Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

NVE offentliggjør intern rapport om kartlegging av kvikkleire

Del

I etterkant av kvikkleireskredet på Gjerdrum, har NVE gjennomgått status for NVEs kartlegging av fare for kvikkleireskred. Rapporten inneholder også forslag til å øke kartleggingen.

Kvikkleireskred ved Kråkneset i Alta juni 2020. Foto: Anders Bjordal/NVE
Kvikkleireskred ved Kråkneset i Alta juni 2020. Foto: Anders Bjordal/NVE

- Rapporten er en intern gjennomgang, men NVE velger å legge denne lett tilgjengelig for offentligheten på grunn av den store interessen rundt saken, sier Brigt Samdal, direktør for skred- og vassdragsavdelingen i NVE.

80% er kartlagt

For kvikkleire er det utvalgte kartleggingsområder som ligger under marin grense som er relevante. Om lag 80% av utvalgt areal er kartlagt i Norge. Etter at NVE tok over skredansvaret i 2009 er det utført oversiktskartlegging i 37 kommuner, et areal på om lag 2000 km2. Før 2010 var det utført kartlegging av 57 kartblad som dekker 81 kommuner, et areal på om lag 15 000 km2.

1000 soner bør vurderes nærmere

Pr. 23.02.2021 finnes det 2310 kvikkleiresoner i NVE sin database. Om lag 1000 av disse er i de tre høyeste risikoklassene og med høy faregrad, og bør vurderes nærmere for en forenklet eller detaljert soneutredning som grunnlag for eventuell sikring.

Forslag til økt kartlegging

Rapporten inneholder forslag som vil bidra til økt kartlegging og bedre oversikt over kvikkleiresoner. Noen av tiltakene som foreslås er innføring av innmeldingsplikt til NVE etter grunnundersøkelser og fareutredninger og fri tilgang til sjøbunnsdata ned til -30 m. Som et ledd i å kunne forsere kartleggingsarbeidet mener NVE at det bør utredes og klargjøres om regeleverket for tilskuddsordningen bør endres slik at den også kan dekke farekartlegging.

Les rapporten på nettsidene våre:

https://publikasjoner.nve.no/rapport/2021/rapport2021_12.pdf

Les mer om kvikkleire på nettsidene våre: 
https://www.nve.no/om-kvikkleire/ 

FAKTA
Hva er marin grense?

Marin grense angir det høyeste punktet der havet nådde under siste istid, mellom 0 og 220 m over dagens havnivå. Leire avsatt under marin grense inneholder salter og har en spesiell struktur. Kvikkleire finner man bare i områder med marin leire.

Kontakter

Seksjonssjef Aart Verhage
epost: arv@nve.no
tlf: 90 18 44 10

Bilder

Kvikkleireskred ved Kråkneset i Alta juni 2020. Foto: Anders Bjordal/NVE
Kvikkleireskred ved Kråkneset i Alta juni 2020. Foto: Anders Bjordal/NVE
Last ned bilde

Om Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Middelthuns gate 29
0368 Oslo

09575http://www.nve.no

Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) har ansvar for å forvalte Noregs vatn- og energiressursar. NVE varetek også dei statlege forvaltningsoppgåvene innan skredførebygging. NVE skal sikre ei heilskapleg og miljøvennleg forvaltning av vassdraga, fremje ei effektiv kraftomsetning, kostnadseffektive energisystem og hjelpe til ein effektiv energibruk.

Følg pressemeldinger fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Folkemøte og høyring om nytt kraftsamband frå Rogaland og Vestland fylke til Noa og Krafla oljefelt4.5.2021 08:00:00 CEST | Pressemelding

NVE har motteke melding med forslag til utgreiingsprogram for eitt nytt kraftsamband frå land til dei planlagde oljefelta Noa og Krafla. Krafta vil hentast frå Kollsnes, Samnanger eller Gismarvik, og dei meldte landanlegga vil råka Øygarden, Samnanger, Fitjar, Utsira, Karmøy og Tysvær kommunar. Som ein del av høyringa heldes det eit digitalt folkemøte denne veka.

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom