Anker ikke dommen

Del

Statsadvokaten i Oslo anker ikke dommen i straffesaken mot OKB og bispedømmets tidligere økonom. - Vi har ennå tid på å bestemme oss, men mye peker i retning av at heller ikke OKB anker, sier biskop Bernt Eidsvig i en kommentar.

I Oslo tingretts dom av 8. desember 2017 ble bispedømmets tidligere økonom frifunnet for tiltalen om grovt bedrageri, mens bispedømmet ble ilagt en bot på 2 millioner kroner for grov uaktsomhet i forbindelse med medlemsregistreringen i perioden 2011-2014.

Beslutning

Påtalemyndigheten har nå besluttet at Oslo tingretts dom ikke ankes – verken for den tidligere økonomen eller for Oslo Katolske Bispedømme.

– Formelt sett er dommen ikke forkynt for oss og ankefristen vår løper fra forkynnelse, men jeg regner med at vi lander en beslutning i god tid før fristen. Vi skal ta en ekstra runde med vår advokat, men slik jeg ser dette nå i dag, taler mye for at heller ikke vi anker dommen, sier biskop Eidsvig.Rutinesvikt

Boten, eller foretaksstraffen, på to millioner kroner, som Oslo katolske bispedømme ble idømt, var for grovt uaktsomme forhold. Retten mente bispedømmet ikke hadde handlet med forsett. Boten ble begrunnet med sviktende kontroll og rutiner.

– Jeg er glad for at vi i dag har systemer og rutiner for medlemsregistrering som også myndighetene er tilfredse med. Vi er stadig et bispedømme i vekst, og nå har vi opparbeidet den nødvendige kompetanse når det gjelder en raskt voksende medlemsmasse, forteller biskop Eidsvig.

Sivilsaken

Selv om straffesaken nå går mot å bli et tilbakelagt kapittel, gjenstår ennå sivilsaken OKB har anlagt mot staten. OKB har anket tingrettsdommen hvor bispedømmet ble pålagt å tilbakebetale 40 millioner kroner.

– Her er vi reelt uenige med staten om riktig tolkning og forståelse av juridiske begreper og lovparagrafer. Denne saken vil derfor gå sin gang. Samtidig har vi fra sammenlignbare saker observert at det lar seg gjøre å finne minnelige løsninger også utenfor rettssalen, sier biskop Eidsvig.

Svært lettet

Den frikjente økonomen uttrykker overfor katolsk.no stor lettelse over at tingrettsdommen blir rettskraftig.

– Jeg er selvsagt tilfreds med at dommen i tingretten blir stående og at jeg er frifunnet for alle anklager og beskyldninger. Dette har vært tre forferdelig tunge år. Jeg er mest glad for at jeg kan gå inn i julen og være hundre prosent tilstede for familien min igjen, sier han.

Sammensatt

Førstestatsadvokat Kristian Jarland ved Oslo statsadvokatembeder skriver i en e-post til katolsk.no at påtalemyndighetens beslutning om ikke å påanke straffesaken mot Oslo katolske bispedømme og den tidligere økonomen bygger på flere forhold.

– Begrunnelsen for å ikke anke tingrettens dom er sammensatt. Jeg viser blant annet til at retten er enig med påtalemyndigheten i at telefonkatalogmetoden er lovstridig og at det har vært flere interne advarsler hos OKB, uten at disse har vært fulgt opp. Retten har også i likhet med påtalemyndigheten konkludert med at vilkårene for foretaksstraff er oppfylt og at slik straff bør idømmes. Påtalemyndigheten tilbød OKB å få avgjort straffesaken med et forelegg på 1 million kroner, men OKB valgte å ikke vedta forelegg. Tingrettens dom lyder på 2 millioner kroner i bot. Tingretten har riktignok lagt til grunn at OKB har opptrådt grovt uaktsomt, og ikke forsettlig slik påtalemyndigheten prinsipalt anførte. Ut fra en totalvurdering finner påtalemyndigheten å godta tingrettens dom.

Når det gjelder frifinnelsen av økonomen, har tingretten lagt til grunn at telefonkatalogregistrering og tilhørende fremsettelse av økonomisk krav var både ulovlig og kritikkverdig, men at økonomen ikke med rimelighet skal kunne holdes strafferettslig ansvarlig. Påtalemyndigheten tar dette til etterretning. Ut fra en totalvurdering finner påtalemyndigheten å ikke påanke tingrettens dom, fremholder statsadvokat Kristian Jarland.

Kontakter

Om Oslo katolske bispedømme

Oslo katolske bispedømme
Oslo katolske bispedømme
Akersveien 5
0177 Oslo

23 21 95 00http://www.katolsk.no

Den katolske kirke er en verdensomspennende kirke, under ledelse av paven. I tillegg til å være Kirkens øverste åndelige leder, er paven (fra 13. mars 2013: pave Frans) statsleder for verdens minste selvstendige stat – Vatikanstaten – som er lokalisert innenfor Romas bygrenser. Paven utøver sitt embete i meget nært samarbeide med sine rådgivere – kardinalene – og kirkens øvrige biskoper. Den katolske kirke i Norge er inndelt i tre kirkedistrikter – til sammen 36 menigheter. Oslo katolske bispedømme omfatter de tretten sydligste fylker, t.o.m. Sogn og Fjordane, Oppland og Hedmark. Størrelse: 154.560 km².

Følg pressemeldinger fra Oslo katolske bispedømme

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Oslo katolske bispedømme på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Oslo katolske bispedømme