Nasjonal rassikringsgruppe

Rassikring av fylkesvegane må prioriterast i ny Nasjonal Transportplan (2022-33)

Del

Nasjonal Rassikringsgruppe er fornøgd med satsinga på rassikring på riksvegane i NTP. Vi finn derimot inga satsing på rassikring av fylkesvegane. Berre ei vidareføring av dagens altfor låge rammer. Dette kan vi ikkje akseptere. Nasjonal Rassikringsgruppe krev derfor to milliardar kroner meir årleg til rassikring av fylkesvegane i NTP. Midlane må tildelast rasfylka etter registrerte rassikringsbehov. Det må kome ei tydeleg satsing på rassikring av fylkesvegane. Det kostar minst 35 milliardar å sikre dei farlegaste skredpunkta på fylkesvegnettet.

Våre liv kan ikkje vere avhengige av kven som eig vegen. Alt for mange må leve med frykt og er utrygge fordi dei bur på rasfarlege plassar i Norge. Dei må frakte barna sine langs rasfarlege vegstrekningar eller pendle forbi rasområde. Bedrifter opplever ustabil varelevering og verditap fordi vegen er stengt av ras eller fare for ras.

Stortinget vil dei næraste månedane avgjere endeleg innhald i planen. Vi går no i dialog med partia på Stortinget og deltek i høyring i Stortingets Transportkomite for å få ei auka satsing på rassikring på fylkesvegane. Nasjonal transportplan må også innehalde ein heilskapleg plan for skredsikring av riks- og fylkesvegane.

Nasjonal rassikringsgruppe meiner rassikring er viktig for tryggleik for folk og samfunnet. Innsatsen til rassikring må tredoblast for å sikre dei mest rasutsette vegane våre. Kravet har sterk støtte frå næringslivet og frå fagmiljø som Opplysningsrådet for Veitrafikk (OFV), sjømatnæringa, transportnæringa (NLF) og fleire.

 

Kvifor rassikring er viktig

Skredfare skaper redsel og usikkerhet. Ras tar liv og skader folk. Sikker veg skal være ei prioritert oppgåve, ikke ekstraservice. Næringsliv og offentleg og privat tenesteyting er avhengig av god regularitet. Stengning av veg på grunn av rasfare er kostbart, skapar usikkerheit og lagar ein uforutsigbar kvardag. Klimaendringane aukar kompleksiteten.

Førebyggande skredkontroll og varsling

Det kan verke uoppnåeleg å handtere dei store rasutfordringane. Men det finst mogelegheiter. Ny teknologi gir handlingsrom og alternative måtar å sikre mot skred gjennom overvaking, varsling og førebygging. Ny teknologi er eit viktig innspel i komande NTP som kan vere med på å auke det økonomisk handlingsrommet og gi tryggare veg utan fullgode og konvensjonelle løysingar som tunnel og skredoverbygg. Ny teknologi kan gi tryggare veg og betre framkomst. Investeringane i førebyggande skredkontrollanlegg er låge. Det er drifta som utgjer sikringa og lokalkunnskap, menneskeleg kompetanse og erfaring avgjerande.

Behovet for nasjonal koordinering av skredsikringsbehovet

Nasjonal rassikringsgruppe ber Samferdselsdepartementet om å ta eit koordinerande ansvar for å sikre lik praksis og felles kriterie for skredregistrering, og ta ansvar for å legge fram oversikt over det totale skredsikringsbehovet på riks- og fylkesveier ved rulleringa av NTP. Dette må vere grunnlag for prioritering av prosjekt i Nasjonal Transportplan og prioritering i fylkeskommunane.

Nasjonal rassikringsgruppe representerer dei sju mest rasutsette fylka Vestland, Troms og Finnmark, Nordland, Møre og Romsdal, Innlandet, Trøndelag og Rogaland.

Jenny Følling

Leiar Nasjonal Rassikringsgruppe

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Om Nasjonal rassikringsgruppe

Nasjonal rassikringsgruppe
Nasjonal rassikringsgruppe c/o Troms og Finnmark fylkeskommune, Samferdselsdivisjonen, Avd FFB
9815 Vadsø

http://www.nasjonalrassikringsgruppe.no

Nasjonal rassikringsgruppe ble vedtatt opprettet i et eget møte under Nasjonal rassikringskonferanse i Tromsø, 14. mai 2001 og har etter regionreformen i 2020 med representanter fra de 7 mest rasutsatte fylkene; Troms og Finnmark, Nordland, Trøndelag, Møre og Romsdal, Innlandet, Vestland og Rogaland.

Gruppens mål er at alle offentlige veger i Norge skal være sikret mot ras og skred. Det arebeides målrettet for dette og ovenfor bevilgende myndigheter og andre samarbeidspartnere. Blant annet  gjennom deltakelse i høringer i Stortingets Transport- og kommunikasjonskomite, dialogmøter med statsråder og departementer og skriftlige uttalelser blant annet i etterkant av budsjettframlegg. I år vil vil også ha egen stand under Arendalsuka.

I tillegg prøver vi å tilegne oss informasjon fra relevante fagetater og gjør befaringer rundt omkring i medlemsfylkene for å gjøre oss kjent med aktuelle problemstillinger knyttet til rassikring av veg samt ny teknologi som kan sikre mer veg for pengene.


Følg pressemeldinger fra Nasjonal rassikringsgruppe

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Nasjonal rassikringsgruppe på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Nasjonal rassikringsgruppe

Krever 2 milliarder mer pr år til skredsikring av fylkesvegene i ny NTP8.4.2021 22:41:47 CEST | Pressemelding

Nasjonal transportplan 2022-33 er lagt fram av Regjeringen, og Stortinget vil i de nærmeste måneder avgjøre planens endelige innhold. Nasjonal rassikringsgruppe mener det er mye positivt i regjeringens plan for rassikring på riksvegene. Men dette er bare et halvgodt svar. Helheten må på plass. NTP må få inn en tydelig satsing på skredsikring av fylkesvegene våre. Våre liv kan ikke være avhengig av hvem som eier vegen. Vi krever 2 milliarder kroner mer per år til skredsikring av fylkesvegene. Denne rammen må tildeles rasfylkene etter registrert rassikringsbehov, sier leder Jenny Følling.

Varsko for Nasjonal transportplan! Rassikring må skje nå! Vi har ingen flere liv å miste!5.3.2021 13:15:09 CET | Pressemelding

Nasjonal rassikringsgruppe ønsker å rope et varsko om NTP og sender brev til alle partiene på Stortinget. Det haster å sikre vegene våre for ras og skred. Nasjonal transportplan legges straks fram. Vi har ikke råd til å la være å sørge for at vi har sikre og framkommelige veger i Norge. Skredsikringsbehovet vil koste over 70 milliarder kroner. Klimaendringene og mer ekstremvær gjør at det virkelig haster å gjøre store markant strategiske sikringsgrep i NTP. Rassikringsrammene til riks- og fylkesveg må tredobles. NTP 2022-33 må derfor inneholde en helhetlig og nasjonal plan for skredsikring av riks- og fylkesvegnettet innen høy og middels skredfaktor. Planen må sikres finansiering slik at den blir gjennomført sammenhengende og kostnadseffektivt i løpet av en tidsramme på 12 år. Staten må øremerke midler for en ekstrasatsing på ny teknologi og forebyggende skredkontroll som vil gi mer sikkerhet for pengene raskere – En incentivordning.

Nasjonal Rassikringsgruppe krever at rammen til rassikring må tredobles2.9.2020 09:52:09 CEST | Pressemelding

Nasjonal rassikringsgruppe har denne uken vært på befaring i Troms og fått sett på skredutsatte strekninger og møtt personer som har fortalt om hvordan manglende rassikring av vegnettet utgjør en fare for liv og helse. Stengte veger på grunn av fare for skred utgjør også en svært begrensende faktor for utvikling av næringslivet. Skredfaren skaper stor usikkerhet og uforutsigbarhet. En ny rapport om forsinkelser på veg, fra Menon Economics (www.menon.no), estimerer verditapet fra blant annet stengt veg til opp mot kr 20 millioner årlig bare for sjømatnæringen i Nord-Norge.

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom