Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Utredning om likere nettleie er ute på høring

Del

Reguleringsmyndigheten for energi i NVE (RME) har på oppdrag fra Olje- og energidepartementet utredet virkemidler for utjevning av nettleie. Vurderingen er at en eventuell utjevningsordning bør utformes som et tilskudd til å redusere nettleien for kundene med høyest nettleie. Utredningen sendes nå på høring.

- Virkemiddelbruken bør tilpasses omfanget av problemet. Det er et relativ lite antall husholdninger i Norge som har en nettleie som er betydelig høyere enn gjennomsnittet i landet. Det tilsier at man bør lage en ordning for disse, og ikke en omfattende ordning for hele landet, sier vassdrags- og energidirektør, Kjetil Lund

- Dette er en sak som engasjerer. Vi har fått flere innspill, som vi har beskrevet i utredningen. I vår vurdering har vi lagt sterk vekt på at nettselskapenes insentiver til å drive effektivt bør ivaretas. Vi vet at nettleien uansett vil øke fremover som følge av nødvendige investeringer i strømnettet. Men nettleien bør ikke øke mer enn nødvendig.

- En kostnadseffektiv strømforsyning gir lavere nettleie til husholdningene og næringslivet, og letter arbeidet med å elektrifisere samfunnet og kutte utslipp, sier Lund

Oppdraget

RME har utredet hvordan nettleien kan utjevnes. Utredningen er et oppdrag fra Olje- og energidepartementet, knyttet til anmodningsvedtak nr. 84 (2018-2019) fra Stortinget og regjeringsplattformen, der det står at regjeringen skal «utrede og fremme tiltak for å utjevne nettleien for alle forbrukere gjennom et mest mulig effektivt organisert strømnett»

Høringsdokument og annen informasjon finnes på RMEs nettsted. Frist for høringsinnspill er 8. januar. 2020.

Forskjeller i nettleie

Nettleien varierer fra nettselskap til nettselskap. I tillegg er merverdiavgiften og forbruksavgiften geografisk differensiert. Nordland, Troms og Finnmark har fritak for merverdiavgift. Kommunene i Finnmark og noen kommuner i Troms har også fritak for forbruksavgift. Hvor i landet nettleien er høyest og lavest, og hvor store forskjellene er, avhenger derfor av om vi sammenligner nettleien uten avgifter eller den nettleien kundene faktisk betaler inkludert avgifter.

Selv om nettleien varierer, har likevel over 90% av husholdningskundene en nettleie som ligger nær eller under landsgjennomsnittet. Det er forholdsvis få kunder som har en nettleie som er vesentlig høyere enn gjennomsnittet. Det er i overkant av 2,4 millioner husholdningskunder i Norge. I underkant av 200 000 kunder en nettleie som ligger mer enn 10 % over landsgjennomsnittet, og under 50 000 kunder har en nettleie på mer enn 25 % over gjennomsnittet.

Fakta/eksempel

Vi kan illustrere nettleien med utgangspunkt i en eksempelkunde, en husholdning som forbruker 20 000 kWh i året. Inkludert avgifter, er landsgjennomsnittet for nettleien ca 56 øre/kWh. Om lag 92 % av landets husholdninger har en gjennomsnittlig nettleie under 60 øre/kWh.

Om lag 6 % av landets husholdninger har en gjennomsnittlig nettleie mellom 60 og 70 øre/kWh

Om lag 2 % av landets husholdninger har en gjennomsnittlig nettleie på over 70 øre/kWh.

Nær halvparten av nettselskapene som omfattes av nettleiestatistikken har en gjennomsnittlig nettleie på over 60 øre/kWh. Dette gjelder 200 000 av landets 2,4 mill. husholdningskunder.

Kontaktpersoner

Ove Flataker, direktør

tlf: 95202620

Torfinn Jonassen, seksjonssjef

tlf: 95224548

Reguleringsmyndigheten for energi (RME) er en enhet i NVE. RME utvikler og følger opp regelverk for kraftmarkedet og kraftnettet. RME har blant annet ansvar for økonomisk regulering av Statnett og øvrige nettselskap, regulering av kraftbørser, engrosmarkeder og systemdrift, vilkår for bruk av mellomlandsforbindelser, regulering av leveringskvalitet, tariffer og omsetning av kraft og gass til sluttbrukere. 

Les mer om utredning av virkemidler for utjevning av nettleie.

Om Reguleringsmyndigheten for energi i NVE (RME)

Reguleringsmyndigheten for energi er en enhet i NVE. RME utvikler og følger opp regelverk for kraftmarkedet og kraftnettet. RME har blant annet ansvar for økonomisk regulering av Statnett og øvrige nettselskap, regulering av kraftbørser, engrosmarkeder og systemdrift, vilkår for bruk av mellomlandsforbindelser, regulering av leveringskvalitet, tariffer og omsetning av kraft og gass til sluttbrukere. Les mer om RME her

(+47) 22 95 95 95

www.reguleringsmyndigheten.no  

Lenker

Om Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Middelthuns gate 29
0368 Oslo

09575http://www.nve.no

Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) har ansvar for å forvalte Noregs vatn- og energiressursar. NVE varetek også dei statlege forvaltningsoppgåvene innan skredførebygging. NVE skal sikre ei heilskapleg og miljøvennleg forvaltning av vassdraga, fremje ei effektiv kraftomsetning, kostnadseffektive energisystem og hjelpe til ein effektiv energibruk.

Følg saker fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Syv elektrifiseringstiltak kan kutte 2,3 millioner tonn CO2 i industrien26.6.2020 13:11:01 CESTPressemelding

Landbasert industri slipper i dag ut om lag 13 millioner tonn CO2 som tilsvarer 26% av norske utslipp. 90 prosent av utslippene i industrien kommer fra 30 anlegg. NVEs kartlegging viser at det er mulig å gjøre elektrifiseringstiltak i 7 av de 30 anleggene. Disse kan kutte 2,3 millioner tonn CO2. På oppdrag fra Olje- og energidepartementet har NVE kartlagt det tekniske potensialet for reduksjon av klimagassutslipp gjennom elektrifisering i norske landbaserte industrianlegg.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom