Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Utvikling i nøkkeltall for nettselskapene er nå tilgjengelig i digital versjon

Del

Nettselskapene sin årlige økonomiske og tekniske rapportering utgjør grunnlaget for nøkkeltallene. Reguleringsmyndigheten for energi i NVE (RME) samler inn og bruker dataene som underlag for regulering av nettselskapene. Rapporten gis ut for åttende gang, men for første gang som en digital versjon.

i PowerBI-løsningen kan du sortere på selskap, størrelse, org.type og landsdel
i PowerBI-løsningen kan du sortere på selskap, størrelse, org.type og landsdel

Formålet med reguleringene er å sørge for at kundene har tilgang til et strømnett med riktig kvalitet til riktig pris. Nøkkeltallene i digital versjon gir deg mulighet til å gjøre egne valg basert på om du ønsker å se på alle nettselskapene samlet, i ulike grupper eller per enkeltselskap.

- En digital rapport gir økt tilgjengelighet til data og bidrar til økt kontroll, samtidig som det fører til større åpenhet i reguleringen. Åpenhet er viktig både for nettselskapene som blir regulert og for kundene som betaler nettleien, sier Tore Langset seksjonssjef i RME.

Store investeringer og reduserte drift- og vedlikeholdskostnader siste ti år

De siste ti årene er det i realverdi blitt investert for over 110 mrd kr i det norske strømnettet, og bare i 2018 ble det investert for over 17 mrd kr. Strømnettets bokførte verdi, inkludert bidragsfinansierte anlegg, har i 2018 passert 120 mrd kr. Samtidig som investeringene har økt, har bransjen sine samlede drifts- og vedlikeholdskostnader den siste tiårs perioden hatt en realnedgang på 14 prosent.

Effektiviserende tiltak i reguleringen

Reguleringen legger til rette for at nettselskapene gjennomfører de riktige investeringene og at de fokuserer på effektiviserende tiltak. RME har nylig vedtatt endringer som ytterligere styrker virkemidlene i reguleringen til å drive nettvirksomheten effektivt.

Videre legger reguleringen til rette for at nettselskapene utnytter mulighetene i ny teknologi ved å oppfordre til forskning og utvikling (FoU). Tallene for 2018 viser at nettselskapene i større grad enn tidligere utnyttet muligheten til forskning og utvikling i reguleringen. Nettselskapene brukte 22 prosent mer på FoU i 2018 sammenlignet med 2017.

I tillegg ser vi at selskapene fra 2017 til 2018 har basert en større andel av sine konserninterne kjøp på konkurranse. Fjorårets rapport viste at andelen konserninterne kjøp basert på konkurranse for 2017 var 15 prosent. I 2018 har andelen økt til over 22 prosent. Økt grad av konkurranse bidrar til å holde kostnadsnivået nede.

Fortsatt mange nettselskap med både nettvirksomhet og kraftomsetning/–produksjon

For å sikre at kundene ikke betaler mer enn nødvendig for nettjenester, trer det i kraft den 1.1.2021 et krav om at nettselskapene skal ha en nettvirksomhet som er selskapsmessig skilt fra kraftomsetning-/kraftproduksjon. I tillegg vil det være et krav om funksjonelt skille for de største nettselskapene. I løpet av 2018 ble antallet ordinære nettselskap med kraftomsetning og/eller -produksjon som en del av sin kjernevirksomhet, redusert fra 63 til 53.

Rapporten viser utviklingen hos nettselskapene i perioden fra 2009 til 2018

I rapporten tar vi utgangspunkt i økonomiske og tekniske data som RME samler inn til bruk i den økonomiske reguleringen av nettselskapene. Vi viser hovedsakelig historisk utvikling fra 2009 til 2018, men i enkelte tilfeller der tallene for 2009 til 2012 er mindre tilgjengelig for fremstilling i en digital rapportløsning, viser vi utviklingen fra 2013.

Om Reguleringsmyndigheten for energi i NVE (RME)

Reguleringsmyndigheten for energi er en enhet i NVE. RME utvikler og følger opp regelverk for kraftmarkedet og kraftnettet. RME har blant annet ansvar for økonomisk regulering av Statnett og øvrige nettselskap, regulering av kraftbørser, engrosmarkeder og systemdrift, vilkår for bruk av mellomlandsforbindelser, regulering av leveringskvalitet, tariffer og omsetning av kraft og gass til sluttbrukere. Les mer om RME her

(+47) 22 95 95 95

www.reguleringsmyndigheten.no 

Kontakter

Tore Langset, seksjonssjef
Mobil: 900 56 552

Torunn Høstad Sliwinski, seniorrådgiver
Mobil: 924 35 615

Bilder

i PowerBI-løsningen kan du sortere på selskap, størrelse, org.type og landsdel
i PowerBI-løsningen kan du sortere på selskap, størrelse, org.type og landsdel
Last ned bilde

Lenker

Om Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Middelthuns gate 29
0368 Oslo

09575http://www.nve.no

Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) har ansvar for å forvalte Noregs vatn- og energiressursar. NVE varetek også dei statlege forvaltningsoppgåvene innan skredførebygging. NVE skal sikre ei heilskapleg og miljøvennleg forvaltning av vassdraga, fremje ei effektiv kraftomsetning, kostnadseffektive energisystem og hjelpe til ein effektiv energibruk.

Følg saker fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom