Nye Veier

Endringer i trasévalg på strekningen E6 Gyllan-Kvål

Del

Nye Veier foreslår ny trasé ved Hovin i prosjektet E6 Gyllan-Kvål. Dette vil gi store gevinster i form av blant annet mindre klimagassutslipp, bedre veistandard, reduserte kostnader og mindre inngrep i Gaula.

Foreslår ny trasé: Den mørkerøde linjen viser Nye Veiers nye traséforslag fra Gyllan til Kvål. Linjen i lysere rødfarge viser opprinnelig plan.
Foreslår ny trasé: Den mørkerøde linjen viser Nye Veiers nye traséforslag fra Gyllan til Kvål. Linjen i lysere rødfarge viser opprinnelig plan.

I januar varslet Nye Veier oppstart på reguleringen av ny E6 fra Gyllan til Kvål i Melhus kommune. 

Det foreligger godkjente reguleringsplaner fra 2016, utarbeidet av Statens vegvesen. Nye Veier har overtatt prosjektet og ønsker å heve standarden ytterligere og finne bedre løsninger, slik at vi får mer trafikksikker vei for pengene. I optimaliseringsarbeidet har vi utarbeidet forslag til ny trasé i Hovin-området. Veilinjen flyttes litt lenger vest med bru over Gaula ved Gaulfossen i stedet for ved Røskaft.

– Ved å gjøre dette får vi bedre veistandard, kortere vei, reduserte klimagassutslipp, reduserte kostnader, mindre jordbruksbeslag, mindre inngrep i Gaula og en enklere anleggsgjennomføring i forhold til opprinnelig plan. Vi unngår også omlegging av jernbanen, sier Lars Bjørgård, prosjektsjef i Nye Veier.

Selv om det er mange fordeler ved å endre veilinjen, er det også noen negative sider ved det. Veien kommer blant annet tettere på bebyggelsen på Hovin, og noen hus blir direkte berørt. Nye Veier har forståelse for at dette kan oppleves som dramatisk for dem det gjelder. 

– Det vil alltid være positive og negative sider ved bygging av ny vei. Når Nye Veier vurderer veilinjer, er det mange forhold å ta hensyn til. Vi må tenke på klimagassutslipp, miljø, jordbruk, sikkerhet, bebyggelse og kostnader for å nevne noe. Vi har vurdert flere alternativer ved Hovin, men totalt sett er det denne nye løsningen som kommer best ut, sier Bjørgård.

Sektormyndigheter og direkte berørte grunneiere er informert. Formell orientering til kommunestyret i Melhus kommune blir i kommunestyremøtet i dag klokken 16. De som ønsker å se Nye Veiers orientering til kommunestyret kan bruke denne lenken

Utvider frist for å gi merknader
Videre planarbeid og utarbeidelse av reguleringsplanen vil avgjøre endelig veilinje, men dette er løsningen som Nye Veier ønsker å jobbe videre med. Melhus kommune er beslutningsmyndighet og skal fatte planvedtak. Planprogrammet er på høring, og det er åpent for å gi merknader. Ettersom linjevalget ved Hovin er gjort etter at planprogrammet ble lagt ut på offentlig høring, utvides fristen for å gi merknader til 01.04. Merknader og kommentarer gis via Nye Veiers og prosjektets medvirkningsportal.

Informasjon om prosjektet og nødvendige plandokumenter finnes på Nye Veiers nettsider

Bedre fremkommelighet og trafikksikkerhet
Dagens E6 fra Gyllan til Kvål har en blanding av fjerntrafikk og lokaltrafikk, en rekke kryss og avkjørsler, og den er sterkt ulykkesbelastet. Nye Veier legger opp til planfritt kryss på Hovin med av- og påkjøringsramper, fire felt med midtdeler og fartsgrense 110 km/t. Ny E6 vil separere lokaltrafikken og fjerntrafikken ved at gammel E6 blir omklassifisert til fylkesveg. Dette vil bedre sikkerheten for gående og syklende i sentrum av Lundamo, Ler og Kvål med vesentlig mindre trafikk. 

Utbyggingen av E6 Gyllan-Kvål er en del av Statens store samferdselsløft i Trøndelag. Det skal være en enhetlig standard på hele strekningen, fra Ulsberg i sør til Åsen i nord.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Foreslår ny trasé: Den mørkerøde linjen viser Nye Veiers nye traséforslag fra Gyllan til Kvål. Linjen i lysere rødfarge viser opprinnelig plan.
Foreslår ny trasé: Den mørkerøde linjen viser Nye Veiers nye traséforslag fra Gyllan til Kvål. Linjen i lysere rødfarge viser opprinnelig plan.
Last ned bilde

Om Nye Veier

Nye Veier
Nye Veier
Kjøita 6
4630 Kristiansand

+47 479 72 727http://www.nyeveier.no

Nye Veier er et fullt ut statlig eid aksjeselskap. Selskapets oppgaver omfatter å planlegge, bygge, drifte og vedlikeholde viktige hovedveier. Disse binder landet vårt sammen, og knytter Norge til hovedveier i utlandet. Nye Veier skal være en slank og effektiv byggherreorganisasjon, med et mål om å sikre helhetlig og kostnadseffektiv utbygging og drift av trafikksikre hovedveier.

Denne infrastrukturen vil raskt styrke næringslivets konkurranseevne, gi innbyggere mer effektiv, forutsigbar og tryggere veitransport og mer vei for pengene. 

Selskapets verdier er "Fornyer", "Forbedrer" og "Forsikrer".

Følg saker fra Nye Veier

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Nye Veier på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Nye Veier

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom