Nye Veier

Nye Veier har oversendt forslag til reguleringsplan for ny E6 Moelv – Roterud

Del

Nye Veier har utarbeidet to reguleringsplanforslag for E6 Moelv – Roterud som nå sendes til videre behandling i Gjøvik og Ringsaker kommune.

Bildet viser en illustrasjon av hvordan ny bru kan se ut på strekningen Moelv – Roterud.
Bilde: Illustrasjonen viser søndre alternativ fra Moelv. Nye Veier/Cowi

Den planlagte veistrekningen fra Moelv til Roterud på ca 11. km skal bygges som firefelts motorvei med fartsgrense på 100 km/t, og inkluderer blant annet ny Mjøsbru. Nye Veier har utredet to alternativer som krysser Mjøsa på ulike steder.

–Ny E6 fra Moelv til Roterud skal bidra til å øke trafikksikkerheten, redusere reisetiden, bedre fremkommeligheten, og legge til rette for fortsatt god vekst og utvikling i Innlandet. En ny Mjøsbru er en sentral brikke i utbyggingen av E6, og vil binde sammen byene i Mjøsområdet på en mer effektiv måte. Vi har lagt stor vekt på å utrede to alternativer som er gjennomførbare og økonomisk realistiske, og som samtidig reduserer belastningen for natur, klima og miljø. Begge alternativene er reelle og kan realiseres, sier planprosjektleder Harald Monsen i Nye Veier.

Fra Fremstadodden, omtrent ved rundkjøringen ved dagens Mjøsbru og nordover, er alternativene like. I Biri er det planlagt for videreutvikling av eksisterende kryss mot E6. Dette reduserer arealbeslaget av store næringsområder, og tar hensyn til eksisterende lokale næringsinteresser.

Søndre alternativ gir best samfunnsøkonomisk nytte 

I arbeidet med de to alternative traseene, har Nye Veier søkt etter løsninger som i størst mulig grad bidrar til høy samfunnsøkonomisk lønnsomhet.

–Stortinget har bedt Nye Veier om å prioritere rekkefølgen på sine prosjekter ut ifra samfunnsøkonomisk lønnsomhet. De to alternativene er beregnet til omtrent lik kostnad. Per i dag viser utredningene at det søndre alternativet totalt sett gir best samfunnsøkonomisk nytte. Det gir redusert reiseavstand mellom Hamar og Gjøvik med 1,9 km, samtidig som avstanden mellom Hamar og Lillehammer bare skiller 0,5 km mellom alternativene. Kortere vei betyr redusert reisetid, reisekostnader og bedre fremkommelighet for bilister og godstransport, samtidig som det er bedre for miljøet. Nye Veiers foreløpige anbefaling er derfor søndre alternativ, sier Monsen.

Redusert omfang og gjenbruk

I tillegg til at prosjektet må være samfunnsøkonomisk lønnsomt og gjennomførbart, skal løsningene i reguleringsplanforslaget bidra til å redusere belastningen for natur, miljø og klima. Begge alternativer inkluderer en mindre omfangsrik bru og at dagens Mjøsbru beholdes.  

–Målet er å gjenbruke store deler av eksisterende E6, ved å ta vare på det som er bra, og fornye og forsterke veien der det er nødvendig, Ved å redusere hastigheten til 100 km/t kan vi gjenbruke mer av den eksisterende veien. Det har også gitt oss større handlingsrom til å tilpasse veiens plassering til terrenget rundt. Et annet viktig aspekt er å beholde dagens bru til myke trafikanter. Det gjør at vi kan redusere bredden og mengden på stål og betong på den nye broen betraktelig, sier Monsen.

Ved å trekke veien lengre inn på land, reduseres utfyllingen av Mjøsa med 85 prosent sammenlignet med kommunedelplanen. Denne løsningen reduserer behovet for å transportere masser inn og ut av anleggsområdet og mindre mengder muddermasser fra sjøbunnen må håndteres og lagres.  

Ingen av de to alternativene fører til inngrep i vernede naturområder. Den planlagte veien er trukket på land i Paradisvika i Biri. Dette gjør det mulig å unngå inngrep i gruntvannsområdet som er viktig for fugl og fisk, og som regnes som et supplement til Svennesvollene naturreservat og Eriksrudberget.  

Bevaring av strandsonen fører imidlertid til at den nye veien beslaglegger noe mer dyrket jord sammenlignet med kommunedelplanen. 

–Samlet sett har disse løsningene bidratt til at vi har redusert klimagassbudsjettet med 35 prosent. I tillegg har vi holdt gunstige materialvalg utenfor, og har dermed fremdeles store muligheter for klimagasskutt i byggefasen, sier Monsen.

Medvirkning

Det er Ringsaker og Gjøvik kommuner som nå skal legge til rette for medvirkning og høring og offentlig ettersyn av planforslagene.

–Gjennom den politiske behandlingen vil det bli muligheter for merknader til planforslaget og det kan bli justeringer av planforslaget. Nye Veier ser frem til en god dialog i forbindelse med dette, slik at den beste løsningen for samfunnet til slutt blir vedtatt, sier Monsen.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Bildet viser en illustrasjon av hvordan ny bru kan se ut på strekningen Moelv – Roterud.
Bilde: Nordre alternativ: Illustrasjonen viser hvordan den nye Mjøsbrua kan se ut.
Last ned bilde

Om oss

Nye Veier er et fullt ut statlig eid aksjeselskap. Selskapets oppgaver omfatter å planlegge, bygge, drifte og vedlikeholde viktige hovedveier. Disse binder landet vårt sammen, og knytter Norge til hovedveier i utlandet. Nye Veier skal være en slank og effektiv byggherreorganisasjon, med et mål om å sikre helhetlig og kostnadseffektiv utbygging og drift av trafikksikre hovedveier.

Denne infrastrukturen vil raskt styrke næringslivets konkurranseevne, gi innbyggere mer effektiv, forutsigbar og tryggere veitransport og mer vei for pengene. 

Selskapets verdier er "Fornyer", "Forbedrer" og "Forsikrer".

Følg pressemeldinger fra Nye Veier

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Nye Veier på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Nye Veier

Ny E6 gjennom mellom Berkåk og Sokndal: - Nå er vi i gang29.4.2024 12:05:32 CEST | Aktuelt

– Målet med ny E6, som er en sentral nasjonal ferdselsåre, er økt trafikksikkerhet, bedre flyt i trafikken og stimulere til vekst og utvikling i en stor region. Nå ser vi frem til å komme i gang med arbeidene sammen med arbeidsfellesskapet Skanska Syltern ANS (JVSSANS), sammen med Rambøll som rådgiver. Denne strekningen er en viktig del av utviklingen av E6 sør for Trondheim, sier Anette Aanesland, administrerende direktør i Nye Veier.

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye