Samferdselsdepartementet

Vegpakke Harstad: Revidert finansieringsopplegg

Del

Regjeringen la i dag fram forslag om et revidert finansieringsopplegg for den igangsatte Vegpakke Harstad (Harstadpakken). Bakgrunnen er lavere bompengeinntekter og høyere kostnader enn forventet. – Dette er viktige prosjekter som er sterkt forankret lokalt, og jeg er glad for at vi nå i tråd med lokale ønsker kan sikre en god gjennomføring. Bilistene får økte kostnader, men staten øker også sitt bidrag, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

Kart: Gjenstående prosjekter og tiltak i Vegpakke Harstad (Statens vegvesen)
Kart: Gjenstående prosjekter og tiltak i Vegpakke Harstad (Statens vegvesen)

Stortinget vedtok prosjektet i 2014. Bompengeinnkrevingen startet i juni 2016.

– På grunn av lavere bompengeinntekter og høyere kostnader enn vi ventet, legger vi nå fram et revidert finansieringsopplegg som vil styrke måloppnåelsen av pakken. Harstad kommune og Troms og Finnmark fylkeskommune har gjort en god jobb med å prioritere mellom de gjenstående prosjektene, sier samferdselsministeren.

Prosjektene i Vegpakke Harstad vil bidra til bedre miljø og gode utviklingsmuligheter i Harstad sentrum, gi tilstrekkelig kapasitet i transportsystemet og gjøre det mer attraktivt å velge kollektivtransport og å gå og sykle.

Porteføljestyrt

Revidert Harstadpakke skal porteføljestyres. Utbyggingen er i utgangspunktet tilpasset den økonomiske rammen som tidligere er vedtatt av Stortinget: Om lag 1,8 milliarder kroner omregnet til 2021-prisnivå.

Da Vegpakke Harstad først ble lagt fram, forelå det få reguleringsplaner eller andre detaljplaner for aktuelle prosjekter og tiltak innenfor pakken. Det var derfor knyttet stor usikkerhet til kostnadsoverslagene, går det fram av forslaget til revidert finansieringsopplegg. Det er nå avdekket at flere av de aktuelle prosjektene og tiltakene er mer omfattende og kostnadskrevende enn tidligere anslått. I tillegg har bompengeinntektene vært lavere enn forventet som følge av mindre trafikk gjennom bomstasjonene enn det som ble lagt til grunn.

Økte takster – lenger innkreving

For at flest mulig av de opprinnelig planlagte prosjektene og tiltakene skal komme på plass og for å sikre måloppnåelse, har både Harstad kommune og Troms og Finnmark fylkeskommune gått inn for å revidere finansieringsopplegget. Det er lokalpolitisk enighet om å øke takstene samt å forlenge innkrevingsperioden med fem år, fra 15 til 20 år. I det reviderte finansieringsopplegget er det også lagt til grunn økte statlige, fylkeskommunale og kommunale midler.

Bompengebidraget til pakken forutsettes økt med om lag 540 millioner kroner. Det legges videre til grunn en økning i statlige midler på om lag 80 millioner kroner, en økning i kommunale og fylkeskommunale midler på samlet om lag 80 millioner kroner samt mva.-kompensasjon på om lag 70 millioner kroner.

For mer informasjon: Prop. 204 S (2020 – 2021) Vegpakke Harstad i Troms og Finnmark – revidert finansieringsopplegg

Nøkkelord

Bilder

Kart: Gjenstående prosjekter og tiltak i Vegpakke Harstad (Statens vegvesen)
Kart: Gjenstående prosjekter og tiltak i Vegpakke Harstad (Statens vegvesen)
Last ned bilde

Om Samferdselsdepartementet

Samferdselsdepartementet
Akersgata 59 (R5)
Oslo

22 24 90 90http://sd.dep.no

Samferdselsdepartementet har det overordnede ansvaret for rammevilkår for postvirksomheten, for luftfarts-, veg- og jernbanesektoren, for riksvegferjene, kystforvaltningen og havne- og sjøtransportpolitikken.

Følg pressemeldinger fra Samferdselsdepartementet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Samferdselsdepartementet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Samferdselsdepartementet

Generalforsamling: Nytt styremedlem i Avinor AS21.6.2021 12:23:51 CEST | Pressemelding

- Avinor er hardt rammet av koronapandemien, og det er et behov for effektivisering og omstilling, slik at selskapet snarest mulig kommer tilbake til lønnsom drift. I denne prosessen er det viktig at styret bidrar til at Avinor kan levere mest mulig effektivt på sitt samfunnsoppdrag. Med valget av Rolf G. Roverud som nytt styremedlem i Avinor får styret tilført et medlem med bred omstillingskompetanse, industriell erfaring og god kjennskap til samferdselssektoren, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

Nye styremedlemmer i Bane NOR21.6.2021 10:29:14 CEST | Pressemelding

- Det er fire og et halvt år siden Bane NOR ble opprettet og Jernbaneverket lagt ned. Det er både krevende og lærerikt å omstille virksomheter fra etat til foretak. Vi går nå inn i en ny fase, der Bane NOR skal få mer ansvar og større handlingsrom, og jeg har store forventninger til endringene vi nå gjør i foretakets rammevilkår. Styret i Bane NOR har i dag fått tre nye aksjonærvalgte medlemmer, som vil gi verdifulle bidrag inn det kommende styrearbeidet, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom