Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Nytt skredfarekart for Slåtten i Jølster

Del

Ei ny faresonekartlegging i Jølster kommune syner at berre eitt bustadhus, på eit av tre gardsbruk, ligg innanfor faresona for 1000-års skred. NVE bestilte ei full faresonekartlegging for området på Slåtten i etterkant av dei mange skredhendingane i Jølster kommune 30. juli.

– Utgreiinga syner at bustadhusa på Slåtten står relativt trygt, men at eitt bustadhus i området ikkje oppfyller dagens krav til tryggleik for nybygg (jf. Tek17). Dei andre bustadhusa ligg trygt for 1000-årsskred, fortel NVE sin regionsjef Brigt Samdal.

På oppdrag frå NVE har NGI vurdert skredfaren og kome med forslag til tiltak som kan betre tryggleiken i området.

– Konklusjonane i rapporten er i tråd med NVE sine tidligare vurderingar og faresonekartlegginga er gjennomført etter same modell som tidlegare faresonekartlegging i kommunen, fortel Samdal.

NVE nyttar kost/nytte-vurderingar i samband med prioriteringar av kva sikringstiltak som skal gjennomførast i Noreg. Eventuelle tiltak vil bli vurdert opp mot andre skredutsette bustadar i landet.

– Garden Slåtten Midtre kan søke om tilskot til sikringstiltak frå NVE. Vi vil då vurdere søknaden opp mot andre søknadar som kjem inn, fortel Samdal.


Kart og rapport

Sjå kart og rapport på nve.no

Bilete

Last ned bilete av NVE sin regionsjef Brigt Samdal.

Bilder

Om Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Middelthuns gate 29
0368 Oslo

09575http://www.nve.no

Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) har ansvar for å forvalte Noregs vatn- og energiressursar. NVE varetek også dei statlege forvaltningsoppgåvene innan skredførebygging. NVE skal sikre ei heilskapleg og miljøvennleg forvaltning av vassdraga, fremje ei effektiv kraftomsetning, kostnadseffektive energisystem og hjelpe til ein effektiv energibruk.

Følg saker fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom