Nye Veier

Nye Veier inngår ny rammeavtale med fire rådgivende selskaper

Del

Nye Veier har nå inngått rammeavtale for planarbeid med fire rådgivende selskaper. De fire selskapene er Norconsult AS, Rambøll, SWECO AS og Multiconsult. Avtalen innebærer at disse får ansvar for å utvikle og optimalisere Nye Veiers planprosjekter og gjennomføring av plan- og medvirkningsprosesser.

Plandirektør i Nye Veier, Asbjørn Heieraas
Plandirektør i Nye Veier, Asbjørn Heieraas

- Det er store og komplekse oppgaver som venter. Vi forventer at rådgiver tar fullt og helt eierskap til arbeidet med å utvikle våre prosjekter, legger til rette for smidige planprosesser og hjelper oss i å nå våre mål. De rådgivende selskapene vi har inngått rammeavtale med har gjennom konkurransen vist oss at de forstår oppdraget og stiller med gode og kompetente prosjektorganisasjoner. Nye Veier er en slank organisasjon også på plansiden og vi lener oss i stor grad til rådgiverne. Vi trenger deres kapasitet og evne til å ligge i forkant og at de geleider oss gjennom nødvendige faglige utredninger og medvirkning med eksterne aktører fram til vedtatt plan, sier Asbjørn Heieraas, plandirektør i Nye Veier.

Fulldigital planprosess

Nye Veier er opptatt av å gjøre planprosesser fulldigitale med prosjektstøtteverktøy for intern samhandling og dokumentutveksling mellom Nye Veier, rådgiver og planmyndighet.

-Nye Veier ønsker å effektivisere og fornye måten planarbeid gjennomføres på. Derfor vektlegger vi bruk av digitale verktøy både i den interne samhandlingen mellom oss og rådgiver og eksternt i medvirkningsprosesser. Nye Veier har blant annet helt siden 2018 benyttet digitale verktøy og etablert egne portaler i offentlige høringsprosesser. Vår erfaring er at dette har senket terskelen for innbyggere og berørte for å komme med innspill. Det bidrar også til å forenkle arbeidet med å oppsummere og få oversikt over innspillene i etterkant, sier Heieraas.

Risikostyring

En sentral del av oppdraget og viktig i planarbeid er at risikostyring skal være en naturlig del av prosjektgjennomføringen. Dette bidrar til at både rådgiver og Nye Veier som oppdragsgiver til enhver tid har god oversikt over prosjektets framdrift og utfordringer. Design to cost/design to value ligger til grunn for planoppgaven og blir viktig styringsverktøy.

-For å utvikle og optimalisere prosjekter er det bruk for at mange ulike faggrupper deltar i arbeidet. Vi er avhengig av at hele prosjektorganisasjonen på begge sider av bordet vil at prosjektet skal nå målene. Tverrfaglighet bidrar til at nyanser og ulike faglige hensyn avveies opp mot hverandre som gjør at resultatet blir bedre, sier Heieraas.

Noen elementer i rammeavtalen

  • Rådgiver skal utvikle prosjektene over tid, og vi skal sammen sørge for at vi ikke går videre fra utviklingsfasen før målene for prosjektet er nådd.
  • Rådgiver skal utarbeide all nødvendig faglig dokumentasjon i planarbeidet.
  • Rådgiver skal gjennomføre transport- og samfunnsøkonomiske analyser og vurdere mulighetsrommet for optimalisering i prosjektene.
  • Det skal utarbeides miljøprogram i forbindelse med planarbeidet som et grunnlag for at Nye Veier kan håndtere miljøutfordringer i videreføringen av prosjektet.  
  • Det skal utarbeides klimaregnskap og klimabudsjett for anleggs- og driftsperioden basert på endelig planforslag. Rådgiver skal foreslå og dokumentere tiltak som gir best mulig måloppnåelse om å redusere klimagassutslippene.
  • Trafikksikkerhet skal ligge som en forutsetning for all planlegging. Rådgiver har ansvaret for å utvikle gode løsninger i planfasen som ivaretar trafikksikkerhet og trafikkavvikling for alle trafikantgrupper. Planlegging skal ivareta arealbehov for sikker gjennomføring, dette gjelder særlig i områder hvor man skal bygge i nærhet til eksisterende veinett.
  • Det ferdigbygde prosjektet skal BREEAM-sertifiseres (tidligere Ceequal) som «Whole project» minimum på nivå «very good». Rådgiver er ansvarlig for å gjennomføre sertifiseringen av prosjektet og skal også forberede overlevering til Totalentreprenør som skal overta sertifiseringen.
  • Valg i planfasen skal vurderes opp mot risiko med tanke på SHA, og restrisiko skal dokumenteres
  • Rådgiver skal bidra på kommunikasjonssiden med kommunikasjonstiltak, oppdatering av prosjektinformasjon på nyeveier.no, ta i bruk bilder og illustrasjoner, kartforetellinger o.l. og framstille omfattende og komplekst fagmateriale på en tilgjengelig og forståelig måte.
  • Rammeavtalen for planarbeid har en samlet verdi på 1,5 milliarder kroner

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Plandirektør i Nye Veier, Asbjørn Heieraas
Plandirektør i Nye Veier, Asbjørn Heieraas
Last ned bilde

Om Nye Veier

Nye Veier
Nye Veier
Kjøita 6
4630 Kristiansand

+47 479 72 727http://www.nyeveier.no

Nye Veier er et fullt ut statlig eid aksjeselskap. Selskapets oppgaver omfatter å planlegge, bygge, drifte og vedlikeholde viktige hovedveier. Disse binder landet vårt sammen, og knytter Norge til hovedveier i utlandet. Nye Veier skal være en slank og effektiv byggherreorganisasjon, med et mål om å sikre helhetlig og kostnadseffektiv utbygging og drift av trafikksikre hovedveier.

Denne infrastrukturen vil raskt styrke næringslivets konkurranseevne, gi innbyggere mer effektiv, forutsigbar og tryggere veitransport og mer vei for pengene. 

Selskapets verdier er "Fornyer", "Forbedrer" og "Forsikrer".

Følg pressemeldinger fra Nye Veier

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Nye Veier på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Nye Veier

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom