Naturvernforbundet

Uakseptabel forvaltningsplan for rovdyr

Del
Rovviltnemda i Hedmark har vedtatt en forvaltningsplan for jerv som strider med Naturmangfoldsloven og jervens grunnleggende biologiske behov. Naturvernforbundet ber Klima- og miljødepartementet om å bruke sin rett til å overprøve rovviltnemdas faglig uholdbare vedtak.

Naturvernforbundet ber Klima- og miljødepartementet (KLD) trekke inn ny forvaltningsplan for rovdyr i Hedmark og erklære den ugyldig.

- Vi mener helt klart at den vedtatte planen er i strid med flere sentrale punkter i Stortingets rovviltforlik og den er i strid med naturmangfoldloven, sier leder Truls Gulowsen i Naturvernforbundet.

Naturvernforbundet mener det er svært alvorlig at rovviltnemnda i Hedmark (region 5) igjen utfordrer Stortingets vedtatte rovdyrpolitikk gjennom sitt vedtak om ny forvaltningsplan.

- Nemnda driver politisk omkamp  framfor å ivareta en kunnskapsbasert forvaltning slik deres mandat fra Stortinget er påpeker leder Ole Midthun i Naturvernforbundet i Innlandet.

Oppsplitting av leveområder

- Mest alvorlig er det at nemnda kutter den såkalte «jervkorridoren» som skulle forbinde de østlige og vestlige leveområdene for jerv i sør-Norge, fortsetter Midthtun.

Dette reduserer vandringsmulighetene for jerv i Sør-Norge. Det har også negativ virkning i forhold til genetisk utveksling mellom delbestander. Dette kan være alvorlig for den lille, særegen  og genetisk distinkte sør-vestlig delbestanden av jerv.

Oppsplittingen av jervens leveområder er også en konsekvens av den nye planen. I motsetning til nemndas vedtak har forskerne i flere fagrapporter understreket at større og mer sammenhengende leveområder og forsterkning av den sør-vestlige jervebestanden må prioriteres. Både Statsforvalteren og Miljødirektoratet har gitt faglige tilrådninger om dette, men på tross av mye og god fagkunnskap ignoreres dette av nemnda, som uten faglige argumenter fjernet korridoren og fragmenterer jervens leveområder .

- Fjerning av jerveområder er foretatt i et område som har svært lite beitedyr og minimal konflikt mellom beitedyr og rovdyr, understreker Truls Gulowsen.

Europeisk ansvar

Vedtaket er dermed klart i strid med en kunnskapsbasert forvaltning og en todelt målsetting i rovdyrpolitikken slik Stortinget har  vedtatt. Forvaltningsplanen er også i strid med Stortingets vedtak om at rovdyra skal forvaltes på en økologisk og bærekraftig måte.

- Vi anser det grovt og konfliktdrivende når nemnda driver politisk omkamp samt ignorerer biologisk kunnskap og  alle faglige anbefalinger, fortsetter Gulowsen. Derfor ber vi om at KLD kaller inn forvaltningsplanen og kjenner den ugyldig inntil en kunnskapsbasert plan etableres, avslutter Gulowsen.

Naturvernforbundet minner om at Jerven er sterkt truet (EN) i Norge og en art som vi har et europeisk ansvar for å bevare, på linje med villrein og villaks. Jerven har også viktige økologiske funksjoner i skog- og fjelløkosystemene våre. Blant annet er jerven sentral i samspillet mellom rovdyr og byttedyr. Den bidrar også til at for eksempel fjellrev og andre arter har mat og tilgjengelige kadaver i høyfjellet, noe som er særlig viktig gjennom harde vintermåneder.

- Rovviltnemnda underkjenner og mangler omtale av jervens biologi og økologiske funksjon, noe som også er i strid med nemndas mandat og forvalterrolle gitt av Stortinget, avslutter Ole Midhtun i Naturtvernforbundet i Innlandet.

Naturvernforbundets henvendelse til KLD sendt 28. april

 

Til statsråd Espen Barth Eide

Naturvernforbundet i Innlandet og Naturvernforbundet ber med dette om at Klima- og miljødepartementet (KLD) kaller inn og annullerer den den vedtatte forvaltningsplanen for rovdyr i region 5.

Forvaltningsplanen er i strid med naturmangfoldloven, kunnskapsgrunnlaget og Stortingets føringer på flere sentrale punkter.

Vi mener det er særlig alvorlig at rovviltnemnda har fjernet jervekorridoren mellom region 3 og 5 og kuttet deler av  jervens leveområder noe som igjen medfører økt oppsplitting og enda mindre arealer der jerven har prioritet.

Naturvernforbundet viser til den nye, vedtatte forvaltningsplanen for rovdyr i region 5, vedtatt av rovviltnemnda den 19.12. 2022.   Vedtatt plan oppfattes å være i strid med Stortingsvedtak om rovviltpolitikken, den er i strid med fleire sentrale paragrafer i naturmangfoldloven og i strid med et omfattende kunnskapsgrunnlag. Planen er i så måte svært konfliktdrivende for alle som representerer naturvern og biologiske interesser. Naturvernforbundet reagerer sterkt på vedtatte plan som kan oppfattes som en politisk omkamp fra rovviltnemndas side og i konflikt med nemndas mandat.

Kort bakgrunn: Stortinget har tydelig sagt at «rovdyra skal forvaltes på en økologisk og bærekraftig måte». Stortinget har også entydig uttalt at naturmangfoldloven skal følges og at Bernkonvensjonens forpliktelser skal ligge til grunn for forvaltningen av rovdyr. Vi er sterkt bekymret fordi rovviltnemnd 5 også ved denne revisjonen har kuttet enda en ny og viktig del av jervens leveområder i sør-Norge. Denne gangen den viktige «jervekorridoren» mellom region 5 og 3. Dette vil i enda sterkere grad splitter opp leveområdene for jerv i Sør-Norge. Dette er særlig kritisk for nødvendig genflyt for å hindre innavl i den svært marginale sørvestlige jervebestanden. Her viser vitil det kunnskapsgrunnlaget som NINA har framlagt om den sørvestlige delbestanden av jerv i Norge (jf NINA rapport 1255 (2016)).Vi viser også til at vedtatt forvaltningsplan gir svært uheldige konsekvenser og svakheterknyttet til ytterligere oppsplitting og arealreduksjon av jervens prioriterte leveområder og reduksjon i størrelse av sammenhengende areal s amt korridorbehov. Naturvernforbundet understreker at nemndas ytterligere oppsplitting av rovdyras leveområder er stikk i strid med forskernes konklusjoner, bla.a.  påpekt i evalueringsrapporten  fra NINA, Rapport1268 (2016)).

Jerv er en ansvarsart på linje med villrein og villaks. Vi vil minne om at jerven er sterkt truet (EN) i Norge og en art som vi har et europeisk ansvar for å bevare, på linje med villrein og villaks. Jerven har også viktige økologiske funksjoner i skog- og fjelløkosystemene våre. Blant annet er jerven sentral i samspillet mellom rovdyr og byttedyr. Den bidrar også til at for eksempel fjellrev og andre arter har mat og tilgjengelige kadaver i høyfjellet, noe som er særlig viktig gjennom harde vintermåneder. Rovviltnemnda underkjenner og mangler omtale av jervens biologi og økologiske funksjon, noe som er i strid med nemndas mandat og forvalterrolle gitt av Stortinget.

Naturvernforbundet mener at vedtatt forvaltningsplan også er i strid med naturmangfoldloven på flere punkter:

§ 5.(forvaltningsmål for arter)  Målet er at artene og deres genetiske mangfold ivaretas på lang sikt og at artene forekommer i levedyktige bestander i sine naturlige utbredelsesområder. Så langt det er nødvendig for å nå dette målet ivaretas også artenes økologiske funksjonsområder og de øvrige økologiske betingelsene som de er avhengige av.

§ 8.(kunnskapsgrunnlaget)  Offentlige beslutninger som berører naturmangfoldet skal så langt det er rimelig bygge på vitenskapelig kunnskap om arters bestandssituasjon, naturtypers utbredelse og økologiske tilstand, samt effekten av påvirkninger.

Vår oppfatning er derfor at den vedtatte forvaltningsplanen er i strid med § 5 og 8 i naturmangfoldloven og med kunnskapsgrunnlaget om genetikk/genflyt og økologiske funksjonsområder som er knyttet til disse paragrafene jf NINAs rapporter. Vi viser videre til at Statsforvalteren har vært tydelig i sine innspill om viktigheten av at  jervekorridoren opprettholdes. Rovdyrnemnda fjerner denne korridoren uten å framlegge faglige argumenter eller vurdere den dramatiske  endringen opp mot lover, kunnskapsgrunnlag og Stortingets vedtatte føringer i rovdyrpolitikken.

Også Miljødirektoratet framhevet denne problematikken knyttet til fjerning av jervekorridoren i sitt innspill innspill av 28.06. 2022. Direktoratet understreket særlig viktigheten av en sammenhengende jervesone i sør-Norge. Det skal også påpekes at det er særdeles lite sau på beite i «korridorområdet», jf planens egne kart, og at en eventuell konflikt med beitenæring derfor ikke er et argument for å fjerne disse viktige jerveområdene.  

Konklusjon: På bakgrunn av dette ber vi KLD trekke inn forvaltningsplanen og endre jerveområdene slik at de ivaretar den sørvestlige jervebestanden på en langt mer kunnskapsbasert måte. Vi ber om at KLD reetablere og forsterke jervekorridoren, forsterker jervens prioriterte leveområde og sikrer en stor og sammenhengende jervesone i sør-Norge. Det betyr at KLD må eliminere eksisterende plan sin kritiske fragmentering,  nemndas kutt av jervekorridoren og etablering av flere små områder. Vi ber også KLD følge opp alle de andre kunnskapsbaserte innspillene som Miljødirektoratet påpekte i sitt innspill og sikre at disse snarest ivaretas og implementeres i forvaltningsplanen. Vi ber om at den foreliggende forvaltningsplanen må kjennes ugyldig inntil dette skjer.

Vi ber om at Naturvernforbundet aktivt informeres om departementets videre vurderinger og konklusjoner i oppfølging av denne saken.

Mvh Naturvernforbundet i Innlandet og Naturvernforbundet.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Om Naturvernforbundet

Naturvernforbundet
Naturvernforbundet
Mariboes gate 8
0183 Oslo

(+47) 23 10 96 10https://naturvernforbundet.no/

Naturvernforbundet ble grunnlagt i 1914 og er Norges eldste natur- og miljøvernorganisasjon. Vi er en demokratisk medlemsorganisasjon med over 37 000 medlemmer og rundt 100 fylkeslag og lokallag i hele landet.

Naturvernforbundet jobber med et bredt spekter av saker innen miljø- og naturvern, men spesielt med områdene naturvern, klima, energi og samferdsel. 

Følg pressemeldinger fra Naturvernforbundet

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Naturvernforbundet på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Naturvernforbundet

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom