Samferdselsdepartementet

Regjeringen foreslår 550 millioner kroner ekstra til togselskapene for å sikre rutetilbud

Del

- Togtransport bidrar til at samfunnskritisk personell kan reise til og fra jobb under håndteringen av koronapandemien. Det er derfor viktig å opprettholde et grunnleggende tilbud, selv om mange færre nå reiser med tog. Regjeringen foreslår derfor å bevilge 550 millioner kroner ekstra som skal brukes til å kjøpe tjenester fra togselskapene, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

De siste ukene har tallet på togreiser blitt betydelig lavere. Dette har ført til et vesentlig fall i billettinntektene for togoperatørene. Grunnen er tiltakene som er innført i forbindelse med den pågående håndteringen av koronaviruset. Arbeidsplasser, skoler og utdanningsinstitusjoner har blitt stengt. Arbeidstakere og skoleelever jobber og følger undervisning hjemmefra. Basert på helsefaglige råd er befolkningen oppfordret til å redusere reiseaktiviteten for å redusere smittespredning.

Flere strakstiltak har allerede blitt innført for å dempe de negative konsekvensene for togoperatørene. Jernbanedirektoratet har betalt togoperatørene for persontogtjenester basert på ordinær ruteplan, mens togoperatørene har redusert togtilbudet i samråd med direktoratet som følge av lavere etterspørsel etter togreiser. Bane NOR har utsatt innkreving av infrastrukturavgifter. Redusert merverdiavgift på transport og generelle tiltak for næringslivet vil også komme togoperatørene til gode. 

Gir større handlingsrom for å sikre et grunnleggende togtilbud

Samferdselsdepartementet har vurdert at disse tiltakene alene ikke vil kunne gjøre togselskapene i stand til å håndtere kostnadene ved å opprettholde et grunnleggende togtilbud. Regjeringen går derfor inn for at Jernbanedirektoratet kan inngå midlertidige tilleggsavtaler om statlig kjøp av persontogtjenester utover den eksisterende rammen på årets statsbudsjett. I desember i fjor bevilget Stortinget drøyt 4 milliarder kroner til statlig kjøp av persontogtjenester på statsbudsjettet for 2020.

Den foreslåtte tilleggsbevilgningen på 550 millioner kroner skal gjøre det mulig å opprettholde et grunnleggende togtilbud for arbeidsreiser, slik at ikke minst samfunnskritisk personell får et godt togtilbud som ivaretar smittevernhensyn.

Regjeringen vil fortløpende vurdere behovet

Tilleggsavtalene skal gjelde i en tidsbegrenset periode og avsluttes så snart grunntilbudet kan dekkes innenfor eksisterende avtaler. Regjeringen vil fortløpende vurdere behovet for å forlenge de midlertidige avtalene. Disse avtalene skal også avgrenses mot andre kompenserende tiltak for å hindre overkompensasjon.

For flere opplysninger – se:

Prop. 73 S - Endringer i statsbudsjettet 2020 under Kunnskapsdepartementet, Justis- og beredskapsdepartementet, Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Arbeids- og sosialdepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Samferdselsdepartementet og Finansdepartementet (økonomiske tiltak i møte med virusutbruddet)

Nøkkelord

Om Samferdselsdepartementet

Samferdselsdepartementet
Samferdselsdepartementet
Akersgata 59 (R5)
Oslo

22 24 90 90http://sd.dep.no

Samferdselsdepartementet har det overordnede ansvaret for rammevilkår for postvirksomheten, for luftfarts-, veg- og jernbanesektoren, for riksvegferjene, kystforvaltningen og havne- og sjøtransportpolitikken.

Følg saker fra Samferdselsdepartementet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Samferdselsdepartementet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Samferdselsdepartementet

En milliard til flyruter over hele landet29.5.2020 12:10:43 CESTPressemelding

– Fly er viktig for næringslivet og for folk i et langstrakt land som Norge. Mange er avhengig av å fly for å komme seg til sykehus eller andre viktige avtaler, og det har derfor vært viktig for regjeringen å sikre et grunntilbud av flyruter i den situasjonen vi har vært i de siste månedene. Det er usikkert hvor lenge denne situasjonen vil vare i tid. Derfor tar regjeringen nå høyde for at vi i tiden framover skal kjøpe flyruter over hele landet, og foreslår å øke bevilgningen til kjøp av innenlandske flyruter med minst 1 milliard kroner. Sammen skal vi ta Norge ut av krisen og fremover, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

Foreslår ytterlegare 1 milliard kroner til togselskapa for å sikre rutetilbod29.5.2020 12:09:39 CESTPressemelding

- Sjølv om talet på reisande framleis er mykje lågare enn før koronautbrotet, har togselskapa byrja å køyre eit normalt rutetilbod rundt dei store byene. Dette gjer at toga kan køyre med tilstrekkeleg avstand mellom passasjerane, i tråd med tilrådingane om smittevern. Færre reisande betyr inntektstap for togselskapa. No trappar vi opp innsatsen for å få fart på norsk økonomi igjen. Dette gjer det naudsynt å løyve ytterlegare 1 milliard kroner til togoperatørane for å sikre eit tilstrekkeleg togtilbod, seier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

Foreslår ytterligere 35 millioner kroner til ferjesambandene på riksveinettet29.5.2020 12:08:18 CESTPressemelding

- Ferjesambandene er viktige for å få hverdagen til å gå i hop for folk og næringsliv. Koronapandemien har ikke overraskende ført til nedgang i trafikk og dermed i billettinntektene. Når vi nå har fått kontroll på smittespredningen, trapper vi opp innsatsen for å få fart på norsk økonomi igjen. For å unngå reduksjon i rutetilbudet i løpet dette året foreslår regjeringen å bevilge ytterligere 35 millioner kroner til statlig kjøp av tjenester på riksveinettet i 2020, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom