Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Overtredelsesgebyr for ulovlige arbeider ved vassdragsanlegg

Del

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) ilegger Sortland kommune et overtredelsesgebyr på kr 1.500.000,- for brudd på lov om vassdrag og grunnvann (vannressursloven) og forskrift om sikkerhet ved vassdragsanlegg (damsikkerhetsforskriften).

Sommeren 2017 iverksatte Sortland kommune arbeider som førte til en truende situasjon for mennesker, bebyggelse og infrastruktur nedstrøms dam Storvatn. Arbeidene førte til at omkring 50 husstander ble evakuert. Dammen er plassert i konsekvensklasse 3.

NVE vurderer at sikkerheten ved den avgravde dammen var så lav at det var stor fare for mennesker, boligbebyggelse og annen viktig infrastruktur nedstrøms dammen. Arbeidene skulle vært stanset da det ble klart at man måtte gjøre inngrep i damkonstruksjonen. NVE mener det var en grovt uaktsom handling å fortsette arbeidene ved å grave seg gjennom dammen på den måten det ble utført.

I denne saken mener NVE det ikke er utvist en aktsomhet som må forventes når konsekvensene av svikt vil være stor fare for menneskeliv, bebyggelse og infrastruktur. Det faktum at Sortland kommune, uten å involvere kvalifiserte og godkjente fagpersoner og uten godkjente planer, fjernet mesteparten av damtverrsnittet på fyllingsdammen må sies å være en grovt uaktsom overtredelse. NVEs observasjoner på stedet tilsier at dammen var labil og kunne ha gått til brudd. Evakueringen av om lag 50 husstander vitner om at konsekvensene kunne blitt store dersom dammen hadde gått til brudd.

Les hele vedtaket her. 

Kontakter

Seksjonssjef Lars Grøttå, 22 95 92 37

Senioringeniør Vebjørn Pedersen, 22 95 96 24

Om Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Middelthuns gate 29
0368 Oslo

09575http://www.nve.no

Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) har ansvar for å forvalte Noregs vatn- og energiressursar. NVE varetek også dei statlege forvaltningsoppgåvene innan skredførebygging. NVE skal sikre ei heilskapleg og miljøvennleg forvaltning av vassdraga, fremje ei effektiv kraftomsetning, kostnadseffektive energisystem og hjelpe til ein effektiv energibruk.

Følg saker fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Syv elektrifiseringstiltak kan kutte 2,3 millioner tonn CO2 i industrien26.6.2020 13:11:01 CESTPressemelding

Landbasert industri slipper i dag ut om lag 13 millioner tonn CO2 som tilsvarer 26% av norske utslipp. 90 prosent av utslippene i industrien kommer fra 30 anlegg. NVEs kartlegging viser at det er mulig å gjøre elektrifiseringstiltak i 7 av de 30 anleggene. Disse kan kutte 2,3 millioner tonn CO2. På oppdrag fra Olje- og energidepartementet har NVE kartlagt det tekniske potensialet for reduksjon av klimagassutslipp gjennom elektrifisering i norske landbaserte industrianlegg.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom