Statens vegvesen

Utlysning av planlagt og nødvendig vedlikeholdsarbeid for Bårdshaug bru i Orkanger

Del
Statens vegvesen har nå lyst ut oppdraget med vedlikehold og utbedring av Bårdshaug bru på E39 i Orkanger i Orkland kommune.
Bårdshaug bru krysser elva Orkla som del av E39 gjennom Orkanger. Foto: Statens vegvesen.
Bårdshaug bru krysser elva Orkla som del av E39 gjennom Orkanger. Foto: Statens vegvesen.

Tilbudsfristen er 8. mai i år. Det er mål om å starte opp arbeidene i løpet av juni. Kontraktsfristen for ferdigstilling er 1. oktober 2024. Som del av oppdraget skal også Løypestrengen undergang vedlikeholdes.

Om Bårdshaug bru

Bårdshaug bru, som krysser elva Orkla, er en bjelkebru med seks spenn og har en totallengde på 133,5 meter. Brua ble bygd i 1964. Parallelt med brua ligger Bårdshaug gang- og sykkelvegbru, som ble bygd for noen år siden. Totalbredden til vegbrua er 10,3 meter med en føringsbredde på 7,5 meter. De tidligere gangfeltene, som ble nedlagt etter at gang- og sykkelbrua ble bygd, har en bredde på 1,25 meter.

– Det er helt nødvendige arbeider som nå skal gjøres på Bårdshaug bru. Disse arbeidene vil forlenge bruas levetid og gi bedre funksjonalitet og trafikksikkerhet, sier prosjektleder Trine Våbenø i Statens vegvesen.

Dette skal gjøres

Det er omfattende arbeider som skal gjøres på brua:

  • Utskifting av østre- og vestre brufuge.
  • Fjerning av de nedlagte gangfeltene og oppbygging av ny kantdrager med tilhørende kjøresterkt rekkverk på begge sider.
  • Ny bakvegg, vinger, erosjonssikring* og justering av lager i akse 7.
  • Nye avløp og lyktestolper.
  • Mekanisk reparasjon av underkant bruplate, landkar og søyler.
  • Flytting av infrastruktur fra Bårdshaug vegbru til Bårdshaug gang- og sykkelvegbru.
  • Utskifting av fastlager og reetablering av søyletopp i akse 5.
  • Overflatebehandling av landkar og søyler i alle akser.
  • Utbedring av omkjøringsveg.

* I forkant av landkaret må det legges ut stabiliserende masser, som også skal fungere som erosjonssikring. Utfyllingen er delvis i elva Orkla, og det er derfor krav om at denne delen av arbeidene utføres mellom 1. desember og 20. april.

Før arbeidene på selve brua kan begynne, må vann- og avløpsledninger og fiber- og høyspentkabler flyttes over til gang- og sykkelvegbrua. Det blir også kurveutvidelse og andre tiltak på omkjøringsvegen.

Løypestrengen undergang vedlikeholdes som del av oppdraget

Omtrent 400 meter øst for Bårdshaug bru ligger Løypestrengen undergang, som også skal utbedres og vedlikeholdes. Denne undergangen, som ble bygd i 2006, er en elementkulvert under E39 med en totallengde på 3,91 meter. Totalbredden er 14,5 meter, med en føringsbredde på 10,6 meter.

Arbeidene omfatter fjerning av eksisterende betongkant på sørsiden av kulvert, rekkverk og kantdrager, skifte av øverste tørrmur og fjerning av kulvertmur. Det vil bli gravd ut en byggegrop på omtrent 25 meter for nye rekkverksfundament med tilhørende kjøresterkt brurekkverk. Brurekkverket blir koblet på nytt vegrekkverk.

Trafikale konsekvenser av arbeidene

Trafikk fra vest ledes over Bårdshaug i anleggsperioden, trafikk fra øst får omkjøring via Gammelosvegen og fylkesveg 6478. Under etablering og fjerning av kjørebru i akse 7 må hele brua stenges for trafikk i korte perioder, og all trafikk må ledes om via fylkesveg 6478 og Gammelosveien. En kurve i Gammelosveien må breddeutvides for å kunne håndtere modulvogntog. Breddeutvidelsen utføres før arbeidene og trafikkomleggingen begynner.

 Under de forberedende arbeidene med omlegging av vann- og avløpsledninger må gangtrafikk fra Bårdshaug gang- og sykkelvegbru ledes over på Bårdshaug vegbru, i et eget dedikert område som er sikret med mot trafikk.

Myke trafikanter som ferdes under Bårdshaug bru, igjennom Løypestrengen undergang og langs omkjøringsvegene, skal ivaretas i hele anleggsperioden.

Utrykningskjøretøy må ha muligheten til å kunne passere begge bruer, i begge retninger, i anleggsperioden.

Det forutsettes kontinuerlig anleggsdrift uten avbrudd i anleggsperioden.

Sikkerheten først

– Vi beklager ulempene arbeidene medfører for trafikantene, men for å gjennomføre vedlikeholdsarbeidene må vi legge om trafikken. Disse arbeidene er et godt eksempel på Statens vegvesens målsetning om at vi må ta vare på det vi har og utbedre der vi kan. Det er viktig og riktig at disse arbeidene utføres, og bruas levetid forlenges betraktelig, avslutter Våbenø i Statens vegvesen.


Statens vegvesen vil komme tilbake med mer informasjon om arbeidene og trafikkomleggingen før arbeidene starter.

Mer informasjon

Nøkkelord

Kontakter

Pressevakt Drift og vedlikehold

* Drift, vedlikehold og forvaltning av riksvegnettet * Brøyting/strøing/salting * Asfalt * Rekkverk * Bruer * Tunneler * Fjelloverganger * Rasteplasser * Inspeksjoner * Ferje

Tel:479 05 472pressedv@vegvesen.no

Bilder

Bårdshaug bru krysser elva Orkla som del av E39 gjennom Orkanger. Foto: Statens vegvesen.
Bårdshaug bru krysser elva Orkla som del av E39 gjennom Orkanger. Foto: Statens vegvesen.
Last ned bilde
Kart som viser geografisk plassering for brua. Kart: NVE Atlas.
Kart som viser geografisk plassering for brua. Kart: NVE Atlas.
Last ned bilde
Illustrasjon som viser noe av arbeidene som skal gjøres på Bårdshaug. Foto: Statens vegvesen.
Illustrasjon som viser noe av arbeidene som skal gjøres på Bårdshaug. Foto: Statens vegvesen.
Last ned bilde
Kart som viser omkjøring. Kart: Google Maps.
Kart som viser omkjøring. Kart: Google Maps.
Last ned bilde

Om Statens vegvesen

Statens vegvesen
Statens vegvesen
Postboks 1010 Nordre Ål
2605 Lillehammer

22 07 30 00http://www.vegvesen.no

Statens vegvesen arbeider for å skape et smart og sammenhengende transportsystem på vei for hele Norge. Det skal være enkelt å reise og transportere varer – på sikre veier tilpasset framtidens behov.