Miljødirektoratet

Åpner ikke for gaupejakt i fire regioner

Del
Miljødirektoratet åpner ikke for kvotejakt i de regionene hvor gaupebestanden ligger under Stortingets bestandsmål.
Åpner ikke for kvotejakt i Oslo/Akershus/Østfold, Hedmark, Nordland og Troms og Finnmark. Foto: Kim Abel / Naturarkivet
Åpner ikke for kvotejakt i Oslo/Akershus/Østfold, Hedmark, Nordland og Troms og Finnmark. Foto: Kim Abel / Naturarkivet

– Gaupebestanden er lavere enn Stortingets mål både i landet som helhet og i enkelte regioner. På grunn av dette er det ikke tilrådelig å åpne for kvotejakt i Oslo/Akershus/Østfold, Hedmark, Nordland og Troms og Finnmark, sier Ellen Hambro, direktør for Miljødirektoratet.

Stortinget har fastsatt et nasjonalt bestandsmål på 65 årlige familiegrupper av gaupe i Norge. Disse er fordelt på sju av åtte forvaltningsregioner for rovdyr, den eneste regionen som ikke har bestandsmål for gaupe er region 1. Før jakta startet 1. februar 2022 var det 58,5 familiegrupper på landsbasis, noe som tilsvarer ca. 343 dyr, viser Rovdatas bestandsrapport fra juni. Denne sier også at det forventede antallet familiegrupper denne vinteren er 63.

Fikk råd om å ikke åpne for jakt

Rovviltnemndene i den enkelte region har myndighet til å fatte beslutning om jaktkvote på gaupe hvis bestanden i gjennomsnitt har ligget på eller over Stortingets bestandsmål for regionen de siste tre årene. Hvis bestanden ligger under målet, har Miljødirektoratet myndigheten. 

I region 4 Oslo/Akershus/Østfold og region 5 Hedmark ligger bestanden under bestandsmålet. Her har rovviltnemndene anmodet Miljødirektoratet om ikke å åpne for kvotejakt på gaupe i 2023. Miljødirektoratet har valgt å følge rådene fra rovviltnemndene.

Ingen jakt i nord

Rovviltnemndene i region 7 Nordland og region 8 Troms og Finnmark anmodet Miljødirektoratet om å åpne for kvotejakt i 2023. Kvotejakt på gaupe er et verktøy for å regulere bestanden, men den skal også bidra til å styre utbredelsen og redusere og hindre skader i områder hvor tamrein og bufe beiter.

– Vi har vurdert utviklingen av gaupebestanden og skadesituasjonen i begge regionene. Kvotejakt på gaupe her er ikke er forenelig med at bestanden må øke for å oppnå Stortingets mål. Det er viktigere å styre fellinger til akutte skadesituasjoner på tamrein og sau, da er skadefelling et aktuelt virkemiddel, sier miljødirektør Hambro.

Les beslutningen fra Miljødirektoratet for de fire regionene her: Åpner ikke for kvotejakt på gaupe i 2023 - region, 4, 5, 7 og 8 (miljovedtak.no)

Kvote på 51 gauper i andre regioner

I region 2 Sør-Norge, region 3 Oppland og region 6 Midt-Norge ligger bestanden over bestandsmålet. Her har de respektive rovviltnemndene åpnet for felling av til sammen 51 gauper i 2023.

Flere av kvotene er påklaget. Klima- og miljødepartementet (KLD) er klagemyndighet og vil fatte endelig vedtak i regioner der det har kommet klager.

Miljødirektoratet vil publisere oversikt over kvotene for hele landet når KLDs klagebehandling er avsluttet.

Les hele bestandsrapporten fra Rovdata her: Antall familiegrupper, bestandsestimat og bestandsutvikling for gaupe i Norge i 2022 (nina.no)

Nøkkelord

Kontakter

PressevaktPressevakta svarer på førespurnader frå pressa mandag til fredag

Bemanna mellom klokka 8 og 15.45 frå 15. september til 14. mai, mellom klokka 8 og 15 frå 15. mai til 14. september.

Tel:40 10 38 00presse@miljodir.no

Bilder

Åpner ikke for kvotejakt i Oslo/Akershus/Østfold, Hedmark, Nordland og Troms og Finnmark. Foto: Kim Abel / Naturarkivet
Åpner ikke for kvotejakt i Oslo/Akershus/Østfold, Hedmark, Nordland og Troms og Finnmark. Foto: Kim Abel / Naturarkivet
Last ned bilde
Antall familiegrupper av gaupe påvist før jakt fra 2010 til 2022 for region 7 og 8. Stiplede linje angir det nasjonale bestandsmålet for regionene
Antall familiegrupper av gaupe påvist før jakt fra 2010 til 2022 for region 7 og 8. Stiplede linje angir det nasjonale bestandsmålet for regionene
Last ned bilde

Om Miljødirektoratet

Miljødirektoratet
Miljødirektoratet
Postboks 5672 Torgarden
7485 Trondheim

73 58 05 00https://www.miljodirektoratet.no

Miljødirektoratet jobber for et rent og rikt miljø
Våre hovedoppgaver er å redusere utslipp av klimagasser, forvalte norsk natur og hindre forurensning. Vi er et statlig forvaltningsorgan underlagt Klima- og miljødepartementet. Vi har i underkant av 700 ansatte ved våre to kontorer i Trondheim og Oslo, og ved Statens naturoppsyn (SNO) sine lokalkontor.