Landbruks- og matdepartementet

Grønt industriløft for skog- og trenæringen

Del
I regjeringens veikart for grønt industriløft stakes det ut en retning for en grønn industrioffensiv. Målet er å skape verdier og lønnsomme jobber i hele landet, øke de grønne investeringene, øke eksporten fra fastlandet og kutte klimagassutslipp hurtig på veien mot lavutslippssamfunnet.
Fra Moelven Bruk: Norsk trearkitektur og bruk av tre i bygg i verdensklasse har, i kombinasjon med økt behov for klimavennlige løsninger, de siste årene bidratt til nye markedsmuligheter og økt etterspørsel etter trebaserte bygningsmaterialer. Foto: Torbjørn Tandberg
Fra Moelven Bruk: Norsk trearkitektur og bruk av tre i bygg i verdensklasse har, i kombinasjon med økt behov for klimavennlige løsninger, de siste årene bidratt til nye markedsmuligheter og økt etterspørsel etter trebaserte bygningsmaterialer. Foto: Torbjørn Tandberg

Det legges vekt på syv innsatsområder med stort vekstpotensial; havvind, hydrogen, batterier, maritim industri, CO2-håndtering, skog-, tre- og bioøkonomi, og prosessindustri.

Markedsmuligheter for skog- og trenæringen

Det er økende etterspørsel etter biomasse og biobaserte produkter som kan bidra til utslippskutt gjennom karbonlagring og bærekraftige energi- og produksjonssystemer. Norge har betydelige bioressurser fra land og hav, som kan gi grunnlag for økt bærekraftig verdiskaping.

– Som landbruks- og matminister er jeg særlig opptatt av å legge til rette for utvikling av hele verdikjeden knyttet til skog- og trenæringen og annen bioøkonomi. Vi ser store markedsmuligheter for disse næringene, og vi må sørge for at norsk industri har tilgang på råstoff til konkurransedyktige vilkår, sier Sandra Borch.

De siste årene har hogstvolumet vært økende. En tredjedel av hogstvolumet eksporteres. Dette gir potensial for økt skogbasert industriell verdiskaping i Norge, ved lønnsom bearbeiding. Bygningsmaterialer i tre er den viktigste verdidriveren i næringen. Norsk trearkitektur og bruk av tre i bygg i verdensklasse har, i kombinasjon med økt behov for klimavennlige løsninger, de siste årene bidratt til nye markedsmuligheter og økt etterspørsel etter trebaserte bygningsmaterialer. Det er også økende etterspørsel etter blant annet bærekraftig produsert biodrivstoff, cellulose og andre treforedlingsprodukter.

Bilder

Fra Moelven Bruk: Norsk trearkitektur og bruk av tre i bygg i verdensklasse har, i kombinasjon med økt behov for klimavennlige løsninger, de siste årene bidratt til nye markedsmuligheter og økt etterspørsel etter trebaserte bygningsmaterialer. Foto: Torbjørn Tandberg
Fra Moelven Bruk: Norsk trearkitektur og bruk av tre i bygg i verdensklasse har, i kombinasjon med økt behov for klimavennlige løsninger, de siste årene bidratt til nye markedsmuligheter og økt etterspørsel etter trebaserte bygningsmaterialer. Foto: Torbjørn Tandberg
Last ned bilde
Skogplanting ved Losby Bruk, Lørenskog. – Skog som vokser tar opp CO2, og aktiv skogskjøtsel med hogst, planting, gjødsling og ungskogpleie bidrar til en betydelig klimagevinst. Det blir hogd mer enn noen gang i norske skoger, og skogeierne får gode priser for tømmeret, sier landbruks- og matminister Sandra Borch. Foto: Landbruks- og matdepartementet
Skogplanting ved Losby Bruk, Lørenskog. – Skog som vokser tar opp CO2, og aktiv skogskjøtsel med hogst, planting, gjødsling og ungskogpleie bidrar til en betydelig klimagevinst. Det blir hogd mer enn noen gang i norske skoger, og skogeierne får gode priser for tømmeret, sier landbruks- og matminister Sandra Borch. Foto: Landbruks- og matdepartementet
Last ned bilde

Om Landbruks- og matdepartementet

Landbruks- og matdepartementet
Landbruks- og matdepartementet
Pb 8007 Dep.
0030 Oslo

22 24 92 50https://www.regjeringen.no/no/dep/lmd

Landbruks- og matdepartementet (LMD) har hovudansvar for mat- og landbrukspolitikken. Det omfattar arealforvalting, jord- og skogbruk, husdyrhald, reindrift og utvikling av nye næringar med utgangspunkt i landbruket.

Følg pressemeldinger fra Landbruks- og matdepartementet

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Landbruks- og matdepartementet på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Landbruks- og matdepartementet

Bidrar til villakssenter2.6.2023 11:00:00 CEST | Presseinvitasjon

Vi inviterer med dette til markering ved Reisa villakssenter i forbindelse med et økonomisk bidrag fra Statskog til villakssenterets utvikling. Landbruks- og matminister Sandra Borch, ordfører i Nordreisa kommune Hilde Nyvoll, administrerende direktør i Statskog Gunnar Lien og representant for Reisa Villakssenter Odd Rudberg vil gi korte orienteringer i tidsrommet kl. 11.30 - 12.30. Det blir lunsj og mulighet for intervju mellom 12.30 – 13.30.

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom