Samferdselsdepartementet

Samferdselsministeren ber om evaluering av vedlikehaldsopplegget på jernbanen om sommaren

Del

- Folk sin tillit til jernbanen er avhengig av at toga går når dei skal. I hovudstadsområdet har det vore mange forseinkingar og innstillingar etter at trafikken opna igjen etter fleire veker med buss for tog i sommar. For at passasjerande skal få ein betre reisekvardag – også i sommarmånadane - har vi bede Jernbanedirektoratet om å gå gjennom organisering og gjennomføring av vedlikehaldsarbeidet på jernbanen, seier samferdselsminister Jon Georg Dale.

Samferdselsdepartementet har i dag gitt Jernbanedirektoratet i oppdrag å gjere greie for dei problema knytte til forseinkingar og innstillingar som oppsto då dei sommarstengte strekningane opna for trafikk igjen i byrjinga av august. Direktoratet skal mellom anna orientere om kva for konsekvensar desse problema har hatt for dei reisande og korleis ein har prøvd å hjelpe dei reisande.

Direktoratet skal svare skriftleg innan 29. august.

Evaluering av sommarstenging med buss for tog      

Samferdselsdepartementet ber òg Jernbanedirektoratet om å greie ut om fordelane ved dagens praksis med lengre stengingar i samband med ferier og høgtider forsvarer ulempene som blir påført kundane, og å foreslå opplegg for komande år. Jernbanedirektoratet skal mellom anna vurdere følgjande tema:

  • Utnyttinga av stengeperioden (samsvar mellom gjennomført vedlikehald og stenging)
  • Behov for stengingsperiodar i komande utbyggings- og vedlikehaldsprosjekt
  • Moglegheiter og konsekvensar av kortare stengingsperiodar enn seks samanhengande veker
  • Erfaringane med buss for tog
  • Førebuingane til oppstart etter stenging
  • Konsekvensar av stengingar for transporten av personer og gods

Jernbanedirektoratet skal levere framdriftsplan og opplegg for utgreiinga innan 10. september. I rapporten må det gå fram om det er mogleg å få til eventuelle endringar allereie frå neste sommar

 

For fleire opplysningar: Supplerande tildelingsbrev av 27. august frå Samferdselsdepartementet til Jernbanedirektoratet (vedlegg)

Nøkkelord

Dokumenter

Om Samferdselsdepartementet

Samferdselsdepartementet
Samferdselsdepartementet
Akersgata 59 (R5)
Oslo

22 24 90 90http://sd.dep.no

Samferdselsdepartementet har det overordnede ansvaret for rammevilkår for postvirksomheten, for luftfarts-, veg- og jernbanesektoren, for riksvegferjene, kystforvaltningen og havne- og sjøtransportpolitikken.

Følg saker fra Samferdselsdepartementet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Samferdselsdepartementet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Samferdselsdepartementet

Revidert nasjonalbudsjett 2020: Jernbane: Dampen haldast oppe i pågåande byggeprosjekt, men kostnadsauke får konsekvensar for andre store prosjekt12.5.2020 10:55:00 CESTPressemelding

- Utbyggingsaktiviteten på jernbanenettet er høg. Dei komande åra vil fleire prosjekt opne for trafikk og gi dei reisande eit betre togtilbod. Samstundes er det klart at jernbanesektoren no står overfor ein krevjande økonomisk situasjon på grunn av auka kostnader i år på Follobanen, Østfoldbanen og Vestfoldbanen. Vi må prioritere å halde framdrifta i desse pågåande prosjekta, men det får diverre konsekvensar for framdrifta i andre utbyggingsprosjekt på jernbanen, seier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom