Andre koronatiltak

Dette kommer i tillegg til andre iverksatt tiltak for å avhjelpe situasjonen for denne målgruppen. Innenfor Utviklings­programmet og Inves­terings- og bedriftsutviklingsordningen (IBU-ordningen) er det gjort justeringer som er tilpasset tilleggsnæringene i landbruket. Dette omfatter:

  • Avdragsutsettelse på lån for de som har lån gjennom Innovasjon Norge
  • Mulighet for økt tilskuddsandel (for de som søker bedriftsutviklingsstøtte over IBU-ordningen)
  • Økt fleksibilitet innenfor Utviklingsprogrammet for å møte utfordringene som følge av Covid-19
  • Opprettholdelse av støtten til regionale matfestivaler, selv om disse ikke kan gjennomføres på vanlig vis i år

Landbruks- og matdepartementet har videre gjort justeringer i annet regelverk som også kommer disse næringene til gode. Departementet har justert forskriften om kvote­ordningen for melk slik at lokalforedlingsforetak etter gitte forutsetninger skal kunne levere ku- og geitemelk til TINE uten å bli ilagt overproduksjonsavgift.

Kommunale nærings­fond

Regjeringen har avsatt 600 millioner kroner til kommunale nærings­fond for å støtte lokalt næringsliv i distriktskommuner. Midlene kan bl.a. nyttes til direkte bedriftsstøtte og tilretteleggende støtte. Kommunene skal bevilge penger til tiltak som de mener er særlig viktige for å motvirke de negative virkningene av Covid-19. Midlene vil bl.a. være viktige for små reiselivskommuner i distriktene. Midlene vil på denne måten også være aktuelle for tilleggsnæringene i landbruket.