Miljødirektoratet

Rovvilt tok færre sauer i 2020

Del

Antallet sauer tatt av rovvilt er mer enn halvert siden 2010 . Årsaken er sammensatt.

Statens naturoppsyn, Miljødirektoratets feltorgan, er ansvarlig for kadaverundersøkelsene og å påvise rovviltskade. Foto: Statens naturoppsyn/Miljødirektoratet
Statens naturoppsyn, Miljødirektoratets feltorgan, er ansvarlig for kadaverundersøkelsene og å påvise rovviltskade. Foto: Statens naturoppsyn/Miljødirektoratet

– Det er gledelig at nedgangen fortsetter, selv om hvert tap er alvorlig for de som opplever å miste dyrene sine, sier Ellen Hambro, direktør i Miljødirektoratet. - Vi ser at det har god effekt å skille rovvilt og beitedyr med bruk av forvaltningsområder. I tillegg har vi og statsforvalteren en god dialog med sauenæringen og lokale aktører når det gjelder tiltak og vi gjør uttak av skadegjørende rovvilt,

Så godt som alle erstatningssøknadene for tap av sau til rovvilt i 2020 er behandlet av statsforvalteren og det er registrert en nedgang sammenlignet med året før.

Ikke færre beitedyr

Antallet beitedyr økte i følge Landbruksdirektoratet med 11 % i perioden 2007 til 2017, og hadde også en liten økning fra 2019 til 2020. Rovviltbestandene er relativt uendret over de siste ti årene. Dermed er det ikke sannsynlig at endringer i antall rovvilt eller sau påvirker nedgangen på landsbasis, selv om det er regionale forskjeller.

Saken fortsetter etter grafen

Halvering i antall skader forårsaket av bjørn

Uttak av to bjørner i Namdalen, en av dem ei binne, gjorde at tapene til bjørn i dette området ble kraftig redusert i 2020 sammenlignet med året før. Tap til bjørn vil i stor grad være avhengig av enkeltindivider, og tallene vil derfor variere en del fra år til år. Det er en utfordring at bjørnebestanden er langt under bestandsmålet for landet og at det oppstår bjørneskader utenfor forvaltningsområdene for bjørn.

Antallet sauer tatt av jerv, gaupe, ulv og kongeørn er relativt uendret siden 2019 og jerv står fremdeles for størstedelen av tap av sau samlet sett.

Mest tap i Trøndelag

Trøndelag er det fylket i landet der tapet til rovvilt er størst. 4 566 sau og lam ble erstattet i 2 020, og alle de store rovdyrene, inkludert kongeørn, men med unntak av ulv er representert som tapsårsaker. Innlandet og Nordland fylker har også store tap til rovvilt.

SNO påviser tap til rovvilt

I 2020 er det utbetalt kr 37,7 mill. til erstatning for tap av sau og lam til rovvilt, I 2019 ble det utbetalt kr. 44,6 millioner.

Når man skal finne ut om et beitedyr har blitt tatt av rovvilt rykker Rovviltkontaktene i SNO ut. Dette skjer etter meldinger fra saueeiere ved mistanke om tap til fredet rovvilt. SNO undersøker dyrene og dersom de konkluderer med at tapsårsaken er fredet rovvilt har saueeier automatisk rett til erstatning for det aktuelle dyret.

Erstatning utbetales også for tap statsforvalteren vurderer som sannsynlig at stammer fra fredet rovvilt, ut fra kunnskap om tapsårsaker i området og lokale rovviltforekomster.

Selv om tallene for påviste tap naturlig nok er mye lavere enn erstattede tap ser vi den samme synkende kurven for antall påviste tap.

Les mer

Se alle tallene i rovbase innsyn

Tap av husdyr og tamrein

Nøkkelord

Kontakter

PressekontaktPressetelefonen svarer på henvendelser fra pressen mellom klokka 8 og 16 på hverdager.

Vi ringer vi deg raskt tilbake dersom vi ikke får tatt telefonen. Pressetelefonen kan ikke ta imot SMS eller talebeskjeder.

Tel:40 10 38 00presse@miljodir.no

Bilder

Statens naturoppsyn, Miljødirektoratets feltorgan, er ansvarlig for kadaverundersøkelsene og å påvise rovviltskade. Foto: Statens naturoppsyn/Miljødirektoratet
Statens naturoppsyn, Miljødirektoratets feltorgan, er ansvarlig for kadaverundersøkelsene og å påvise rovviltskade. Foto: Statens naturoppsyn/Miljødirektoratet
Last ned bilde

Om Miljødirektoratet

Miljødirektoratet
Miljødirektoratet
Postboks 5672 Torgarden
7485 Trondheim

73 58 05 00https://www.miljodirektoratet.no

Miljødirektoratet jobber for et rent og rikt miljø
Våre hovedoppgaver er å redusere utslipp av klimagasser, forvalte norsk natur og hindre forurensning. Vi er et statlig forvaltningsorgan underlagt Klima- og miljødepartementet. Vi har i underkant av 700 ansatte ved våre to kontorer i Trondheim og Oslo, og ved Statens naturoppsyn (SNO) sine lokalkontor.

Følg saker fra Miljødirektoratet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Miljødirektoratet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Miljødirektoratet

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom