Samferdselsdepartementet

Regjeringa legg fram lovendringar som legg til rette for overføringa av fylkesvegadministrasjonen til fylka

Del

- Overføring av fylkesvegadministrasjonen frå Statens vegvesen til fylka er ein del av regionreforma, og vil styrke fylkeskommunane i arbeidet med fylkesvegane. I dag foreslår vi dei lovendringane som er nødvendig for å gjennomføre overføringa, seier samferdselsminister Jon Georg Dale.

Foto: Olav Heggø/Fotovisjon
Foto: Olav Heggø/Fotovisjon

Forslaget til endringar i veglova og fleire andre lover, som regjeringa legg fram i dag, følgjer opp vedtak som er gjort i Stortinget om at fylkesvegadministrasjonen skal flyttast frå Statens vegvesen til fylka, og fleire avgjerder som regjeringa har fatta i samband med dette.

Eit viktig spørsmål i arbeidet med lovforslaget, har vore utforminga av reglane for overføring av tilsette. Forslaget regjeringa no legg fram til overgangsføresegner, legg opp til ei avtalebasert overføring av tilsette. Dette er for at fylkeskommunane sjølv skal kunne velje korleis dei nye oppgåvene skal løysast.

- Regjeringa er opptatt av at dei tilsette i Statens vegvesen skal bli tekne godt hand om i denne reforma. Derfor foreslår vi eigne overgangsreglar for tilsette i Statens vegvesen som går over til ein fylkeskommune gjennom avtale mellom Statens vegvesen og fylkeskommunane. Dei som går over, tek med seg lovregulerte rettar inn i det nye arbeidstilhøvet. Samstundes får fylkeskommunane overført vegfagleg kompetanse, seier Dale. 

Det vert òg gjort endringar i lovverket rundt organiseringa av Statens vegvesen, som i dag er delt inn i eit direktorat og fleire regionvegkontor. Dette er fastsett i lov. I dei føreslåtte lovendringane vert dette endra, slik at organiseringa av Statens vegvesen ikkje er avgrensa gjennom lovverket.

- Statens vegvesen står overfor store endringar. Det er derfor viktig at lovverket gir nødvendig fleksibilitet i dei endringsprosessane etaten no skal gjennom. På den måten kan vi få på plass ein organisasjonsmodell som legg til rette for gode tenester for brukarane og som sørger for at etaten når måla om meir veg for pengane og reduserte interne kostander, seier samferdselsminister Dale.

Fortsatt god samfunnstryggleik

Samferdselsdepartementet foreslår òg ei ny føresegn om ansvaret for samfunnstryggleik og beredskap i vegsektoren. Dette er eit ansvar Statens vegvesen, fylkeskommunane og kommunane har som vegstyremakter og Nye Veier AS som ein del av sine oppgåver i dag. Gjennom forslaget vert ansvaret Statens vegvesen har og framleis skal ha for nasjonale oppgåver som gjeld samfunnstryggleik og beredskap, det nasjonale registeret for vegdata og informasjon for offentleg veg vert ein del lova (regulert).

Les meir: Prop. 79 L (2018-2019) Endringer i veglova mv. (overføring av fylkesveiadministrasjonen)

Bilder

Foto: Olav Heggø/Fotovisjon
Foto: Olav Heggø/Fotovisjon
Last ned bilde

Om Samferdselsdepartementet

Samferdselsdepartementet
Akersgata 59 (R5)
Oslo

22 24 90 90http://sd.dep.no

Samferdselsdepartementet har det overordnede ansvaret for rammevilkår for postvirksomheten, for luftfarts-, veg- og jernbanesektoren, for riksvegferjene, kystforvaltningen og havne- og sjøtransportpolitikken.

Følg saker fra Samferdselsdepartementet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Samferdselsdepartementet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Samferdselsdepartementet

Regjeringen ber om Stortingets samtykke til å ratifisere konvensjonen som gjør IALA til en mellomstatlig organisasjon9.4.2021 12:01:20 CEST | Pressemelding

Det er fremforhandlet en ny konvensjon om Den internasjonale organisasjonen for maritime navigasjonsinnretninger og -tjenester (IALA). Det betyr at IALA blir et eget folkerettssubjekt i form av en mellomstatlig organisasjon. Da vil organisasjonen være underlagt folkeretten, som gjelder mellom stater, og ikke ett lands lover. Stortinget må samtykke til å ratifisere denne konvensjonen.

Nå skal det bli lettere å drive med motorsport9.4.2021 12:00:00 CEST | Pressemelding

– Motorsporten er i utvikling, og en tilpasning av regelverket til dagens behov er lenge blitt etterspurt. Derfor legger vi nå til rette for at flere aktører skal kunne drive med motorsport på lukket bane, og vi åpner for at det skal kunne kjøres i høyere fart enn lovens fartsgrenser ved trening til konkurranse og såkalte "banedager". Samtidig må sporten fortsatt foregå i trygge rammer. Derfor vil vi stille krav om sikkerhetsregler som arrangører skal følge, og om at kurstilbydere har den kunnskapen og erfaringen som må til for at deltakernes sikkerhet ivaretas, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

Samferdselsdepartementet går inn for videre planlegging av fire alternative korridorer for rv. 19 gjennom Moss9.4.2021 06:00:00 CEST | Pressemelding

Hovedlinjer for valg av trasé for riksvei 19 gjennom Moss har blitt kvalitetssikret eksternt (KS1). På bakgrunn av dette har Samferdselsdepartementet besluttet at fire alternative korridorer skal utredes videre for å finne det beste valget for ny vei gjennom Moss. Det skal i planarbeidet legges til grunn en øvre kostnad for ny vei på fire milliarder kroner.

65 millionar kroner til fylkesvegar for tømmertransport6.4.2021 14:00:00 CEST | Pressemelding

- Fylkesvegane treng eit løft. Det har vi signalisert i ny Nasjonal transportplan og vi viste det allereie gjennom budsjettforhandlingane for 2020 og 2021. No følger vi opp desse forhandlingane og fordeler om lag 65 millionar kroner til utbetring av fylkesvegar som er viktige for tømmertransport. Det vil gi betre vegar for både folk og næringstransport i heile Noreg, seier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

Viktig avklaring om EUs fjerde jernbanepakke26.3.2021 18:02:51 CET | Pressemelding

- Jeg er veldig glad for at Høyesterett i dag har kommet til den samme konklusjonen som oss, nemlig at Stortinget med alminnelig flertall kan vedta om Norge skal innføre EUs fjerde jernbanepakke. Dette er i tråd med det regjeringen har lagt opp til. Regjeringen ønsker en effektiv og moderne jernbane, der flere og mer fornøyde passasjerer og mer gods kan transporteres. Formålet med EUs fjerde jernbanepakke er også å styrke sikkerhetsarbeidet i sektoren og gjøre jernbanetransport mer attraktivt. Nå håper jeg Stortinget vil slutte seg til denne jernbanepakken, sier Knut Arild Hareide.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom