Nye tiltak for norsk luftfart

Del

- Siden pandemien rammet Norge i mars 2020 har staten stilt opp for norsk luftfart med en rekke ordninger. Regjeringen foreslår nå inntil en milliard ekstra til Avinor, som sammen med en kombinasjon av flere tiltak vil bidra til å sikre et godt flytilbud også etter pandemien, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

Situasjonen i luftfarten er fortsatt krevende på grunn av stor usikkerhet, og flyselskapene har hatt store økonomiske tap gjennom koronakrisen. Det er fortsatt usikkert hvordan luftfarten vil utvikle seg utover i 2021 og i tiden fremover.

- Regjeringen er opptatt av at vi skal ha et godt flytilbud i Norge også etter pandemien. Derfor har vi stilt opp for norsk luftfart med en rekke tiltak siden krisen rammet i mars 2020, og vi følger situasjonen tett. Nå foreslår vi også å innlemme flyselskapene i kompensasjonsordningen for næringslivet. I tillegg foreslår vi at flyselskapene kan søke støtte fra lønnsstøtteordningen som gjelder fra mars 2021, og 10 mill. kroner til et ettårig kompetanseløft for luftfarten, sier Hareide.

Ulike tiltak
Regjeringens mål er at flytilbudet i Norge over tid skal være godt og at det er en sunn konkurranse på stamrutene. På kort sikt, til markedet normaliserer seg etter pandemien, er hovedmålet at det eksisterer et tilstrekkelig flytilbud innenlands.

- Det viktigste tiltaket for et varig godt flytilbud i Norge er å legge til rette for god konkurranse. Da vil flyselskapene som over tid gir passasjerene det beste tilbudet og har sunn økonomi vinne frem, påpeker Hareide.

Tiltak for luftfarten i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett:

  • Regjeringen foreslår å bevilge inntil 1 050 mill. kroner ekstra i tilskuddsramme til Avinor, til totalt 3,8 mrd. kroner i 2021.
  • Regjeringen foreslår å øke bevilgningen med 102 mill. kroner til å dekke eventuelle tap for Sandefjord lufthavn, Torp og Haugesund lufthavn, Karmøy i andre halvår 2021. Samlet vil dette utgjøre inntil 213 mill. kroner i støtte til de to lufthavnene i 2021.
  • Regjeringen foreslår å inkludere flyselskapene i den generelle kompensasjonsordningen for næringslivet fra og med mai 2021.
  • Flyselskapene kan søke støtte fra lønnsstøtteordningen, som gjelder fra mars 2021. Ordningen innebærer at kriserammede foretak kan få støtte per ansatt for ansatte som de tar tilbake fra permittering.
  • Regjeringen foreslår 10 mill. kroner til ettårig kompetanseløft for luftfarten.

Regjeringen har det siste året innført en rekke tiltak for å støtte norsk luftfart gjennom pandemien. I fjor bevilget Stortinget 13,9 milliarder kroner til bransjen for å håndtere pandemien, mens det tilsvarende er bevilget og foreslått 8,7 milliarder kroner i 2021.

Beskrivelse

Statlig lånegarantiordning for flyselskap

6 000

Administrasjon av lånegarantiordningen

6

Kjøp av minstetilbud av flyruter og økt kompensasjon på ordinært rutekjøp1

1 513

Tilskudd til ikke-statlige lufthavner (Haugesund og Torp)1

147

Tilskudd til Avinor AS1

3 600

Utsettelse av avdrag på statslån til Avinor AS2

444

Utbyttefritak for Avinor AS3

351

Anslag på fritak fra flypassasjeravgiften (bokført)

1 645

Anslag på effekt av lav mva.-sats i 2020 (bokført)

230

Sum 2020

13 936

Kjøp av minstetilbud av flyruter og økt kompensasjon på ordinært rutekjøp

1 340

Tilskuddsramme til ikke-statlige lufthavner (Torp)

35

Anslag på fritak fra flypassasjeravgiften (bokført)

1 600

Anslag på effekt av lav mva.-sats i 2021 til 1. juli (bokført)

200

Sum Saldert budsjett 2021

3 175

Tilskuddsramme til Avinor AS første halvår

2 750

Økt tilskuddsramme til ikke-statlige lufthavner (Haugesund og Torp)

76

Hybridlån til Norwegian Air Shuttle ASA4

inntil 1 500

Sum Prop. 79 S (2020-2021) og Innst. 233 S (2020-2021)

4 326

Tilskuddsramme til Avinor AS andre halvår, inntil

1 050

Økt tilskuddsramme til ikke-statlige lufthavner (Torp og Haugesund), inntil

102

Omdisponering fra flyrutekjøp

-30

Etterbetaling av støtte til ikke-statlige lufthavner for 2020 (Torp)

30

Ettårig kompetanseløft for luftfarten

10

Anslag på effekt av forlenging av lav mva.-sats i 2021 til 1. okt. (bokført)

75

Sum denne proposisjonen (RNB)

1 237

Sum samlede tiltak for luftfarten

22 674

Fotnoter:1) Faktisk utbetaling i 2020. 2) Lånetransaksjon. 3) Utbytte for 2019 iht. gjeldende utbyttepolitikk. 4) Lånetransaksjon. I tillegg til hybridlån kommer bevilgning til obligasjonslån på 3 mrd. kroner. Et slikt obligasjonslån vil NAS benytte til å nedbetale utestående under garantiordningen for luftfarten.

 For mer informasjon, se: Revidert nasjonalbudsjett 2021 - regjeringen.no

Om Samferdselsdepartementet

Samferdselsdepartementet
Akersgata 59 (R5)
Oslo

22 24 90 90http://sd.dep.no

Samferdselsdepartementet har det overordnede ansvaret for rammevilkår for postvirksomheten, for luftfarts-, veg- og jernbanesektoren, for riksvegferjene, kystforvaltningen og havne- og sjøtransportpolitikken.

Følg pressemeldinger fra Samferdselsdepartementet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Samferdselsdepartementet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Samferdselsdepartementet

Norge gjennomfører reglene i EUs fjerde jernbanepakke11.6.2021 11:59:14 CEST | Pressemelding

– Nå har vi endelig fått etablert det lovmessige rammeverket for videre satsing på en moderne jernbane. Dette gjør det mulig å samarbeide enda bedre med Europa for å gjøre jernbanen mer attraktiv for både reisende og vareeiere. Samtidig skal vi selvsagt selv bestemme hvordan vi vil utvikle norsk jernbane for å gi passasjerer og næringsliv et bedre togtilbud, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

Høring: Snart kan du midlertidig avregistrere bilen uten å levere inn skiltet9.6.2021 07:08:41 CEST | Pressemelding

– Av og til kan det være nyttig å avregistrere et kjøretøy midlertidig. Spesielt kan dette være aktuelt for kjøretøy som bare brukes deler av året, som motorsykler og veteranbiler. Derfor ønsker vi å innføre en ordning med avregistrering av kjøretøy uten innlevering av kjennemerker på trafikkstasjonen. Det vil gjøre av- og påregistrering både enklere og billigere for bileierne, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

Vegpakke Harstad: Revidert finansieringsopplegg28.5.2021 11:49:33 CEST | Pressemelding

Regjeringen la i dag fram forslag om et revidert finansieringsopplegg for den igangsatte Vegpakke Harstad (Harstadpakken). Bakgrunnen er lavere bompengeinntekter og høyere kostnader enn forventet. – Dette er viktige prosjekter som er sterkt forankret lokalt, og jeg er glad for at vi nå i tråd med lokale ønsker kan sikre en god gjennomføring. Bilistene får økte kostnader, men staten øker også sitt bidrag, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

Reguleringsplanen for Arna-Stanghelle sendes til Kommunal- og moderniseringsdepartementet til godkjenning27.5.2021 19:07:12 CEST | Pressemelding

- Utbyggingen av E16 og Vossebanen mellom Arna og Stanghelle er et viktig prosjekt for oss. Derfor har vi prioritert det i første seksårsperiode i Nasjonal transportplan 2022-2033. Det er staten som er øverste planmyndighet. Nå sender Samferdselsdepartementet Statens vegvesens forslag til reguleringsplan til Kommunal- og moderniseringsdepartementet for videre behandling og en offentlig høring, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

Mer effektiv håndheving av brudd på kabotasjereglene25.5.2021 11:17:52 CEST | Pressemelding

– Regjeringen er opptatt av like konkurransevilkår i veitransporten. Dette gjelder både norske og utenlandske transportører. Likevel ser vi at disse reglene ikke blir overholdt. Vi ønsker derfor en mer effektiv håndheving av kabotasjereglene gjennom økt bruk av overtredelsesgebyr og at Statens vegvesen kan ilegge gebyr på stedet i større grad enn i dag. Vi mener dette vil føre til at flere etterlever regelverket, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom