Samferdselsdepartementet

Regjeringen ber om Stortingets samtykke til å ratifisere konvensjonen som gjør IALA til en mellomstatlig organisasjon

Del

Det er fremforhandlet en ny konvensjon om Den internasjonale organisasjonen for maritime navigasjonsinnretninger og -tjenester (IALA). Det betyr at IALA blir et eget folkerettssubjekt i form av en mellomstatlig organisasjon. Da vil organisasjonen være underlagt folkeretten, som gjelder mellom stater, og ikke ett lands lover. Stortinget må samtykke til å ratifisere denne konvensjonen.

Endringen til mellomstatlig organisasjon vil styrke organisasjonens arbeid for utvikling og bruk av internasjonale standarder, retningslinjer og anbefalinger for maritime navigasjonsinnretninger og -tjenester. Foto: Henrik Jonassen/SD
Endringen til mellomstatlig organisasjon vil styrke organisasjonens arbeid for utvikling og bruk av internasjonale standarder, retningslinjer og anbefalinger for maritime navigasjonsinnretninger og -tjenester. Foto: Henrik Jonassen/SD

- Norge har en lang og utfordrende kyst med en betydelig maritim navigasjonsinfrastruktur og maritime navigasjonstjenester. Det er viktig at Norge deltar i IALAs arbeid om internasjonale standarder, retningslinjer og anbefalinger for maritime navigasjonsinnretninger og-tjenester, som fyr og sjømerker, elektroniske navigasjonshjelpemidler og sjøtrafikksentraltjenester. Det vil sikre god infrastruktur langs kysten vår og ivareta Norges interesse i en sikker og effektiv sjøtransport, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide. 

Regjeringen har lagt fram en proposisjon til Stortinget der de ber om samtykke til å ratifisere den nye konvensjonen.

Fra stiftelse til mellomstatlig organisasjon

IALA heter i dag Den internasjonale sammenslutningen for fyr- og merkevesen (International Association of Marine Aids to Navigation and Lighthouse Authorities). Den ble opprettet i 1957 som en stiftelse under fransk rett. I dag er det de nasjonale kystmyndigheter og kystvakter som er medlemmer. Kystverket er medlem fra norsk side.

Den nye konvensjonen etablerer IALA som et eget folkerettssubjekt i form av en mellomstatlig organisasjon. Det vil si at den nå er underlagt folkeretten, som er rettsregler som gjelder mellom stater. Den får dermed også nytt navn. Endringen til mellomstatlig organisasjon vil styrke organisasjonens arbeid for utvikling og bruk av internasjonale standarder, retningslinjer og anbefalinger for maritime navigasjonsinnretninger og -tjenester.

Den nye konvensjonen ble vedtatt på en diplomatkonferanse i Kuala Lumpur, Malaysia, 28. februar 2020, og den ble åpnet for undertegning 27. januar 2021. Norge undertegnet konvensjonen 22. mars 2021, som det femte landet. Trinn to i Norges tilslutning til konvensjonen er ratifisering, som regjeringen nå ber Stortinget om å samtykke til. Nå er det Norge som blir medlem av IALA.

IALA har som formål å bringe sammen myndigheter og organisasjoner, for å legge til rette for sikker og effektiv sjøtrafikk gjennom forbedring og harmonisering av maritime navigasjonsinnretninger og -tjenester.

Konvensjonen bestemmer at IALA skal være en teknisk, konsultativ organisasjon, og kan fastsette ikke-bindende anbefalinger, retningslinjer og standarder. Dette innebærer at det fremdeles vil være Den internasjonale sjøfartsorganisasjonen (IMO) som gir bindende regler knyttet til maritim navigasjonsinfrastruktur, mens IALA gir tekniske innspill til IMO.

For mer informasjon, se: Prop. 164 S(2020-2021) Samtykke til ratifikasjon av konvensjon om Den internasjonale organisasjonen for maritime navigasjonsinnretninger og -tjenester (IALA) av 27. januar 2020.

Nøkkelord

Bilder

Endringen til mellomstatlig organisasjon vil styrke organisasjonens arbeid for utvikling og bruk av internasjonale standarder, retningslinjer og anbefalinger for maritime navigasjonsinnretninger og -tjenester. Foto: Henrik Jonassen/SD
Endringen til mellomstatlig organisasjon vil styrke organisasjonens arbeid for utvikling og bruk av internasjonale standarder, retningslinjer og anbefalinger for maritime navigasjonsinnretninger og -tjenester. Foto: Henrik Jonassen/SD
Last ned bilde

Om Samferdselsdepartementet

Samferdselsdepartementet
Akersgata 59 (R5)
Oslo

22 24 90 90http://sd.dep.no

Samferdselsdepartementet har det overordnede ansvaret for rammevilkår for postvirksomheten, for luftfarts-, veg- og jernbanesektoren, for riksvegferjene, kystforvaltningen og havne- og sjøtransportpolitikken.

Følg pressemeldinger fra Samferdselsdepartementet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Samferdselsdepartementet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Samferdselsdepartementet

Alvorleg kostnadsauke i InterCity-prosjektet Sandbukta–Moss–Såstad11.5.2021 10:48:33 CEST | Pressemelding

– På grunn av krevjande grunnforhold med store førekomstar av kvikkleire kjem det pågåande InterCity-prosjektet gjennom Moss til å bli vesentleg dyrare enn planlagt. Den sannsynlege sluttkostnaden er no på 14,9 milliardar kroner. Kostnadsramma på 17,9 milliardar kroner tek omsyn til uvisse om kostnadane i prosjektet. Det er alvorleg med ein auke i kostnadsramma på 70 prosent, men planlagde forbetringar i togtilbodet er avhengig av at prosjektet blir fullført, seier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

Namsosbanen og strekninga Røste-Dokka på Valdresbanen tas ut av det nasjonale jernbanenettet11.5.2021 10:45:00 CEST | Pressemelding

– Det har ikkje vore togtrafikk på Namsosbanen og på Valdresbanen mellom Røste og Dokka på fleire år. Desse strekningane er i svært dårleg forfatning, og det er kostnadskrevjande å setje dei i køyrbar stand. Då er det betre å ta strekningane ut av det nasjonale jernbanenettet, slik at areala kan bli frigjevne til andre formål enn togtrafikk, seier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom