Samferdselsdepartementet

Bypakke for eit grønare Tromsø i vekst

Del

– Tromsø får med denne bypakken god draghjelp i det grøne løftet, og spesielt dei som vel å reise kollektivt, sykle eller gå vil få eit betre tilbod. Bypakken vil seinare kunne gå inn i ein byvekstavtale, seier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

Samferdselsdepartementet la i dag fram eit forslag om delvis bompengefinansiering av ein bypakke for Tromsø (Bypakke Tenk Tromsø). Forslaget er i tråd med lokale vedtak.

– Tromsø har teke viktige vegval fram mot ein grønare og meir moderne by. Byen er sentralt plassert i ein region som veks og blir stadig viktigare. Eg er glad for at det er tverrpolitisk semje i Tromsø om eit meir miljøvenleg tilbod til beste for alle trafikantgrupper. Med like målretta innsats framover, vil det ikkje overraske meg om Tromsø seglar opp som ein god førstekandidat for ein byvekstavtale, seier samferdselsministeren.

Når bompengeinnkrevjinga startar opp, vil den erstatte dagens ordning der ein lokalt krev inn ei avgift på drivstoff som har betalt for deler av bygginga av hovudvegar i Tromsø.

Utforminga av bypakken er i tråd med bompengeavtalen frå august 2019: Bompengepakken er fullfinansiert, prosjekt og tiltak står på ei prioritert liste, og det skal vere 20 prosent eigenandel på lokale/regionale tiltak. Det er semje om porteføljestyring, god kostnadskontroll og målet om nullvekst.

– Med bompengeavtalen kom det nye føringar i bompengepolitikken. Lokale og regionale styresmakter viste evne og vilje til å tilpasse opplegget til dette. Det skal dei ha ros for. Vi har no eit godt grunnlag for å utvikle Tromsø i grønare retning, på ein god måte for trafikantar, passasjerar og næringsliv, seier samferdselsminister Hareide.

Nullvekst og god framkome

Målet for bypakken er nullvekst i persontransport med bil. I tillegg er god framkome for alle trafikantgrupper eit mål, med hovudvekt på kollektivtransport, sykling, gåing og næringslivstransport. I bypakken ligg det fleire tiltak som skal leggje til rette for dette.

Eit sentralt prosjekt i Bypakke Tenk Tromsø er E8 Flyplasstunnelen (tidlegare rv. 862 Tverrforbindelsen Tromsø) som vil gå mellom Breivika og Langnes.

Tromsø er ein av ni byar som kan vere aktuell for byvekstavtalar. Om ein slik avtale vert inngått i framtida, er det ein føresetnad at bypakken vert del av ein slik avtale.

6,5 milliardar kroner

Samla økonomisk ramme for Bypakke Tenk Tromsø er om lag 6 500 mill. 2021-kr. Finansieringa skjer i hovudsak med bompengar og statlege, fylkeskommunale og kommunale midlar.

Bypakke Tenk Tromsø vil ha ein innkrevjingsperiode på 15 år, med planlagt oppstart 2. halvår 2022. I tråd med dei lokalpolitiske vedtaka kjem det 15 bomstasjonar med tovegs innkrevjing, fordelt på sju sonar. Bompengeordning vert tidsdifferensiert med tredobbel takst i rushperiodane på kvardagar.

For meir informasjon: Prop. 99 S (2020 – 2021) – Utbygging og finansiering av Bypakke Tenk Tromsø i Troms og Finnmark

Nøkkelord

Om Samferdselsdepartementet

Samferdselsdepartementet
Akersgata 59 (R5)
Oslo

22 24 90 90http://sd.dep.no

Samferdselsdepartementet har det overordnede ansvaret for rammevilkår for postvirksomheten, for luftfarts-, veg- og jernbanesektoren, for riksvegferjene, kystforvaltningen og havne- og sjøtransportpolitikken.

Følg saker fra Samferdselsdepartementet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Samferdselsdepartementet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Samferdselsdepartementet

Det skal bli enklere å velge miljøvennlige kjøretøy i godstransporten14.4.2021 06:00:00 CEST | Pressemelding

– Vi ønsker å legge til rette for mer bruk av miljøvennlige kjøretøy, også i godstransporten. Kjøretøy med alternative drivstoff er ofte betydelig tyngre enn fossildrevne kjøretøy, noe som gir en uheldig konkurranseulempe når det gjelder kjøre- og hviletidsreglene som slår inn ved 3,5 tonn. Derfor vil vi nå gjøre et unntak for kjøretøy med alternative drivstoff med tillatt totalvekt opptil 4,25 tonn i dette regelverket, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

Kristiansand får 113 millioner kroner i belønningsmidler og tilskudd til reduserte billettpriser13.4.2021 12:18:57 CEST | Pressemelding

Kristiansand får nå utbetalt 92,8 millioner kroner i belønningsmidler og 20,62 millioner kroner i tilskudd til reduserte billettpriser på kollektivtransport. Dette vil bidra til grønnere bymiljø med mindre kø, støv og støy og enklere reisehverdager. Både i små og store byområder er dette viktig for trivsel, helse og framkommelighet, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

Buskerudbyen får nær 106 millioner kroner i belønningsmidler og tilskudd til reduserte billettpriser13.4.2021 12:15:59 CEST | Pressemelding

– Buskerudbyen får nå utbetalt 85,11 millioner kroner i belønningsmidler og 20,62 millioner kroner i tilskudd til reduserte billettpriser på kollektivtransport. Dette vil bidra til grønnere bymiljø med mindre kø, støv og støy og enklere reisehverdager. Både i små og store byområder er dette viktig for trivsel, helse og framkommelighet, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

Tromsø får 87,6 millioner kroner i belønningsmidler og tilskudd til reduserte billettprise13.4.2021 12:12:21 CEST | Pressemelding

– Tromsø får nå utbetalt 67 millioner kroner i belønningsmidler og 20,62 millioner kroner i tilskudd til reduserte billettpriser på kollektivtransport. Dette vil bidra til grønnere bymiljø med mindre kø, støv og støy og enklere reisehverdager. Både i små og store byområder er dette viktig for trivsel, helse og framkommelighet, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

Nedre Glomma får 77 millioner kroner i belønningsmidler og tilskudd til reduserte billettpriser13.4.2021 12:10:09 CEST | Pressemelding

– Nedre Glomma får nå utbetalt 56,7 millioner kroner i belønningsmidler og 20,62 millioner kroner i tilskudd til reduserte billettpriser på kollektivtransport. Dette vil bidra til grønnere bymiljø med mindre kø, støv og støy og enklere reisehverdager. Både i små og store byområder er dette viktig for trivsel, helse og framkommelighet, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

Regjeringen ber om Stortingets samtykke til å ratifisere konvensjonen som gjør IALA til en mellomstatlig organisasjon9.4.2021 12:01:20 CEST | Pressemelding

Det er fremforhandlet en ny konvensjon om Den internasjonale organisasjonen for maritime navigasjonsinnretninger og -tjenester (IALA). Det betyr at IALA blir et eget folkerettssubjekt i form av en mellomstatlig organisasjon. Da vil organisasjonen være underlagt folkeretten, som gjelder mellom stater, og ikke ett lands lover. Stortinget må samtykke til å ratifisere denne konvensjonen.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom