– Gjennom tilleggsavtalen øker vi det statlige tilskuddet fra 50 til 66 prosent av kostnadene i Metrobuss-prosjektet i Trondheim. Dette utgjør i overkant av 560 millioner 2020-kroner i tiårsperioden. Halvparten av tilskuddet øremerkes reduserte bompenger og halvparten går til bedre kollektivtilbud, sier Hareide.

Tilleggsavtalen inneholder også tilskudd til reduserte billettpriser på kollektivtransport på 500 millioner kroner i tiårsperioden. De midlene skal benyttes til takstreduksjoner som gir størst mulig effekt på målene i byvekstavtalen.

- Avtalen vi sammen med de lokale partene signerte i dag, legger til rette for bærekraftig byutvikling i Trondheimsområdet, gjennom effektiv arealbruk og klimavennlige transportløsninger, sier statssekretær Heidi Karin Nakken i Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Byvekstavtalen ble inngått i juni 2019 mellom Samferdselsdepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet og Trøndelag fylkeskommune og kommunene Trondheim, Stjørdal, Melhus og Malvik. Tilleggsavtalen som i dag ble signert i Trondheim er et tillegg til byvekstavtalen, og følger opp bompengeavtalen fra 2019. Tilleggsavtalen gir økt statlig bidrag til Metrobussen, reduserte bompenger og bedre kollektivtilbud.