Hafslund Oslo Celsio

Hafslund Oslo Celsio: Fjernvarme avlaster kraftnettet og frigjør kraft til elektrifisering av samfunnet

Del
Slik kommenterer Norges største fjernvarmeselskap, Hafslund Oslo Celsio (Celsio), Energikommisjonens rapport som ble fremlagt i dag: - Vi er glad for at Energikommisjonen presiserer at fjernvarme er et effektivt og viktig verktøy for å avlaste kraftnettet, frigjøre kraft til fremtidens elektrifisering og øke forsyningssikkerheten for kraft, sier administrerende direktør Knut Inderhaug i Celsio.
Administrerende direktør Knut Inderhaug i Celsio
Administrerende direktør Knut Inderhaug i Celsio

Kommisjonen skriver blant annet at «om lag halvparten av elektrisitetsbruken i bygninger går til varmeformål» og at «over hele landet er det samtidig mulig å finne lokale ressurser som kan utnyttes til varme». 

- Vi bruker veldig mye elektrisitet til oppvarming i Norge. Jeg mener at dette er sløsing med verdifulle energiressurser, når det finnes så mye overskuddsvarme som kan brukes til å lage fornybar fjernvarme, sier Inderhaug.  

Han poengterer at Celsio står klar til å bygge ut og levere mer fjernvarme i Oslo i årene fremover, basert både eksisterende og fremtidig lokal overskuddsvarme som ellers ville gått tapt 

- Den verdifulle elektriske kraften må utnyttes klokt for at vi skal lykkes med den massive elektrifiseringen som er i gang i samfunnet. Dermed er det viktig at overskuddsvarmen fra datasentre, kloakk, avfallsforbrenning og andre lokale varmekilder blir brukt til oppvarming i byer og tettsteder. Vi vil bidra med vårt for å hindre at det blir aktuelt med strømrasjonering i byene, sier Inderhaug. 

Inderhaug trekker frem tre viktige forhold som Energikommisjonen peker på:  

  • Dersom større deler av disse ressursene (varme) blir utnyttet, vil det gi et  godt bidrag til forsyningssikkerheten for kraft. Det vil først og fremst avlaste kraftsystemet vinterstid når behovet er størst og kraftprisene som høyest.
     
     
  • Lokale ressurser som fjernvarme basert på spillvarmeressurser vil frigjøre kraft til industriformål med elektrisk effektbehov.   

  • Fjernvarme er ofte den mest effektive måten å distribuere spillvarme fra datasentre, kloakk og avfallsvarme. Spillvarmen kan sommerlagres og tas i bruk på årstider med større  varmebehov 

Fakta om fjernvarme
I 2021 ble det produsert 7,5 TWh fjernvarme i byer og tettsteder I Norge. Bare i Oslo var produksjonen på 1,9 TWh som utgjør 25 prosent av all fjernvarmeproduksjon i Norge. Fjernvarme er i hovedsak basert på overskuddsvarme fra avfallsforbrenning, datasentre og kloakk, og bioenergiressurser. Når vi utnytter disse ressursene i byer og tettsteder, frigjøres verdifull elektrisk kraft som kan brukes til den store, nødvendige elektrifiseringen av Norge.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Administrerende direktør Knut Inderhaug i Celsio
Administrerende direktør Knut Inderhaug i Celsio
Last ned bilde

Om Hafslund Oslo Celsio

Hafslund Oslo Celsio
Hafslund Oslo Celsio
Askekroken 11
0277 Oslo

22 43 59 80https://www.celsio.no

Hafslund Oslo Celsio (Celsio) bruker lokal overskuddsenergi som ellers ville gått tapt, til å produsere fornybar, vannbåren fjernvarme og kjøling. Vi kaller det sirkulær energi. Som navnet vårt tilsier, er hjemmemarkedet vårt Oslo, og sammen med byens innbyggere og næringsliv inngår vi i Oslos sirkulærøkonomi. 

Vi er landets største leverandør av fjernvarme og står i dag for 25 prosent av all fjernvarme som blir produsert i Norge, og 20 prosent av all oppvarming i Oslo.

Mye av overskuddsvarmen vi benytter, kommer fra avfallsforbrenning ved våre to anlegg på Klemetsrud og Haraldrud, men vi henter også varme fra Oslos kloakk og fra datasenter. Vi bruker varmen til å varme opp vann, som fraktes ut til byens næringsliv og innbyggere gjennom 700 kilometer med fjernvarmenett. Hver dag leverer vi varmt tappevann og oppvarming til mer enn 200 000 mennesker som bor eller jobber i Stor-Oslo.

Vi satser også stort på kjøling og jobber med å etablere egne kjølesentraler. Her vil vi produsere områdekjøling til kontor- og næringsbygg, blant annet ved å hente opp kaldt vann fra Oslofjorden og benytte store varmepumper. Som fjernvarme, er områdekjøling fornybar energi som bidrar til å redusere utslipp og frigjøre kapasitet i strømnettet. I tillegg er områdekjøling arealeffektivt og frigjør arealer både på tak, inne i bygg og under bakken.

Fra avfall til sirkulærenergi. Vi gjør også en annen og samfunnskritisk jobb for Stor-Oslo ved at vi sluttbehandler avfall som ikke kan eller bør gjenbrukes eller resirkuleres. I 2021 håndterte vi mer enn 365 000 tonn rest- og næringsavfall ved våre to avfallsforbrenningsanlegg. 

Vi skal realisere karbonfangst. Vår ambisjon er realisering av karbonfangst på avfallsforbrenningsanlegget vårt på Klemetsrud. Karbonfangstanlegget vil være et stort og viktig bidrag til at Oslo kan nå sine ambisiøse klimamål. I tillegg vil fangstteknologien kunne kopieres til tilsvarende anlegg over hele verden. Byggingen ble igangsatt høsten 2022. Celsios prosjekt inngår i det norske karbonfangst og -lagringsprosjektet, "Langskip". 

Celsio har 200 medarbeidere. Selskapet eies 60 prosent av Hafslund, 20 prosent av Infranode og 20 prosent av HitecVision. Hafslund er heleid av Oslo kommune.

Følg pressemeldinger fra Hafslund Oslo Celsio

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Hafslund Oslo Celsio på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Hafslund Oslo Celsio

Hafslund Oslo Celsio: Verdens første samarbeidspartner for Net Zero Plastic25.9.2023 07:00:00 CEST | Pressemelding

Hafslund Oslo Celsio (Celsio) har som verdens første selskap inngått et samarbeid med Net Zero Plastic (NZP). Samarbeidet tar sikte på å bygge et nytt marked for fjerning av ikke-gjenvinnbar, fossil plast fra kretsløpet. NZP og Celsio vil gjennom handelsplattformen bidra til å løse verdens fossile plastproblem og realisere karbonfangstprosjekter i avfallsforbrenningsbransjen globalt.

Karbonfangstprosjektet på Klemetsrud gjennomfører en kostnadsreduserende fase26.4.2023 10:00:00 CEST | Pressemelding

Hafslund Oslo Celsio (Celsio) tar karbonfangstprosjektet på Klemetsrud inn i en kostnadsreduserende fase. Et oppdatert estimat viser at kraftig prisøkning på utstyrsleveranser grunnet inflasjon, geopolitisk instabilitet og redusert kronekurs, vil føre til at prosjektet overstiger investeringsrammen. – Vår klare ambisjon er fortsatt å etablere karbonfangst på avfallsforbrenningsanlegget på Klemetsrud, men vi må justere veien til målet, uttaler selskapets administrerende direktør Knut Inderhaug.

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom