Nye Veier

Veien videre for interkommunalt plansamarbeid om E18-utbyggingen

Del

De berørte kommunene og Nye Veier har lagt grunnlaget for videre interkommunalt plansamarbeid om E18-utbyggingen. Styret i Nye Veier vedtok i desember 2019 at strekningen E18 Dørdal-Tvedestrand er prioritert for utbygging. En viktig oppgave er å få på plass bompengefinansieringen.

Det interkommunale plansamarbeidet videreføres

I begynnelsen av januar var kommunene Bamble, Kragerø, Gjerstad, Vegårshei, Risør, Tvedestrand, Arendal og Grimstad, fylkeskommunene i Agder og Vestfold og Telemark og Nye Veier samlet til møte. Tema var det videre samarbeidet for å sikre bompengefinansiering av E18-utbyggingen og organiseringen av arbeidet med reguleringsplaner. Alle kommunene har sluttet seg til at det interkommunale plansamarbeidet som ble etablert for utarbeidelse av kommunedelplan E18 Dørdal-Grimstad, skal videreføres.

- For oss i kommunene er det uten tvil fornuftig å videreføre det interkommunale plansamarbeidet. Det er ressursbesparende og vi kan avveie hensyn og interesser på tvers av kommunegrensene som jo er nødvendig når man skal bygge vei. Vi trykker på for å komme raskt videre til reguleringsplanlegging og endelig beslutning om hvor veien skal gå. Vi er fornøyde med at styret i Nye Veier har prioritert strekningen E18 Dørdal-Tvedestrand. Vi hadde gjerne sett at også E18 Arendal-Grimstad ble prioritert nå, men er innforstått med at Nye Veier mener at den samfunnsøkonomiske lønnsomheten ikke er god nok ennå, sier Per Kristian Lunden, ordfører i Risør, som er gjenvalgt som leder for det videre interkommunale plansamarbeidet. 

- For Nye Veier sin del er det positivt og viktig at det interkommunale plansamarbeidet fortsetter. Da har vi med oss historikken i arbeidet med kommunedelplanen og sikrer kontinuitet framover. Styret i Nye Veier har prioritert E18 Dørdal-Tvedestrand for utbygging som er en viktig milepæl for Nye Veier og kommunene. Vi rigger nå vår egen organisasjon for dette arbeidet. I løpet av våren sender vi ut konkurransegrunnlaget for å skaffe entreprenør som både skal gjennomføre arbeidet med reguleringsplan og bygge ut strekningene E18 Dørdal til Agder fylkesgrense og E18 Pinesund-Tvedestrand, sier Magne Ramlo, prosjektdirektør for E18-utbyggingsområdet i Nye Veier.

Forslag til bompengeopplegg til Samferdselsdepartementet før sommeren

På møtet presenterte Nye Veier de faglige vurderingene for bompengeopplegget basert på trafikkgrunnlaget på E18 Dørdal-Tvedestrand. De foreløpige analysene viser at det vil bli liten trafikklekkasje til sideveinettet fra nye E18 Dørdal-Tvedestrand.

- De fleste som bruker dagens E18 i dag vil altså fortsette å bruke nye E18. Dette er viktig med tanke på å kunne få en lavest mulig bompengeandel. Nye Veier utarbeider grunnlaget for en bompengeproposisjon som oversendes Samferdselsdepartementet med sikte på å få vedtak i Stortinget allerede til høsten. Noe av det mest sentrale i det interkommunale plansamarbeidet er å bidra til lokalpolitisk forankring av opplegget for bompengefinansiering og at fylkeskommunene fatter vedtak om å garantere for låneopptak. Uten at dette er på plass får vi ikke bygget veien, sier Ramlo.

-Vi legger opp til at kommunene i det interkommunale plansamarbeidet skal anbefale bompengevedtak i kommunene. Det er de enkelte kommunene som formelt fatter bompengevedtak. Det er en politisk utfordring å få på plass bompengevedtakene i kommunene, men vi innser at det må til for å få til utbyggingen i det raske tempoet vi ønsker. Blir det politisk debatt om dette så kommer det ikke som noen stor overraskelse, men jeg og kommunene er klar på at bompengefinansiering må til, sier Lunden. 

Overordnet planfaglig arbeid

I og med at kommunedelplanen for E18 Dørdal-Grimstad er vedtatt er korridoren for framtidig E18 bestemt. Den endelige veitraséen skal imidlertid fastsettes nå i det videre reguleringsplanarbeidet. En kommunedelplan båndlegger et avgrenset geografisk område som innebærer bygge- og deleforbud. I arbeidet med kommunedelplanen ble det avtalt at man skal fortsette et overordnet planfaglig arbeid i Gjerstad, Grimstad og Arendal kommuner. Nye Veier og disse kommunene ser at det kan være behov for å snevre inn det båndlagte området noe og har igangsatt et arbeid om det.

-Nye Veier får henvendelser og er klar over at berørte ønsker svar på hva som skjer med sine eiendommer. Vi legger opp til en grunnervervprosess med tiltredelse til nødvendig grunn til riktig tid. Reguleringsplanleggingen for strekningen E18 Dørdal i Bamble til Agder fylkesgrense og E18 Pinesund-Tvedestrand starter opp høsten 2020 og alle berørte blir kontaktet. Nye Veier har ikke prioritert E18 Arendal-Grimstad for utbygging i denne omgang. I disse kommunene vil reguleringsplanlegging først starte opp om et par års tid. Vi har forståelse for at dette kan oppleves vanskelig for enkelte, men vil sørge for informasjon i god tid, sier Ramlo.

På nyeveier.no/grunnerverv er det utførlig beskrevet hvordan Nye Veier gjennomfører grunnerverv for den som er eller kan bli involvert i Nye Veiers grunnervervprosess.

Skal avklare egnet samarbeidsform

Det blir jevnlige møter framover mellom de åtte kommunene og Nye Veier i form av et interkommunalt samarbeidsforum. Utpå vårparten skal det avklares hvilke fullmakter som i henhold til plan- og bygningsloven eventuelt bør delegeres fra kommunestyrene til dette interkommunale plansamarbeidet. Det er dessuten aktuelt å organisere kommunesamarbeid mellom kommuner på delstrekninger.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Om Nye Veier

Nye Veier
Nye Veier
Tangen 76
4608 Kristiansand

+47 479 72 727http://www.nyeveier.no

Nye Veier er et fullt ut statlig eid aksjeselskap. Selskapets oppgaver omfatter å planlegge, bygge, drifte og vedlikeholde viktige hovedveier. Disse binder landet vårt sammen, og knytter Norge til hovedveier i utlandet. Nye Veier skal være en slank og effektiv byggherreorganisasjon, med et mål om å sikre helhetlig og kostnadseffektiv utbygging og drift av trafikksikre hovedveier.

Denne infrastrukturen vil raskt styrke næringslivets konkurranseevne, gi innbyggere mer effektiv, forutsigbar og tryggere veitransport og mer vei for pengene. Dette skaper en merverdi, utover utbygging i tradisjonell forstand.

Selskapets verdier er "Fornyer", "Forbedrer" og "Forsikrer".

Følg saker fra Nye Veier

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Nye Veier på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Nye Veier

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom