Samferdselsdepartementet

Samferdselsdepartementet har mottatt ny rapport om Fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16

Del

På oppdrag fra Samferdselsdepartementet og Finansdepartementet har Marstrand AS og Møreforsking Molde AS gjennomført en ekstern kvalitetssikring (KS2) av Fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16 (FRE 16). Samferdselsdepartementet går nå gjennom rapporten, men anser det ikke som aktuelt å rykke tilbake til start i planleggingen av prosjektet.

Illustrasjon: Bane NOR
Illustrasjon: Bane NOR

FRE 16 består av dobbeltsporet jernbane mellom Sandvika og Hønefoss og firefelts motorvei på strekningen Høgkastet-Hønefoss.  

- De eksterne kvalitetssikrerne har gjort jobben sin, i form av å stille kritiske spørsmål og komme med innspill til hvordan FRE16 bør gjennomføres. Det er nettopp derfor vi gjennomfører slike kvalitetssikringsprosesser, for å skaffe oss et så godt beslutningsgrunnlag som mulig. Det er ingen store overraskelser i det rapporten peker på, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

Et stort prosjekt – som også er tilstrekkelig modent for investeringsbeslutning
I rapporten omtales FRE16 som et "megaprosjekt". Marstrand AS og Møreforsking Molde AS mener således at det er usikkerhet knyttet til kostnader og gjennomføring av et så omfattende prosjekt. Rapporten stiller spørsmål ved og peker på muligheter for kostnadsbesparelser i prosjektet, og de kommer med innspill på hvordan kontraktene med entreprenørene kan legges opp på en måte, som gjør at man får mest mulig vei og bane igjen for pengene.

- Samtidig merker vi oss også at kvalitetssikrerne bekrefter at prosjektet og beslutningsunderlaget er tilstrekkelig modent og forsvarlig for investeringsbeslutning, sier Hareide.

Ikke aktuelt å rykke tilbake til start nå
KS2-rapporten peker på at det ikke ble gjennomført en ny konseptvalgutredning i 2013/2014. Regjeringen satte den gang fortgang i planleggingen, og det ble besluttet at Ringeriksbanen og E16 skulle planlegges som et fellesprosjekt for vei og bane. Regjeringen besluttet da at prosjektet verken skulle gjennomgå konseptvalgutredning eller ordinær kommunedelplan, fordi vei og bane hadde vært utredet og jobbet med over svært mange år.

- Vi ser det derfor heller ikke som aktuelt å rykke langt tilbake i planprosessen og starte en ny konseptvalgutredning for dette prosjektet nå. Samferdselsdepartementet mener det heller ikke er tilstrekkelig dokumentert at kostnadene til FRE16 vil reduseres vesentlig ved å ta et steg tilbake og starte en ny utrednings- og planprosess. En ny planprosess vil i seg selv medføre store kostnader. Derimot er det svært viktig for oss at både Bane NOR og Statens vegvesen kontinuerlig jobber med å optimalisere vei- og jernbaneprosjekter, slik at prosjektene blir best mulig, til en lavest mulig kostnad, sier samferdselsministeren.

Går gjennom rapporten – ny milepæl i mars
Samferdselsdepartementet går nå gjennom rapporten fra KS2-konsulentene. Departementet avventer også innspill fra Jernbanedirektoratet, Statens vegvesen og Bane NOR om KS2-rapporten.

Både KS2-rapporten og innspillene fra fagetatene er viktige grunnlag for Samferdselsdepartementets videre vurdering av dette prosjektet. Neste milepæl for oppfølging av FRE 16 blir Nasjonal transportplan 2022-2033, som regjeringen legger fram denne våren.

 For flere opplysninger – se:

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Illustrasjon: Bane NOR
Illustrasjon: Bane NOR
Last ned bilde

Om Samferdselsdepartementet

Samferdselsdepartementet
Akersgata 59 (R5)
Oslo

22 24 90 90http://sd.dep.no

Samferdselsdepartementet har det overordnede ansvaret for rammevilkår for postvirksomheten, for luftfarts-, veg- og jernbanesektoren, for riksvegferjene, kystforvaltningen og havne- og sjøtransportpolitikken.

Følg saker fra Samferdselsdepartementet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Samferdselsdepartementet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Samferdselsdepartementet

Regjeringa styrkar prinsippet om at forureinar skal betale19.2.2021 11:47:07 CETPressemelding

Regjeringa foreslår ei lovendring som byggjer opp under prinsippet om at forureinar skal dekkje alle kostnadar ved forureining. Dersom forureinar ikkje set i gang tiltak forureiningsmyndigheta har pålagt dei, kan myndigheita setje i gang tiltak sjølv. Myndigheita kan i dei tilfella krevje inn kostnadene frå forureinar i etterkant. Med lovendringa kan myndigheita i tillegg krevje renter for heile perioden, også i perioden før det kan krevjast forseinkingsrente – såkalla avsavnsrente.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom