Miljødirektoratet

Honningbier utgjør lav risiko for de fleste villbier

Del

Hold av honningbier innebærer lav risiko for de fleste bestander av ville pollinerende insekter i Norge. For enkelte biearter kan risikoen være høyere.

Rødknappsandbien på rødknapp
Den kritisk truede rødknappsandbien er en av biene som er avhengige av én eller få plantearter for å overleve, og hvor VKM konkluderer at hold av honningbier medfører middels risiko. Foto: Bård Bredesen, Naturarkivet.no Bildet kan fritt til redaksjonell omtale av denne pressemeldingen. Det skal ikke lagres i arkiver for senere bruk. Annen bruk må avklares med Naturarkivet.

– Honningbier fra birøkt utgjør ikke noen stor trussel for sine ville slektninger, ut fra det vi vet i dag. Men vi mangler fortsatt en del kunnskap. Det kan derfor være fornuftig å bruke føre-var-prinsippet og unngå å plassere bikuber nær populasjoner av enkelte truede arter av villbier, sier Ellen Hambro, direktør for Miljødirektoratet.

Nasjonal pollinatorstrategi, regjeringens strategi for levedyktige bestander av villbier og andre pollinerende insekt, peker på at birøkt kan være en risiko for ville pollinatorer.

Ettersom vi har begrenset kunnskap om hvordan honningbier påvirker villbier ga Miljødirektoratet  VKM i oppdrag å vurdere risikoen på bakgrunn av tilgjengelig faglitteratur.

Rapporten fra VKM foreligger nå, og viser blant annet at

  • Hold av honningbier innebærer lav risiko for de fleste bestander av ville pollinerende insekter i Norge.
  • For enkelte biearter som er avhengige av én eller få plantearter for å overleve, og humler i ensartede landskaper med begrensede blomsterressurser, gjør konkurranse om ressursene at risikoen fra honningbier er moderat.
  • Risikoen for spredning av patogener og parasitter er lav, delvis som følge av høye hygienestandarder i norsk birøkt.

Les mer om konklusjonene i VKMs nyhetsmelding og last ned rapporten her.

Vil vurdere funnene sammen med andre myndigheter

Det er landbruksmyndighetene som har det overordnede ansvaret for regelverket for hold av bier, og alle birøktere må registrere bigårdsplassene sine hos Mattilsynet for å kunne sette ut bikuber. Les mer om regelverket på Mattilsynets nettside: https://www.mattilsynet.no/dyr/produksjonsdyr/bier

Miljødirektoratet vil følge opp funnene fra rapporten sammen med landbruksmyndighetene og andre sektormyndigheter som deler det nasjonale ansvaret for pollinatorstrategien.

– Gjennom det tverrsektorielle samarbeidet vil vi jobbe videre med å utvikle og ta i bruk forbedret kunnskap om hvor viktige leveområder for sårbare bestander av ville pollinerende insekter finnes, og hvilke hensyn alle sektorer må ta til disse, sier Hambro.

Pollinatorstrategien

Tiltaksplanen

Fakta om honningbier og villbier

Honningbien har vært naturlig forekommende i Europa nord til Sør-Sverige og sør til Sør-Afrika, men ifølge Artsdatabanken er det usikkert om det har vært naturlige forekomster i Norge før vi begynte å domestisere arten på 1700-tallet. Alle honningbier i Norge kommer nå fra domestiserte bestander.

En bikube inneholder 50 – 60 000 individer. I Norge er det registrert ca. 1 000 birøktere.

 I Norge er det registrert 207 arter av ville bier i tillegg til honningbien. Samlet sett representerer ville pollinerende insekter en gruppe på flere tusen arter som alle bruker blomsterressursene i ulik grad som matkilde.

Nøkkelord

Kontakter

PressevaktPressevakta svarer på førespurnader frå pressa mandag til fredag

Bemanna mellom klokka 8 og 15.45 frå 15. september til 14. mai, mellom klokka 8 og 15 frå 15. mai til 14. september.

Tel:40 10 38 00presse@miljodir.no

Om oss

Miljødirektoratet jobber for et rent og rikt miljø
Våre hovedoppgaver er å redusere utslipp av klimagasser, forvalte norsk natur og hindre forurensning. Vi er et statlig forvaltningsorgan underlagt Klima- og miljødepartementet. Vi har i underkant av 700 ansatte ved våre to kontorer i Trondheim og Oslo, og ved Statens naturoppsyn (SNO) sine lokalkontor.

Følg pressemeldinger fra Miljødirektoratet

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Miljødirektoratet på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Miljødirektoratet

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye