Samferdselsdepartementet

Regjeringa foreslår meir pengar til Sotrasambandet

Del

– Folk har venta lenge på ny bru til Sotra. Det nye Sotrasambandet skal løyse opp i flaskehalsar og blir ei stor forbetring for alle som ferdast der i dag. Tilboda som har kome inn frå entreprenørane viser at bygginga blir dyrare enn forventa. Derfor kommer vi til å foreslå meir statlege pengar til prosjektet, seier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

Sotrasambandet skal byggast som eit offentleg-privat samarbeid (OPS-prosjekt). Det betyr at eitt selskap skal bygge, finansiere og ha ansvar for drift og vedlikehald av Sotrasambandet i inntil 25 år.

Kontrakten for OPS-prosjektet blei utlyst i desember 2019. Statens vegvesen har jobba med optimalisering og reduksjon av kostnadar for prosjektet i samarbeid med entreprenørane som har lagt inn tilbod. Ved utgangen av tilbodsfristen i august var tilboda likevel noko dyrare enn det prosjektet opphaveleg var berekna å koste.

- Statens vegvesen har i tett samarbeid med entreprenørane forsøkt å finne gode løysingar for prosjektet. No kjem dei ikkje lenger. Derfor vil regjeringa no gå til Stortinget med forslag om å auka ramma til prosjektet. Dette gjer at vi får det Sotrasambandet som er planlagt inkludert drift og vedlikehald i inntil 25 år, seier samferdselsministeren.

Forslaget om auken i ramma må avgjerast i Stortinget, og vil bli fremma i samband med statsbudsjettet for 2022. Statens vegvesen kan først tildele kontrakten etter at saka er handsama i Stortinget.

Kontakter

Om Samferdselsdepartementet

Samferdselsdepartementet
Akersgata 59 (R5)
Oslo

22 24 90 90http://sd.dep.no

Samferdselsdepartementet har det overordnede ansvaret for rammevilkår for postvirksomheten, for luftfarts-, veg- og jernbanesektoren, for riksvegferjene, kystforvaltningen og havne- og sjøtransportpolitikken.

Følg pressemeldinger fra Samferdselsdepartementet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Samferdselsdepartementet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Samferdselsdepartementet

Viderefører støtte til tog og kollektiv ut 2021: - Sikrer forutsigbarhet og et godt tilbud til de reisende21.9.2021 14:16:35 CEST | Pressemelding

– Pandemien ser heldigvis ut til å være på retur. Forhåpentlig kan vi bruke tog, buss og annen kollektivtransport i større grad fremover. Det bør vi gjøre, fordi kollektivtransport er en del av klimaløsningen. Vi må samtidig ta høyde for endrede reisevaner som følge av pandemien. For å gi kollektivselskapene forutsigbarhet og opprettholde et godt tilbud til de reisende, viderefører derfor regjeringen den økonomiske støtten til kollektivselskapene ut året, sier samferdselsminister Knut Aril Hareide.

Samarbeid med Sverige om utredning av jernbane Oslo - Stockholm11.9.2021 11:20:20 CEST | Pressemelding

– Vi får stadig påminnelser om hvor viktig det er å ta klimavennlige valg. Stadig flere vil gjerne også reise miljøvennlig til utlandet. Det har lenge vært ønske om å få til en bedre togforbindelse mellom Oslo og Stockholm. Vi ber nå Jernbanedirektoratet gå sammen med det svenske Trafikverket for å lage et felles forslag til mandat for en utredning av jernbanestrekningen, sier Knut Arild Hareide.

Ny avtale: – Vi gir Nye Veier-verktøy til Bane NOR10.9.2021 16:43:01 CEST | Pressemelding

– I løpet av de siste årene har vi gått fra å holde liv i jernbanen til å utvikle den. For å følge opp intensjonen i jernbanereformen, og for å få "mer jernbane for pengene", inngår vi nå en helt ny avtale med Bane NOR. Avtalen gir foretaket mer ansvar, men også mer frihet. Vi gir nå Nye Veier-verktøy til Bane NOR. Foretaket får rammevilkår som likner på dem som Nye Veier har - med mer forutsigbarhet, kostnadskontroll og vektlegging av samfunnsøkonomisk lønnsomhet, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

Ønsker nattogtilbud mellom Oslo og København så raskt som mulig10.9.2021 16:09:10 CEST | Pressemelding

– Det er helt tydelig at nattogtilbudene har fått sin renessanse på flere strekninger i Europa. Grunnen er at stadig flere ønsker å reise mer klimavennlig. Foreløpige tilbakemeldinger fra Jernbanedirektoratet tyder på at det er fullt mulig å etablere et nattogtilbud mellom Oslo og København. Direktoratet skal nå prioritere arbeidet med nødvendige avklaringer for å få et slikt tilbud på plass så raskt som mulig, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom