befolkningen får tilgang til kvalitetssikret og relevant informasjon om medisinene de tar.

Det sentrale premisset i Gravitate-Health er at forståelig, relevant, konkret og kunnskapsbasert helseinformasjon må være tilrettelagt den enkeltes behov, helsekompetanse og helsetilstand. Dette vil støtte den enkelte i å følge opp egen helse og sikre optimale resultater av medisinsk behandling.

Gravitate-Health er et unikt offentlig-privat samarbeid som er ledet av Universitetet i Oslo som offentlig aktør og Pfizer som aktør fra industrien.

Sikker bruk av medisiner og riktig oppfølging av instruksjoner fra lege, er en utfordringer for helsevesenet. Forståelse for medisinene, tilgang til kvalitetssikret og relevant informasjon, helsekompetanse og tillit, spiller en stor rolle for å løse utfordringene på en god måte.

Ifølge OECD, dør årlig 200 000 mennesker prematurt som en følge av dårlig oppfølging av medisiner. Videre regner de med at sykehusinnleggelser, akuttinnleggelser og pasientbesøk koster samfunnet 125 milliarder euro hvert år. Dette kan unngås ved bedre systemer for legemiddelinformasjon- og håndtering.

Studier av informasjonsflyt i helsevesenet viser mangel på samarbeid og informasjonsdeling mellom forskjellige instanser. Informasjon om egne medisiner kan være utilgjengelig eller ufullstendig og dermed føre til risiko som pasienten ikke er klar over – risikoer som kan føre til uønskede hendelser, funksjonsnedsettelse og død.

Informasjon om legemidler er underlagt strenge reguleringer og vitenskapelige valideringsprosedyrer. Informasjonen spiller en sentral rolle i å hjelpe helsepersonell når de foreskriver og utleverer medisinen, og for å at pasienter og forbrukere vet hva som er sikker bruk.

I dag mottar pasienter først og fremst denne informasjonen i form av et pakningsvedlegg som følger med medisinen. Dette gir en rekke praktiske utfordringer. Innholdet i brosjyrene er ofte ikke like lett forståelig og det er ikke all informasjon som relevant for mange pasienters behov. Teksten i pakningsvedleggene er gjerne lang og har ofte liten skrift. Problemene med å forstå, lese og nyttiggjøre seg informasjonen kan forverres av aldring, komplekst sykdomsbilde og kroniske sykdommer. Mange pasienter trenger i tillegg å forholde seg til flere pakningsvedlegg fordi de tar flere forskjellige medisiner.

For å støtte den digitale transformasjonen av helsevesenet i hele EU, er bidraget fra dette prosjektet å gjøre legemiddelinformasjon fra autoriserte kilder digitalt tilgjengelig for pasienter og helsepersonell. Det vil gi betydelige folkehelsegevinster om dette bedrer etterlevelse og forståelse av legemidlene.

Det gir nye muligheter for å løse mangler i det nåværende pasientinformasjonsparadigmet ved å tillate enkel tilgang til pålitelig innhold, raskere oppdatering av informasjonen og tilgjengelige formater. Det vil også gjøre det lettere å tilpasse innhold til individets behov, samt å knytte informasjonen til andre systemer for helseinformasjon, for eksempel pasientrapporterte data i framtidas elektroniske helseregistre.

Gravitate-Health skal bidra til å løse disse utfordringene ved å utvikle og teste en integrert, digital, bruker-sentrert helseinformasjonsløsning, som skal forbedre tilgjengelighet og forståelse av helseinformasjon fra et sett med pålitelige kilder. Gravitate-Health tar utgangspunkt i offentlig godkjent legemiddelinformasjon og kritisk informasjon fra Electronic Health Record International Patient Summary (EHR-IPS). Resultatet vil være en digital plattform med åpen kildekode som støtter G-Lens funksjon. Prosjektet vil også munne ut i en anbefaling til europeiske myndigheter om realistiske strategier og tiltak som vil styrke tilgang, forståelse og fremtidig bruk av digitale tjenester som elektronisk legemiddel-produktinformasjon (ePI) som et verktøy for fremme god legemiddelbruk.

Ved å utvikle elektroniske verktøy som skal forbedre tilgangen til informasjon om medisiner for pasienter og helsepersonell, svarer Gravitate-Health sine mål på i anbefalingene fra EU-kommisjonen (COM (2017) 135 final) og Det europeiske legemiddelverkets påfølgende handlingsplan for å forbedre produktet informasjon for EU (EMA / 680018/2017).

Verktøyene Gravitate-Health utvikler skal føre til enklere og bedre oppfølging av behandling og sikrere bruk av medisiner (Pharmacovigilance). Dette vil gi bedre helseresultater og livskvalitet, og utvikle ny og dypere innsikt i hvordan man kan bruke tilgjengelig helseinformasjon på en måte som effektiv reduserer risiko for feil.

Pasientens stemme og behov er kjernen i Gravitate-Health, og bredt anlagt brukermedvirkning og innspill fra interessenter er sentralt i det planlagte arbeidet og vil drive teknologiutviklingen gjennom hele prosjektets levetid.

"Vårt mål er å sikre pasienter tilgang til å bruke relevant digital helseinformasjon. Disse verktøyene skal bidra til å gjøre dem sikrere på, aktive og delaktige i egen behandling, og oppmuntre til sikker bruk av medisiner for høy livskvalitet og god effekt av legemidlene," sier Anne Moen, koordinator for Gravitate-Health og professor ved Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo.

Gravitate-Health Project Lead, Dr. Giovanna Ferrari fra Pfizer, la til: "Dette samarbeidet i et offentlig-private partnerskap kan bidra til framtidsrettede og unike resultater. Det er en spennende mulighet til å skape nye tilnærminger og bruke digital informasjon slik at det komme pasienter., pårørende og helsepersonell til gode."

Finansiering:

Prosjektet er finansiert av Innovative Medicines Initiative 2 Joint Undertaking, prosjekt 945334. IMI mottar støtte fra EUs forsknings- og innovasjonsprogram Horizon 2020 og European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations [EFPIA]. Det totale budsjettet er 18,6 millioner € - tilsvarende 200 millioner kroner, over en periode på 60 måneder.

Nøkkelfakta:

Prosjektnavn: Gravitate-Health

Lansering: 16. november 2020

Varighet: 60 måneder

Budsjett: €18, 5

Koordinator: Universitetet i Oslo, Professor Anne Moen

Project Lead: Pfizer Ltd, Dr. Giovanna Ferrar

Partnere

Norge

Universitet i Oslo (Coordinator)

Nasjonalt senter for e-helseforskning

Akershus Universitetssykehus

Norsk e-Helse AS

Statens Legemiddelverk

Storbritannia

Pfizer Limited (Project Lead)

Eli Lilly and Company Limited

MDSOL Europe Ltd

DataPharm Limited

Sverige

Karolinska Institutet

FrisQ Holding AB

AstraZenica AB

Danmark

Københavns Universitet

Trifork Public A/S

Belgia

HL7 Europe

Forum European des Patients

The European Institute for Innovation through Health Data

The Synergist

UCB Biopharma SRl

Italia

Datawizard SRL

Università Cattolica del Sacro Cuore

Spania

Universidad Politécnica de Madrid

Open Evidence

Servicio Madrileño de Salud

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios

Tyskland

empirica Gesellschaft für Kommunikations-und Technologieforschung mbH

HIMSS Europe GmBH

Bayer Aktiengesellschaft

Grünenthal GmBH

Irland

Trinity College Dublin

European Connected Health Alliance

Mylan IRE Healthcare Limited

Nederland

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu Agentschap

Collegee ter Beoordeling van Geneesmiddelen

Hellas

MINDVIEW Business Consulting and Research limited

Portugal

Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, E.P.E.

Estland

Guardtime OÜ

Sveits

Novartis Pharma AG

F. Hoffmann – La Roche AG

USA

Division of Clinical Informatics at Beth Israel Deaconess Medical Center

Prosjektkontakter

Prosjektkoordinator

Prof Anne Moen

Universitetet i Oslo, Oslo, Norge

Mobil: +47 909 71 904

Epost: anne.moen@medisin.uio.no

Pressebilder Anne Moen

Kontakt via kommunikasjonsrådgiver, Universitetet i Oslo: Thea C. Engelsen, +47 910 09 941

Project Lead

Dr Giovanna Ferrari

Pfizer Limited

email: Giovanna.Ferrari@Pfizer.com

Pressekontakter:

Generic contact:, press@gravitatehealth.eu

Koordinator for formidling, Gravitate-Health

Ms. Valentina Tageo

ECHAlliance, Ireland

Phone: +34 672 309090

Email: valentina@echalliance.com

Om IMI

Innovative Medicines Initiative (IMI) er Europas største Livsvitenskapsinitiativ, og tar sikte på å forbedre den globale helsesituasjonen ved å stimulere utviklingen av og sikre pasientens tilgang til innovative medisiner. Initiativet satser spesielt på områder der det per dags dato er uløste medisinske, helsemessige eller sosiale behov. IMI legger til rette for samarbeid mellom snetrale aktører i helseforskning, universiteter, farmasøytiske industri og andre næringer, små og mellomstore bedrifter (SMB), pasientorganisasjoner og legemiddelverk. IMI er et samarbeid mellom EU (representert av EU-kommisjonen) og den europeiske farmasøytiske industrien (representert av EFPIA, European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations). For ytterligere informasjon: www.imi.europa.eu

Forbehold: Pressemeldingen reflekterer forfatterens synspunkter. IMI, den Europeiske union og EFPFIA står ikke ansvarlig for bruk av informasjonen.

 

Nøkkelord

Kontakter

Thea Cecilie EngelsenKommunikasjonsrådgiver ved Institutt for helse og samfunn ved MED-fakultetet

+47 22 85 05 05 / +47 910 09 941

theaen@medisin.uio.no

Bilder

Gravitate-Health logo
Gravitate-Health logo
Last ned bilde
Oversikt prosjektdeltakere
Oversikt prosjektdeltakere
Last ned bilde
Professor Anne Moen. Foto: Øystein Horgmo, UiO
Professor Anne Moen. Foto: Øystein Horgmo, UiO
Last ned bilde
Last ned bilde
Last ned bilde
Last ned bilde

Lenker

Om UiO - Det medisinske fakultet

UiO - Det medisinske fakultet
UiO - Det medisinske fakultet
Klaus Torgårds vei 3
0372 Oslo

22 84 53 00http://www.med.uio.no

Dette er saken:

  • Feil bruk av legemidler er et stort, økende og omfattende helseproblem. Ifølge OECD dør årlig 200 000 mennesker for tidlig som en følge av dårlig oppfølging av medisiner. Videre regner de med at sykehusinnleggelser, akuttinnleggelser og pasientbesøk koster samfunnet 125 milliarder euro hvert år. Dette kan unngås ved bedre og digitale systemer for medisininformasjon- og håndtering.
  • Gravitate-Health er et internasjonalt forskningsdrevet innovasjonsprosjekt som skal gi innbyggere tilgang til egen helseinformasjon på en forståelig måte. Prosjektet skal styrke innbyggerne med digitale informasjonsverktøy som gjør det mulig å være aktiv, delaktig og trygg i sin medisinske behandling.
  • Prosjektet er et offentlig-privat partnerskap med et budsjett på omkring 200 millioner kroner som ledes av professor Anne Moen ved Universitetet i Oslo i samarbeid med Pfizer. Det er første gang et IMI prosjekt - EU initiativ for helseinnovasjon - (Innovative Medicines Initiative (IMI)) ledes av en akademisk partner fra Norge.
  • Pasienter mottar i dag først og fremst informasjon om medisiner i form av pakningsvedlegg; papirlappen som følger med medisinen. Dette gir en rekke praktiske utfordringer, innholdet i vedleggene er ofte ikke lett forståelig eller relevant for mange pasienters behov. Teksten i pakningsvedleggene har vanligvis liten skrift og gjenspeiler ikke nødvendigvis den mest oppdaterte informasjonen på grunn av lange produksjonstider for produktemballasje.
  • Problemene med å forstå, lese og nyttiggjøre seg informasjonen kan forverres av aldring, komplekst sykdomsbilde og kroniske sykdommer. Mange pasienter trenger i tillegg å forholde seg til flere pakningsvedlegg for forskjellige medisiner.
  • Gravitate-Health utvikler derfor en brukerfokusert digital løsning, der man vil ha oppdatert informasjon fra produsentene tilgjengelig, på en måte som er enkel å forstå og tilpasset individuelle behov.
  • 40 partnere i 15 land fra er med i dette offentlig-privat partnerskap som skal jobbe sammen for å utvikle nye, brukerfokuserte verktøy slik at befolkningen kan bruke kvalitetssikret og relevant helseinformasjon om medisinene de tar.

Følg pressemeldinger fra UiO - Det medisinske fakultet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra UiO - Det medisinske fakultet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra UiO - Det medisinske fakultet

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom