Samferdselsdepartementet

Samferdselsministeren ber om evaluering av vedlikehaldsopplegget på jernbanen om sommaren

Del

- Folk sin tillit til jernbanen er avhengig av at toga går når dei skal. I hovudstadsområdet har det vore mange forseinkingar og innstillingar etter at trafikken opna igjen etter fleire veker med buss for tog i sommar. For at passasjerande skal få ein betre reisekvardag – også i sommarmånadane - har vi bede Jernbanedirektoratet om å gå gjennom organisering og gjennomføring av vedlikehaldsarbeidet på jernbanen, seier samferdselsminister Jon Georg Dale.

Samferdselsdepartementet har i dag gitt Jernbanedirektoratet i oppdrag å gjere greie for dei problema knytte til forseinkingar og innstillingar som oppsto då dei sommarstengte strekningane opna for trafikk igjen i byrjinga av august. Direktoratet skal mellom anna orientere om kva for konsekvensar desse problema har hatt for dei reisande og korleis ein har prøvd å hjelpe dei reisande.

Direktoratet skal svare skriftleg innan 29. august.

Evaluering av sommarstenging med buss for tog      

Samferdselsdepartementet ber òg Jernbanedirektoratet om å greie ut om fordelane ved dagens praksis med lengre stengingar i samband med ferier og høgtider forsvarer ulempene som blir påført kundane, og å foreslå opplegg for komande år. Jernbanedirektoratet skal mellom anna vurdere følgjande tema:

  • Utnyttinga av stengeperioden (samsvar mellom gjennomført vedlikehald og stenging)
  • Behov for stengingsperiodar i komande utbyggings- og vedlikehaldsprosjekt
  • Moglegheiter og konsekvensar av kortare stengingsperiodar enn seks samanhengande veker
  • Erfaringane med buss for tog
  • Førebuingane til oppstart etter stenging
  • Konsekvensar av stengingar for transporten av personer og gods

Jernbanedirektoratet skal levere framdriftsplan og opplegg for utgreiinga innan 10. september. I rapporten må det gå fram om det er mogleg å få til eventuelle endringar allereie frå neste sommar

 

For fleire opplysningar: Supplerande tildelingsbrev av 27. august frå Samferdselsdepartementet til Jernbanedirektoratet (vedlegg)

Nøkkelord

Dokumenter

Om Samferdselsdepartementet

Samferdselsdepartementet
Samferdselsdepartementet
Akersgata 59 (R5)
Oslo

22 24 90 90http://sd.dep.no

Samferdselsdepartementet har det overordnede ansvaret for rammevilkår for post- og televirksomheten, for luftfarts-, veg- og jernbanesektoren, for riksvegferjene, kystforvaltningen og havne- og sjøtransportpolitikken.

Følg saker fra Samferdselsdepartementet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Samferdselsdepartementet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Samferdselsdepartementet

Regjeringa skjerpar krava til tunge køyretøy15.10.2019 11:35:15 CESTPressemelding

– Fjorårets vinter var prega av alvorlege ulukker og fastkøyringar. Difor innfører vi no strengare krav til vinterdekk for tunge køyretøy, samt auka gebyrsatsar for brot på krava til vinterutrusting. Samstundes styrkjer vi kontrollverksemda i Statens vegvesen med 20 millionar kroner, slik at vi får enda fleire kontrollar i vinterperioden. Dette er viktige tiltak i arbeidet for auka tryggleik og framkome på norske vintervegar. Farlege vogntog skal bort frå norske vinterveger, seier samferdselsminister Jon Georg Dale.

Ingrid Dahl Hovland blir ny vegdirektør11.10.2019 11:45:00 CESTPressemelding

- Statens vegvesen har et viktig samfunnsoppdrag i samferdselssektoren. Etaten har tunge oppgaver innenfor utbygging, drift- og vedlikehold av vei, trafikksikkerhet, trafikant og kjøretøy og langtidsplanlegging. Med Ingrid Dahl Hovland får vi en svært dyktig og meget kompetent vegdirektør med tung ledererfaring fra bransjen. Jeg er glad for at hun har takket ja til denne viktige jobben og er klar til å starte om kort tid, sier samferdselsminister Jon Georg Dale.

Samferdselsbudsjettet 2020: Full fart i bygging av veg og bane7.10.2019 10:01:00 CESTPressemelding

– Regjeringa vil fortsette å bygge landet og skape eit berekraftig velferdssamfunn. Det krev ein moderne infrastruktur med effektive og sikre transportløysingar. Vi held fram med å satse på samferdsel, og bidreg med det til ein enklare kvardag for folk flest, ei styrking av næringslivets konkurransekraft og utvida bu- og arbeidsregionar. Regjeringa foreslår å løyve 75,4 milliardar kroner til samferdsel i 2020. Det er ein auke på over 80 prosent sidan 2013.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom