Arctic Mineral Resources

ARCTIC MINERAL RESOURCES AS (AMR) SØKER DRIFTSKONSESJON FOR VEVRING GRANATPROSJEKT - EN GRUVEDRIFT UTEN AVFALL OG VARIGE SÅR I NATUREN

Del

AMR har søkt driftskonsesjon for underjords gruvedrift i Engebøfjellet for å utvinne det miljø- og helsevennlige mineralet granat. All uttatt stein utnyttes som produkt, uten behov for deponi eller varige sår i naturen. Drift bygger på avtale med berørte grunneiere i Vevring. En uenighet med selskapet Nordic Rutile om rett til uttak i Vevring skal opp i Oslo tingrett i august. AMR planlegger å starte uttak og drift i 2023.

Engebøfjellet i Førdefjorden
Engebøfjellet i Førdefjorden

AMR har søkt Direktoratet for Mineralforvaltning om driftskonsesjon for etablering av uttak i vestre del av Engebøfjellet i Vevring, på nordsiden av Førdefjorden i Sunnfjord kommune, Vestland fylke. AMR vil utvinne industrimineralet granat og andre steinprodukter fra uttaket og har planlagt driften slik at bruk av deponi unngås.

Granat er et hardt, tungt og bestandig industrimineral som selges primært for bruk i vannjetskjæring og sandblåsing. Det erstatter bruk av produkter med dårligere ytelse, helse- og miljøegenskaper. AMR vil utvinne granat og biprodukter ved tilsetning av elektrisitet og rent vann i en prosess bestående av knusing, frimaling, separasjon og tørking - uten bruk av giftige kjemikalier eller utslipp av klimagasser. Analyse av biprodukter har bekreftet gode miljøegenskaper, samt middels til god ytelse ift. etablerte produktstandarder. AMR har inngått intensjonsavtaler for salg av all granat- og steinproduksjon og avtale for salg av tilslag. Egenprodusert tilslag vil også bli fylt tilbake i tomme fjellhaller for økt stabilitet i gruven.

Driften er planlagt med løsninger som kombinerer minimale inngrep i natur og miljø med et moderat kapitalbehov før oppstart. En av landets største entreprenører vil forestå gruvedrift med eget utstyr og ta ut stein fra fjorden med maskiner på lekter i anleggsfasen. De første årene fraktes stein med skip ca. 55 km fra Vevring til Lutelandet i Fjaler. Der har AMR inngått avtale om leie av areal og bygninger på et eksisterende industriområde for å installere utstyr til utvinning av mineral- og tilslagsprodukter. Kontantstrøm fra drift finanserier etablering av tekniske rom i fjellet og deretter flytting av prosessutstyr fra Lutelandet til Vevring.

AMR har reserver for drift i 51 år og en påvist ressurs som gjør det sannsynlig å doble dette. Gruvedrift, produksjon, pakking og massetransport vil gi om lag 50 årsverk og en drift som lever fint side-om-side med lokal næring som fiskeoppdrett og fisketurisme. Driften forventes å etterleve samtlige av Naturvernforbundets prinsipper for ny norsk gruvedrift.

Driftsplanen er dokumentert gjennom en mulighetsstudie med eksterne analyser, estimater, tilbud og markedspriser. Drift med stabil produksjon gir en nåverdi etter skatt på 1,7 milliarder kroner (mer enn tre ganger investering før drift), tilbakebetaling av investering før drift ila. 3,8 år og en internrente etter skatt på over 30% (over 20% ved salg av kun granat- og steinprodukter). Økt utvinningstakt over tid gir enda bedre nøkkeltall.

Utvinningsrett til grunneiers mineraler erverves ved avtale (mineralloven § 28), slik AMR har. Granat, som tilhører grunneier, utgjør den dominerende mineralverdien i uttaksområdet, med rutil, som tilhører staten, som et ikke nødvendig bi-mineral. Mineralene ligger om hverandre i fjellet i et tilfeldig sameie og kan først skilles ved utvinning. I en slik situasjon har AMR rett til å beslutte styring og utnytting av forekomsten (sameieloven § 4, jfr. § 7).

Selskapet Nordic Rutile AS (NRU) har av staten fått tildelt utvinningsrett til statens mineral, rutil, og en driftskonsesjon basert på denne som delvis overlapper AMRs planlagte uttak. NRU hevder dette overstyrer avtalen AMR har med grunneierne, noe AMR er uenig i. Mineralloven § 5 fastslår at tillatelser etter denne ikke griper inn i privatrettslige forhold.

AMR har tatt ut et søksmål mot Nordic Rutile AS for å få fastsettelsesdom på at det er AMR som har rett til å beslutte styring og utnytting av forekomsten i Vevring. Det er satt av seks dager til hovedforhandling i Oslo tingrett med oppstart 16. august 2021.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Engebøfjellet i Førdefjorden
Engebøfjellet i Førdefjorden
Last ned bilde

Om Arctic Mineral Resources

Arctic Mineral Resources
Arctic Mineral Resources
Fjordavegen 2164
6817 Naustdal

https://arcminres.com/

Arctic Mineral Resources AS (AMR) er et ungt gruveselskap med et moderne, bærekraftig og lønnsomt gruveprosjekt under utvikling for utvinning av granat på fem eiendommer i Vevring på nordsiden av Førdefjorden.

Selskapet ble stiftet i begynnelsen av 2018 og har siden utviklet en driftsplan for en bærekraftig underjords gruvevirksomhet uten bruk av deponi på land eller i sjø og med et marginalt miljømessig fotavtrykk. AMR har nå søkt driftskonsesjon for Vevring Granatprosjekt som vil bidra til nye arbeidsplasser lokalt, skatteinntekter til kommune og stat, og å gi Norge et utstillingsvindu for en moderne norsk gruvedrift.