Nye Veier

E18 Tvedestrand-Bamble skal sertifiseres på bærekraft, klima og miljø

Del

Nye Veier skal sertifisere den nye veistrekningen E18 Tvedestrand-Bamble i henhold til CEEQUAL. Målet er å styrke bærekraftigheten i veiutbyggingsprosjektet som nå er under planlegging.

Etablering av blomstereng for ville bier og planting av blåknapp for ilsandbier. Prosjekt E18 Rugtvedt-Dørdal. Veistrekningen åpnet desember 2019. Foto: Nye Veier
Etablering av blomstereng for ville bier og planting av blåknapp for ilsandbier. Prosjekt E18 Rugtvedt-Dørdal. Veistrekningen åpnet desember 2019. Foto: Nye Veier

Nye Veier stiller krav til CEEQUAL-sertifisering av alle kommende vei- og anleggsprosjekter. Det er et internasjonalt anerkjent verktøy som Nye Veier har tatt i bruk blant annet for å nå klima- og miljømålene for den nye veien.

-Allerede i planleggingen av veien må vi tenke bærekraftig utbygging og drift av veien når den åpner. I arbeidet med reguleringsplan for ny E18 Tvedestrand-Bamble samarbeider vi med seks kommuner. Vi har blitt enige om reduksjon av klimagassutslipp når veiutbyggingen pågår og etter at den har åpnet. Arbeidet med CEEQUAL-sertifiseringen gir oss muligheten til systematisk arbeid med bærekraft og å kunne måle effektene. Det er bevisstgjørende for oss i prosjektet og et svar på en forventning fra samfunnet rundt oss om å ivareta klimahensyn i veibygging, sier Stian Blindheim, planprosessleder i Nye Veier for arbeidet med reguleringsplanen for ny E18 Tvedestrand-Bamble.

Rådgivningsselskapet COWI har fått oppdraget med å utarbeide reguleringsplan for prosjektet. Sammen med Nye Veier skal de bidra til CEEQUAL-sertifisering av arbeidet fra planlegging til utbygging. Entreprenør som velges senere skal arbeide med sertifiseringen i anleggsfasen. Målet for prosjektet er å oppnå sertifisering på minimum nivå svært god.

–Sertifiseringen bidrar til at vi må tenke bærekraft ved anskaffelse av materialer og identifisere risikoer og muligheter for forbedringer. Utbyggingen må gjennomføres på en måte som begrenser utslipp til vann og grunn, ivaretar biologisk mangfold, og at transport og logistikk i anleggsfasen er bærekraftig, sier Espen Hoell, rådgiver ytre miljø i Nye Veier som sammen med flere andre i Nye Veier er sertifisert for å bruke CEEQUAL-verktøyet.

CEEQUAL er et standardisert sertifiseringssystem som gjør at man kan sammenlikne tiltak og prosjekter også på tvers av landegrenser. Først gjør Nye Veier med rådgiver og entreprenør en egenvurdering av hva som er gjort. Deretter blir dette gjennomgått av en uavhengig 3. part og til sist blir det en sertifisering av CEEQUAL-organisasjonen.

– Store samferdselsprosjekter berører mange parter og har konsekvenser for lokalmiljø, naturverdier, miljø og klimautslipp. Som en offentlige og stor byggherrene vil vi gå foran. Vi ønsker å promotere bærekraftige løsninger og CEEQUAL er et godt verktøy for å synliggjøre miljøeffektene, avslutter Blindheim.

Det pågår for tiden et arbeid med utarbeidelse av reguleringsplan for den om lag 54 km lange strekningen E18 Tvedestrand-Bamble. Det er organisert i et interkommunalt plansamarbeid der Nye Veier samarbeider med de seks berørte kommunene. 

Fakta om CEEQUAL:

  • CEEQUAL er en bærekraftvurdering og rangering av bærekraft i prosjekter for infrastruktur, landskapsarkitektur og arbeid i offentlige rom.
  • Nye Veier stiller krav til CEEQUAL-sertifisering i alle sine nye veiprosjekter.
  • CEEQUAL vurderer prosjektet innen kategorier som ledelse, motstandsdyktighet mot klimaendringer, menneske og samfunn, arealbruk og økologi, Landskap og historisk miljø, forurensning, ressursbruk (materialbruk, energi og karbonutslipp) og transport.
  • CEEQUAL forbedrer miljøkvaliteter i prosjektet gjennom beste praksis.
  • CEEQUAL har kriterier for dokumentasjon av hvordan medvirkning ivaretas og dekker dermed også hvordan man jobber med samfunnskontakt og berørte interessenter.

Nøkkelord

Bilder

Etablering av blomstereng for ville bier og planting av blåknapp for ilsandbier. Prosjekt E18 Rugtvedt-Dørdal. Veistrekningen åpnet desember 2019. Foto: Nye Veier
Etablering av blomstereng for ville bier og planting av blåknapp for ilsandbier. Prosjekt E18 Rugtvedt-Dørdal. Veistrekningen åpnet desember 2019. Foto: Nye Veier
Last ned bilde
Dyrking og utplanting av blåknapp og utlegging av sandhauger for å restaurere bestand av rødlistede ilsandbier. Prosjekt E18 Rugtvedt-Dørdal. Veistrekningen åpnet desember 2019. Foto: Nye Veier
Dyrking og utplanting av blåknapp og utlegging av sandhauger for å restaurere bestand av rødlistede ilsandbier. Prosjekt E18 Rugtvedt-Dørdal. Veistrekningen åpnet desember 2019. Foto: Nye Veier
Last ned bilde
Prøvetaking og måling av vannkvalitet på prosjekt E18 Rugtvedt-Dørdal. Foto: Nye Veier
Prøvetaking og måling av vannkvalitet på prosjekt E18 Rugtvedt-Dørdal. Foto: Nye Veier
Last ned bilde
På E18 Tvedestrand-Arendal ble det flyttet salamandere i 2016 og 2017 siden eksisterende bekk ble berørt av veiutbyggingen. Det ble bygget to nye dammer og kartlegging viste at salamanderne trives og formerer seg. Det er også funnet salamandere i den opprinnelige bekken. Veistrekningen E18 Tvedestrand-Arendal åpnet juli 2019.  Foto: Nye Veier
På E18 Tvedestrand-Arendal ble det flyttet salamandere i 2016 og 2017 siden eksisterende bekk ble berørt av veiutbyggingen. Det ble bygget to nye dammer og kartlegging viste at salamanderne trives og formerer seg. Det er også funnet salamandere i den opprinnelige bekken. Veistrekningen E18 Tvedestrand-Arendal åpnet juli 2019. Foto: Nye Veier
Last ned bilde

Om Nye Veier

Nye Veier
Nye Veier
Tangen 76
4608 Kristiansand

+47 479 72 727http://www.nyeveier.no

Nye Veier er et fullt ut statlig eid aksjeselskap. Selskapets oppgaver omfatter å planlegge, bygge, drifte og vedlikeholde viktige hovedveier. Disse binder landet vårt sammen, og knytter Norge til hovedveier i utlandet. Nye Veier skal være en slank og effektiv byggherreorganisasjon, med et mål om å sikre helhetlig og kostnadseffektiv utbygging og drift av trafikksikre hovedveier.

Denne infrastrukturen vil raskt styrke næringslivets konkurranseevne, gi innbyggere mer effektiv, forutsigbar og tryggere veitransport og mer vei for pengene. 

Selskapets verdier er "Fornyer", "Forbedrer" og "Forsikrer".

Følg saker fra Nye Veier

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Nye Veier på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Nye Veier

Kartlegger fiskens bevegelser i nordre del av Mjøsa og Lågen1.2.2021 13:30:07 CETPressemelding

Nye Veier har startet et omfattende prosjekt for å kartlegge hvor fiskearten lake beveger seg i Lågendeltaet gjennom gyteperioden. Med et 20-talls sensorer på elvebunnen og ca. 25 fisker med lydsender operert inn i buken, skal ny kunnskap på plass om lakens gyteområder før arbeidene med byggingen av den nye E6-brua over Lågen starter. Til våren skal også krøklas gyteplasser langs Vingromlandet kartfestes.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom