Samferdselsdepartementet

Fylkeskommunene får ytterligere 600 millioner kroner i kompensasjon for tapte billettinntekter

Del

Priv. til red.: Felles pressemelding fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet og Samferdselsdepartementet

Foto: SD/TMI
Foto: SD/TMI

– Kollektivtransporten har opplevd en stor nedgang i antall passasjerer som følge av virusutbruddet. Dette har tatt seg noe opp igjen, men smitteverntiltakene gjør at bare 33–50 prosent av vanlig kapasitet kan benyttes. Samtidig har mange hjemmekontor, som er med på å bidra til at få reiser med kollektivtransport mange steder i landet. Fylkeskommunene, som har ansvaret for lokal kollektivtransport, har fortsatt behov for midler for å kompensere for inntektssvikten i billettsalget. Derfor foreslår vi nå å kompensere fylkeskommunene med ytterligere 600 millioner kroner, sier Nikolai Astrup, kommunal- og moderniseringsminister (H).

– Denne perioden har vært utfordrende for kollektivselskapene. Vi har vært avhengige av et godt nok kollektivtilbud for alle dem som har måttet jobbe for å holde Norge i gang. Samtidig har regjeringen oppfordret folk til å unngå offentlig transport. Jeg vil takke alle kollektivselskapene for en vel utført jobb så langt. Vi vil med disse pengene bidra til at det grunnleggende kollektivtilbudet fortsetter, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

Smittevernstiltakene har store konsekvenser for kollektivtransporten. Transporttilbudet må opprettholdes på et visst nivå, samtidig som befolkningen oppfordres til å unngå offentlig transport der det er mulig. Det har gitt en kraftig nedgang i billettinntektene, uten at kostnadene kan reduseres tilsvarende. Regjeringen har støttet kollektivtransporten gjennom krisen, nå vil vi legge til rette for fornyelse og vekst ut av krisen. Det handler om å skape flere jobber og å få flere permitterte tilbake i jobb

− Den store nedgangen i antall passasjerer har gitt svikt i billettinntektene for de fylkeskommunale kollektivkollektivselskapene. Vi foreslår derfor å øke rammetilskuddet til fylkeskommunene med 600 millioner kroner. Dette kommer i tillegg til kompensasjonen på én milliard kroner som allerede er utbetalt og kompensasjonen på 1,5 milliarder kroner i revidert budsjett, sier Astrup.

Det legges opp til at kompensasjonen fordeles mellom fylkeskommunene ut fra deres andel av det anslåtte inntektstapet. Samferdselsdepartementet vil hente inn oppdaterte opplysninger om inntektsbortfall og eventuelle kostnadsreduksjoner, og komme tilbake til fordelingen av midlene til fylkeskommunene.

Nøkkelord

Bilder

Foto: SD/TMI
Foto: SD/TMI
Last ned bilde

Om Samferdselsdepartementet

Samferdselsdepartementet
Samferdselsdepartementet
Akersgata 59 (R5)
Oslo

22 24 90 90http://sd.dep.no

Samferdselsdepartementet har det overordnede ansvaret for rammevilkår for postvirksomheten, for luftfarts-, veg- og jernbanesektoren, for riksvegferjene, kystforvaltningen og havne- og sjøtransportpolitikken.

Følg saker fra Samferdselsdepartementet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Samferdselsdepartementet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Samferdselsdepartementet

Nord-Jæren får byvekstavtale for perioden 2019-20292.7.2020 14:52:55 CESTPressemelding

– Regjeringen ønsker miljøvennlig byutvikling i byene våre, og byvekstavtalene skal bidra til å redusere klimagassutslipp, kø, luftforurensing og støy gjennom effektiv arealbruk og ved at veksten i persontransporten tas med kollektiv, sykkel og gange. Denne avtalen bygger opp under dette, og vil være et viktig bidrag for å oppfylle bompengeavtalen fra 2019, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

Regjeringa vil sikre gode tenester for trafikantar i heile landet1.7.2020 12:00:00 CESTPressemelding

– For regjeringa er det avgjerande å sikre gode tenester for trafikantar i heile landet. Særleg for dei tenesta som framleis krev oppmøte må det vere eit tilgjengeleg tilbod rundt i heile landet. Vi har no nøye vurdert forslaga frå Statens vegvesen, men også lytta til innspel og forslag frå lokale aktørar. Konklusjonen er at dei fleste av tenestestadene som var foreslått nedlagt likevel held fram, men at det vil skje nokre endringar i tenestetilbodet, seier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

Tenestetilbodet til trafikantane held fram i Larvik, Kragerø og Mandal1.7.2020 12:00:00 CESTPressemelding

– For regjeringa er det avgjerande å sikre gode tenester for trafikantar i heile landet. Særleg for dei tenesta som framleis krev oppmøte må det vere eit tilgjengeleg tilbod rundt i heile landet. Vi har no nøye vurdert forslaga frå Statens vegvesen, men også lytta til innspel og forslag frå lokale aktørar. Mellom anna betyr det at det tenestetilbodet som var foreslått nedlagt i Larvik, Kragerø og Mandal likevel held fram, seier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom