Frykter staten tap i Fjordsøksmålet?

Del

Staten motsetter seg at Førdefjord-saken skal behandles i EFTA-domstolen. Det kommer fram av tilsvaret til Naturvernforbundet og Natur og Ungdoms anke i Fjordsøksmålet.

– Det er som ventet, og vi tar det som et godt tegn at staten frykter EFTA-domstolens konklusjon, sier Truls Gulowsen, leder i Naturvernforbundet.

Førdefjorden. Foto: Wim Lassche
Fjordsøksmålet handler om hvilken beskyttelse Førdefjorden og andre fjorder, elver og vann skal ha. Foto: Wim Lassche

– Denne saken handler om hvilken beskyttelse Førdefjorden og andre fjorder, elver og vann skal ha. Staten har vist at den er villig til å ofre en ren og levende fjord for noen arbeidsplasser og skatteinntekter. Hele vedtaket bygger på en gal tolkning av EUs vanndirektiv, og her bryter Norge EØS-avtalen. Derfor er det viktig at EFTA-domstolen tar stilling til dette før saken kommer opp i lagmannsretten, sier Gulowsen.

Tap i Oslo tingrett 

Etter den fellende dommen fra Oslo tingrett, anket Naturvernforbundet og Natur og Ungdom Fjordsøksmålet til Borgarting lagmannsrett 12. februar. Miljøorganisasjonene mener at statens tillatelser til gruvedrift med dumping av opptil 170 millioner tonn gruveavfall i Førdefjorden er ugyldige. I anken er søksmålet avgrenset til EUs vanndirektiv og forbudet mot forurensing av en vannressurs, slik staten har tillatt i Førdefjorden. Miljøorganisasjonene ba også om at saken skal bli legges frem for EFTA-domstolen.

Tilsvaret til anken kom fredag 1. mars. Der motsetter staten seg at saken skal forelegges EFTA-domstolen. Begrunnelsen er at det finnes tilstrekkelig veiledning for å avgjøre søksmålet i eksisterende kilder og at spørsmålet ikke er tvilsomt. Det blir nå opp til lagmannsretten å avgjøre om saken kommer til behandling i EFTA-domstolen. Avgjørelsen er ventet i løpet av våren.

Overriding public interest

Ifølge vanndirektivet kan forurensning av en vannressurs kun tillates hvis det foreligger overordnede samfunnsinteresser, eller «overriding public interest». Tingrettens tolkning var at enhver lønnsom aktivitet ville utgjøre en slik godkjent interesse, noe Naturvernforbundet og Natur og Ungdom er sterkt uenige i.

– Hensikten med EUs vanndirektiv er å gi fjorder, vann og elver beskyttelse mot forurensning. Hvis gruvedumping i Førdefjorden skal være tillatt, er det knapt noen grense for hvilke miljøødeleggende virksomheter man kan si ja til. Derfor kan ikke dommen fra Oslo tingrett bli stående, og vi tror at EFTA-domstolen vil støtte vårt syn, sier Gytis Blazevicius, leder i Natur og Ungdom.

Hvis saken kommer til behandling i EFTA-domstolen, vil domstolen komme med en rådgivende uttalelse om hvordan denne regelen skal forstås. Når saken kommer opp for lagmannsretten vil denne uttalelsen måtte bli tillagt stor vekt.

Løper fra sin egen begrunnelse

I tilsvaret til anken har staten også endret på begrunnelsen for hvorfor gruvedumping i Førdefjorden skal tillates. Hovedbegrunnelsen i vedtaket var de samlede inntektene fra gruvedriften, noe tingretten la stor vekt på i sin dom. I tilsvaret nevner ikke staten dette. I stedet angir man sysselsettingsvirkningene, tilgangen på rutil globalt og sikring av tilgang på mineraler som grunner.

– Det er oppsiktsvekkende at staten endrer begrunnelsen på denne måten. Vi kan ikke tolke dette på annen måte enn at staten forsøker å løpe fra begrunnelsen i vedtaket fordi den neppe vil stå seg i EFTA-domstolen, sier Blazevicius.

Statens tilsvar til anken i Fjordsøksmålet er vedlagt.

BAKGRUNN


Naturvernforbundet og Natur og Ungdom mener at statens tillatelser til gruvedrift med dumping av opptil 170 millioner tonn gruveavfall i Førdefjorden er ugyldige. Miljøorganisasjonene har saksøkt staten, og saken er anket til Borgarting lagmannsrett.

 Anken til Borgarting lagmannsrett

- Naturvernforbundet og Natur og Ungdom anket dommen fra Oslo tingrett 12. februar 2024
- Tillatelsen til gruvedrift med dumping av 170 millioner tonn gruveavfall bryter med EUs vanndirektiv og vannforskriften.
- Saken bes fremlagt for EFTA-domstolen.
- Naturvernforbundet og Natur og Ungdom tilkjennes sakskostnader for tingretten og lagmannsretten.

Dommen fra Oslo tingrett

- Dommen ble offentliggjort 10. januar 2024.
- Naturvernforbundet og Natur og Ungdom tapte på alle punkter.
- De to organisasjonene ble også dømt til å betale statens saksomkostninger på 1,4 millioner kroner.
Les mer om dommen her: https://fjordsoksmalet.no/2024/01/10/kampen-for-fordefjorden-fortsetter/

Her finner du mer informasjon, bilder og sentrale dokumenter i saken: www.fjordsoksmalet.no

Dette er saken

▪ Staten har gitt gruveselskapet Nordic Mining tillatelse til å utvinne rutil og granat fra åpent dagbrudd i Engebøfjellet (Sunnfjord i Vestland fylke).
▪ Rutilen skal brukes til å fremstille fargestoffet titandioksid.
▪ Avgangsmassene (gruveavfallet) skal slippes ut i Førdefjorden. Nordic Mining har fått tillatelse til å deponere inntil 170 millioner tonn i sjødeponiet.
▪ Gruveavfallet vil inneholde store mengder finmalt stein, samt miljøgifter, mikroplast og ulike kjemikalier.
▪ Nordic Mining er i gang med byggingen av sitt industrianlegg på Engebø. Gruvedriften er planlagt startet i fjerde kvartal 2024, ifølge Nordic Mining.
▪ Dumpingen av avfallsmasser vil drepe alt liv i deponiområdet og kan ramme livet i fjorden hardt.
▪ Førdefjorden er en frisk og artsrik fjord med store naturverdier. Fire lakseførende vassdrag renner ut i fjorden, og det er en nasjonal laksefjord med særskilt vern.
▪ Sjøbunnen i området der det skal dumpes gruveavfall i Førdefjorden får høyeste score i en ny undersøkelse fra Havforskningsinstituttet: https://fjordsoksmalet.no/2023/06/23/fordefjorden-enda-rikere-enn-tidligere-antatt/
▪ Finmalte partikler vil spres og følge vannmassene over store avstander i fjorden.

Nøkkelord

Kontakter

Dokumenter

Følg pressemeldinger fra Naturvernforbundet

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Naturvernforbundet på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Naturvernforbundet

Voldsom nedbygging av sårbar finnmarksnatur24.6.2024 10:32:07 CEST | Pressemelding

Forslaget til mulig kraftutbygging i Finnmark vil få omfattende negative konsekvenser for natur og samisk kultur, selv om noen av de verste prosjektene er ute. Flere kontroversielle prosjekter er fortsatt med, som planene om Skarvberget og Oksefjorden vindkraftverk. Det er en svært gledelig nyhet at de ekstremt kontroversielle og naturødeleggende planene for Davvi og Kokelv vindkraftverk er ute av prosessen, til tross for at Davvi egentlig var det som hadde kommet lengst. Dette viser at NVE har lyttet.

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye