Samferdselsdepartementet

Bergensområdet får ny byvekstavtale – staten bidreg med over 13 milliardar kroner

Del

– Den nye byvekstavtalen for Bergensområdet skal bidra til å redusere klimagassutslepp, kø, luftforureining og støy. Byvekstavtaler er eit viktig verkemiddel for å sikre ein miljøvennleg byutvikling. Arealbruken skal bli meir effektiv og veksten i persontransporten skal skje med kollektiv, sykkel og ved at folk går meir, seier samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF).

Den nye byvekstavtalen gjeld for perioden 2019–2029 og erstattar dagens byvekstavtale. Staten bidreg med om lag 13,1 milliardar kroner i perioden.

Fire nye vekstkommunar med i avtalen

Avtalen legger til rette for berekraftig byutvikling i Bergensområdet, gjennom effektiv arealbruk og klimavennlege transportløysingar.

Et viktig grep i den nye avtalen er at fire nabokommunar til Bergen no kjem inn som avtalepartar: Alver, Askøy, Bjørnafjorden og Øygarden.

– Det er veldig positivt at også nabokommunane til Bergen blir med i byvekstavtalen. Det vil gi betre samordning av areal- og transporttiltak i heile Bergensområdet, noko som vil gjere kvardagen enklare for alle som reiser kollektivt, syklar eller går, seier Nikolai Astrup, kommunal- og moderniseringsminister (H).

Staten bidreg med over 13 milliardar kroner

Staten bidreg med om lag 13,1 milliardar kroner i avtalen.

Midlane går mellom anna til tiltak for kollektiv, sykkel og gåing og til auka belønningsmidlar. Dette utgjer om lag 8 milliardar kroner. Om lag 3,6 milliardar kroner går til statleg 50/50-bidrag til Bybanen til Fyllingsdalen.

Den nye byvekstavtalen følger opp bompengeavtalen frå 2019 frå staten si side. Dette betyr at det statlege bidraget til Bybanen til Fyllingsdalen vert auka frå 50 til 66 prosent. Denne auken på om lag 1,1 milliard kroner er øyremerkt tiltak for å redusere bompengane og betre kollektivtilbodet. Staten gir også tilskott på 500 millionar kroner til reduserte billettprisar på kollektivtrafikk.

Signering av avtalen i haust

De lokale partane har tidlegare gitt sin tilslutning til den nye avtalen. Signering vil skje seinare i haust. Avtalen er mellom staten (ved Samferdselsdepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet), Vestland fylkeskommune og kommunane Bergen, Alver, Askøy, Bjørnafjorden og Øygarden.

Nøkkelord

Om Samferdselsdepartementet

Samferdselsdepartementet
Akersgata 59 (R5)
Oslo

22 24 90 90http://sd.dep.no

Samferdselsdepartementet har det overordnede ansvaret for rammevilkår for postvirksomheten, for luftfarts-, veg- og jernbanesektoren, for riksvegferjene, kystforvaltningen og havne- og sjøtransportpolitikken.

Følg saker fra Samferdselsdepartementet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Samferdselsdepartementet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Samferdselsdepartementet

Regjeringen vil øke bevilgningen til flyrutekjøp med 1000 millioner kroner10.11.2020 11:45:00 CETPressemelding

– Luftfarten er fortsatt i en vanskelig situasjon som følge av pandemien. Dette medfører at det også i 2021 kan være behov for økt flyrutekjøp og støtte til de ordinære kjøpsrutene. Det er viktig å sikre et godt flyrutetilbud i hele landet også til neste år, derfor foreslår vi å øke bevilgningen til flyrutekjøp utover det vi har foreslått i statsbudsjettet for 2021, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

Mellombels tilskotsordning for kommersielle buss- og passasjerbåtruter blir forlenga6.11.2020 14:38:43 CETPressemelding

- Vi ser at ekspressbussane framleis har vanskelege driftsvilkår under covid-19-pandemien. Det er difor viktig for oss å forlenge tilskotsordninga for kommersielle ruter. Dette gjer det mogleg å oppretthalde eit tilfredsstillande rutetilbod, noko som kan vere viktig for pendlarar som ikkje har andre gode reisealternativ til og frå samfunnskritiske jobbar, seier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom