Miljødirektoratet

Små endringar i erstatning av tap av sau og tamrein til rovvilt 

Del
Tap av sau til rovvilt har gått noko ned siste beitesesong. For reindriftsåret 2021/2022 er tapa av tamrein omtrent som førre reindriftsår.
Statens naturoppsyn (SNO) gjennomfører skadedokumentasjon gjennom beitesesongen. Foto: SNO/Miljødirektoratet
Statens naturoppsyn (SNO) gjennomfører skadedokumentasjon gjennom beitesesongen. Foto: SNO/Miljødirektoratet

Søknadane om erstatning for tap av sau og tamrein forårsaka av rovvilt er ferdig behandla av Statsforvaltarane og statistikken er notilgjengeleg i Rovbase. 

Talet på sau og lam erstatta i 2022 har gått noko ned samanlikna med beitesesongen 2021. Totalt er 16 100 sau og lam erstatta, 750 færre enn året før. For reindriftsåret 2021/2022 viser erstatningstala at totalt 22 800 reinsdyr er erstatta som tapt til rovvilt, 75 fleire enn førre reindriftsår. 

– Stortingets strategi med førebyggjande tiltak i rovviltområde og uttak av rovvilt i beiteprioriterte område er hovudårsaka til at tapa av sau held seg låge samanlikna med tidlegare år, seier Ellen Hambro, direktør for Miljødirektoratet. 

Tap av tamrein varierer meirfrå år til år, og vi ser ikkje den same tydelege utviklinga over tid. 

– For tamreinnæringa er det langt vanskelegare å skilje rovvilt og tamrein då næringa nyttar store landområde både sommar og vinter som også inkluderer forvaltningsområde for rovvilt, primært jerv og gaupe, seier miljødirektør Hambro. 

Totalt er det utbetalt 45,1 mill. kroner for tap av sau og lam til rovvilt i 2022, og 93,5 mill for tap av tamrein i driftsåret 2021-2022. 

Når Statsforvaltarane utmåler erstatning blir tapstala i dei innkomne søknadene vurderteopp mot samla kunnskap om blant anna storleiken og områdebruken til rovviltbestandane, påviste tap til rovvilt i området, påvist observasjon av rovvilt og tapshistorikk. Les meir om dette i faktaboksanedst i saka.

Sjå oppdatert statistikk på vår temaside om tap til rovvilt.

I Rovbase innsyn kan du bryte ned tala på blant anna kommunar og reinbeitedistrikt:

Erstatning rein

Erstatning sau

Jerv og gaupe tok flest sauer 

Statsforvaltarane har behandla 1047 søknadar om tap av sau og lam til rovvilt i 2022, dette er ein liten nedgang frå 2021 det blei behandla 1076 søknadar om erstatning. 

Totalt er det erstatta 2417 sau og 13 689 lam i 2022, mot 2535 sau og 14 329 lam i 2021. Tapa har gått mykje ned dei siste 15 åra. 

Dei største tapa av sau og lam er forårsaka av jerv og gaupe. Delen som er erstatta som tapt til ikkje spesifisert freda rovdyr har gått nedover dei siste åra, og tilsvarandefleire blir då oppført som tap forårsaka av dei ulike rovviltartane. 

Ulven er den av rovviltartane som drap færrast sau i 2022, totalt 685 sau og lam vart erstatta på grunn av tap til ulv beitesesongen 2022.   

Bilete "Figur1" viser talet på sau og lam erstatta tapt til rovvilt dei siste fire åra, og talet på kroner utmålt i erstatning for sau og lam totalt for kvart enkelt år. Auken i utmålt erstatning er knytt til auke i verdien av kvart enkelt dyr. NIBIO bereknarårleg verdien av ein sau/lam basert på gjennomsnittleg slaktevekt og ullpris. 

Større variasjon i tap av tamrein til rovvilt  

Tap av tamrein til rovvilt har ikkje hatt tilsvarande jamn nedgang som for sau dei siste 15 åra. Det har vore stor variasjon i tap av tamrein mellom år. 

Det vert erstatta flest tamrein tapt til kongeørn, jerv og gaupe. For siste reindriftsår,frå 1. april 2021 til 31. mars 2022,vart det erstatta 22 801 tamrein tapt til rovvilt. Det erein liten auke i tap til gaupe, og ein liten nedgang i erstatning for tap til jerv og kongeørn. 

Tilsvarande som for saueerstatninganevert utbetalt det aller meste av tapa ut frå ei skjønnsvurdering basert på kunnskap om rovvilt og rovviltførekomst basert på overvakingog innmeldeobservasjonar, kunnskap om kor mange tamrein dei ulike rovviltartane drep, og skadedokumentasjon. Tap til ulv og bjørn er svært litesamanlikna med dei andre rovviltartane.   

Meir enn halvparten av tapa som blir erstatta er frå Finnmark (13 200). 

Faktaboks: Slik vert erstatningane berekna 

Tamreineigarar og saueeigarar har krav på erstatning når rovviltartane jerv, gaupe, bjørn, ulv eller kongeørn har forårsaka tapet. Dyreeigararsøkjer om erstatning og søknadene vert behandla av Statsforvaltarane i bustadsfylket.   

Det er vanskeleg å finne igjen kadaver i utmarka, berreein liten del blir funnen. Alle innmelde kadaver der det er mistanke om at rovvilt har forårsaka tapet blir undersøkt så langt det er mogleg av Statens naturoppsyn (SNO) for å fastslå dødsårsak.  

For sau og lam som i hovudsakbeitar ute på sommarenvartca 6 % av alle erstatta dyr påvist tapt til rovvilt. For tamrein var andelen endå mindre, ca 5 %. Påviste skadar er likevel ein viktig del av grunnlaget for å underbyggje erstatningssøknadene.  

Satsane som vert nytta for tapte dyr justerastårleg. Satsane for sau og lam vert berekna av NIBIO basert på kjøt og ullpris. Sats for tamrein vert basert på årlegehøyringar av gjennomsnittlege slaktevekterfrådei tre førre åra (distriktsvis) og ein indeksregulert pris pr. kg kjøt ved leveranse til slakteri. I tillegg erstattastfølgjekostnader av tap på individ- og besetningsnivå. 

Bilder

Statens naturoppsyn (SNO) gjennomfører skadedokumentasjon gjennom beitesesongen. Foto: SNO/Miljødirektoratet
Statens naturoppsyn (SNO) gjennomfører skadedokumentasjon gjennom beitesesongen. Foto: SNO/Miljødirektoratet
Last ned bilde
Last ned bilde

Om Miljødirektoratet

Miljødirektoratet
Miljødirektoratet
Postboks 5672 Torgarden
7485 Trondheim

73 58 05 00https://www.miljodirektoratet.no

Miljødirektoratet jobber for et rent og rikt miljø
Våre hovedoppgaver er å redusere utslipp av klimagasser, forvalte norsk natur og hindre forurensning. Vi er et statlig forvaltningsorgan underlagt Klima- og miljødepartementet. Vi har i underkant av 700 ansatte ved våre to kontorer i Trondheim og Oslo, og ved Statens naturoppsyn (SNO) sine lokalkontor.