Spekter

Ny krisepakke fra regjeringen: Viktig bidrag for normalisering

Del

- Det er positivt at regjeringens tiltakspakke legger grunnlag for en mer normal situasjon for både virksomheter og ansatte og det er viktig at de foreslåtte tiltakene ikke varer lenger enn nødvendig. Bedriftene er nå avhengig av å raskt få i gang produksjonen, øke produktiviteten og få alle permitterte og arbeidsledige inn i ordinære ansettelsesforhold og verdiskapende arbeid. Det er avgjørende for vekst og velferd, sier Anne-Kari Bratten, administrerende direktør i Arbeidsgiverforeningen Spekter.

Anne-Kari Bratten er administrerende direktør i Arbeidsgiverforeningen Spekter. Foto: Thomas T. Kleiven.
Anne-Kari Bratten er administrerende direktør i Arbeidsgiverforeningen Spekter. Foto: Thomas T. Kleiven.

Spekter mener krisepakken som ble lagt fram i dag, kombinert med at regjeringen nå letter på restriksjoner slik at det blant annet blir full åpning av skoler og barnehager og mulighet for jobbreiser i Norden, vil bidra til at flere virksomheter får bedre mulighet til å gjenoppta normal drift.

Viktig med ansvarlig offentlig pengebruk og moderate lønnsoppgjør

Spekter mener Norge snarest mulig må tilbake til en situasjon der en ansvarlig offentlig pengebruk ligger til grunn for beslutningene som fattes. 

Videre er det viktig at arbeidslivets parter bidrar til at vi raskt kommer tilbake til en normalsituasjon for norsk økonomi gjennom å vise stor grad av ansvarlighet og moderasjon i lønnsoppgjørene.

 - Myndighetene har levert både i finans- og pengepolitikken hittil under pandemien. Nå har vi som er parter i arbeidslivet et stort ansvar for å bidra til konkurranseevnen og sysselsettingen gjennom et lønnsoppgjør i tråd med det frontfaget definerer som tålbart. Mer enn noen gang er det viktig at konkurranseutsatt sektor setter normen for de etterfølgende forhandlingene, sier Bratten.

 Positivt forslag om lønnstilskudd

Regjeringen fremmer forslag om en ny lønnstilskuddsordning for å få flest mulig permitterte tilbake i jobb. Forslaget innebærer at virksomheter som tar tilbake egne ansatte som har vært helt eller delvis permittert, gis et særlig lønnstilskudd for månedene juli og august. De ansatte må tilbake til minst den samme stillingsstørrelsen som de hadde før permitteringen.

- Det er positivt at regjeringen kommer med konkrete tiltak for å få redusert antallet som er permittert. Dette er viktig for en rask normalisering av samfunnet. Det kan være aktuelt med ytterligere tiltak senere, i så fall må også dette være tiltak som stimulerer til arbeid fremfor ledighet, sier Bratten.

Ordningen gjelder ansatte som var registrert som permittert hos NAV per 28. mai og tilskuddet gis etterskuddsvis. Ordningen gjelder også ideelle organisasjoner og stiftelser. For virksomheter med en omsetningssvikt på 30 prosent eller mer, er maksimalt beløp kr 15.000 per ansatt per måned. For ideelle organisasjoner og stiftelser uten omsetning utgjør lønnstilskuddet kr 10.000 per ansatt per måned.

Kollektivtrafikken trenger mer hjelp

Spekter har tidligere påpekt den kritiske situasjonen som har oppstått for kollektivtrafikkaktørene som følge av koronapandemien. Aktørene har lidd betydelige inntektstap, tross redusert rutetilbud og permitteringer, og de forventer også store tap framover.

- De generelle støtteordningene i form av redusert arbeidsgiveravgift, redusert mva-sats for persontransport og opprettholdelse av offentlig kjøp tross redusert rutetilbud, kompenserer kun en del av tapene. Skal dagens råd om kun maksimalt 50 prosent fulle busser og vogner fortsatt gjelde, trengs det mer penger for å hindre at fylkene og deres bestillerselskap lider betydelige økonomiske tap i 2020. Det vil derfor være viktig å følge situasjonen for kollektivtrafikkaktørene nøye utover året, sier Bratten.

Den tidligere bevilgede ekstrastøtten på 550 millioner kroner til persontogoperatørene har dekket kun deler av tapene ut mai. Med endringene som er foreslått i revidert og den tidligere krisepakken, foreslås det ca. 1,3 mrd. kroner ekstra til offentlig kjøp av togtrafikk i 2020, med mulighet for ytterligere 300 millioner dersom nødvendig. Med dagens råd om maksimalt 50 prosent kapasitetsutnyttelse framstår forslaget som for knapt.

- Det er positivt at regjeringen anerkjenner togoperatørenes vanskelige situasjon. Kuttene i nattog og andre avganger har rammet pendlere og andre passasjerer rundt om i landet, som er avhengig av toget som transportmiddel. Etterhvert som samfunnet gjenåpner vil passasjertallet øke, men fortsatt kjøres det med mange tomme seter som en følge av smitteverntiltak. Skal togtilbudet kunne fungere både nå under den gradvise gjenåpningen, og virksomt og effektivt den dagen samfunnet er tilbake i normalt gjenge og flere skal reise til og fra jobb, er det viktig at holder muligheten åpen for å bevilge ytterligere midler til disse aktørene til høsten, sier Bratten.

Kompensasjonsordningen innen helse, omsorg og rehabilitering må forbedres

Mange av Spekters medlemsvirksomheter som leverer tjenester innen helse, omsorg og rehabilitering har opplevd bortfall av inntekter eller økte kostnader som følge av koronapandemien. Revidert nasjonalbudsjett ga løsninger for en del av virksomhetene. Noen kan benytte den generelle kompensasjonsordningen, andre ikke. Uavhengig av hvilke ordninger og avtaler virksomhetene kompenseres etter, er det avgjørende at de får en rimelig dekning for faktiske utgifter og forutsigbarheten de trenger for å gjenåpne driften og pasienttilbudet.

- Revidert nasjonalbudsjett ga ikke tilstrekkelig svar på hvordan ideelle virksomheter som driver etter avtale med det offentlige skal kompenseres. Situasjonen er fortsatt ikke avklart når det gjelder de som har avtale kommunen og NAV, blant annet visse omsorgsinstitusjoner og ortopediske verksteder, sier Bratten

Spekter hadde ventet at dagens krisepakke endelig ville gi svar, men må konstatere at så ikke er tilfelle.

- Dette handler blant annet om institusjoner som har hatt ansvar for de mest risikoutsatte gruppene, og som har drevet med kostbare smitteverntiltak gjennom hele epidemien uten å vite hvordan de skal kompenseres. Vi registrerer at regjeringen nå mener å ha fulgt opp Stortingets anmodningsvedtak om at ikke-skattepliktige virksomheter må ivaretas med en økonomisk kompensasjon. Vi mener anmodningsvedtaket ikke er tatt til følge for alle typer ikke-skattepliktige virksomheter, og håper Stortinget følger dette videre opp, sier Bratten.

Positive ordninger for kultursektoren

Kultursektoren er av sektorene som er rammet hardest av koronakrisen. En rapport fra Kulturrådet og Menon lagt frem 13. mai, viser at i løpet av mars og april kan over en tredjedel av inntektene i kultursektoren ha forsvunnet, så mye som 1,5 mrd. kroner.

Krisen omfatter hele den kulturelle verdikjeden, og ordningene som kom på bordet i dag er et viktig skritt i riktig retning for å bøte på de langsiktige konsekvensene av koronakrisen. For kulturinstitusjonene påløper det store kostnader og risiko når publikumsantallet blir vedvarende lavere på grunn av smittevern. Skal institusjonene bære alle kostnader og risiko rundt dette selv, vil det føre til færre og mindre produksjoner. De får sysselsatt langt færre kunstnere enn under normale omstendigheter.

- Det er derfor svært positivt at det kommer friske midler til museer, orkester og scenekunstinstitusjonene med mer enn 60 prosent offentlig tilskudd, som kan hjelpe til å holde hjulene i gang, og sikre at institusjonene kan starte opp med full tyngde når situasjonen tillater det. Den foreslåtte midlertidig lønnsstøtteordning til bedrifter for å ta egne permitterte tilbake i jobb, er også godt nytt. Forslaget innebærer at kulturinstitusjonene som har helt eller delvis permittert sine ansatte nå kan få i gang igjen aktiviteten både med tanke på fremtidige prosjekter og for å opprettholde kvaliteten som er bygd opp over lang tid hos institusjonene, sier Bratten.

Tilskuddene til den midlertidige kompensasjonsordningen for avlyste kulturarrangementer økes med 650 millioner til kulturlivet og forlenges til 31. august. I tillegg skal de gjøres en justering av ordningen som sikrer at flere virksomheter kan benytte seg av ordningen, slik som kulturhus og scener.

- Det er bra at kulturdepartementet har lyttet til feltet, og forstår at det finnes underleverandører som ikke har kunnet nyte godt av arrangørstøtten. Vi er glade for de positive signalene som kom i dag om en justering av ordningen. Koronasituasjonen får langtidseffekter for kulturlivet, og det er viktig med en fortsatt tett og god dialog mellom sektoren og myndighetene om ordninger som sikrer at vi har et sterkt og vitalt kulturliv når vi en gang kommer over på andre siden av krisen, sier Bratten.

Pakke for grønn omstilling

Regjeringen foreslår å bruke 3,6 milliarder på en grønn omstillingspakke særlig rettet mot norsk industri. Havvind, batteriteknologi, hydrogen og miljøvennlig skipsfart nevnes som mulige kandidater for støtte. Pengene kanaliseres gjennom Enova, Forskningsrådet, Innovasjon Norge og Siva.

– Spekter er tilfreds med at det nå kommer betydelige midler til grønn omstilling, og at regjeringen overlater til fagmiljøene i industrien og virkemiddelapparatet i fellesskap å dyrke fram de gode løsningene. Verden står i en klimakrise, og Norge har sterkt behov for ny, bærekraftig verdiskapning. Det er derfor helt riktig å bruke krisemidlene nå til samtidig å løse disse utfordringene, sier Bratten.

Kontakter

Bilder

Anne-Kari Bratten er administrerende direktør i Arbeidsgiverforeningen Spekter. Foto: Thomas T. Kleiven.
Anne-Kari Bratten er administrerende direktør i Arbeidsgiverforeningen Spekter. Foto: Thomas T. Kleiven.
Last ned bilde

Lenker

Om Spekter

Spekter
Spekter
Sørkedalsveien 6
0369 Oslo

47 65 70 00http://www.spekter.no

Spekter er en arbeidsgiverforening som organiserer virksomheter med over 220 000 ansatte og er dominerende innen sektorene helse, samferdsel og kultur.

Følg saker fra Spekter

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Spekter på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Spekter

Frykter kollaps i kollektivtrafikken30.3.2020 20:32:45 CESTPressemelding

- Situasjonen til kollektivtrafikkaktørene er akutt og alvorlig, og krisepakken regjeringen la frem på fredag er for lite forpliktende. Regjeringen varsler en ny gjennomgang i revidert nasjonalbudsjett, men kollektivselskapene har ikke tid til å vente til i mai. Dette er aksjeselskaper som kan gå konkurs dersom det ikke kommer økonomiske midler raskt. Dette er ikke virksomheter som samfunnet bare kan se på at blir avviklet, sier administrerende direktør Anne-Kari Bratten i Spekter.

Streiken fra YS/Negotia var tariffstridig og ulovlig - viktig seier for den norske modellen i Arbeidsretten27.9.2019 10:42:18 CESTPressemelding

- Det er en seier for den norske modellen at Arbeidsretten nå har slått fast at en fagforening ikke kan streike i mellomoppgjørene for spørsmål som hører hjemme i hovedoppgjørene. Dette er en viktig avklaring for å unngå at antallet streiker som kan ramme samfunnet og norske bedrifter øker, sier Spekters administrerende direktør Anne-Kari Bratten.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom