Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

NVE krever konkurranse på konserninterne kjøp

Del

NVE innfører fra 1. juli 2016 et generelt krav om at nettselskapenes kjøp fra andre selskap i samme konsern skal baseres på konkurranse. Målet er å forhindre at nettselskapene kjøper overprisede varer og tjenester fra andre selskap i samme konsern.

- Bygging og drift av kraftnett er monopolvirksomhet som er finansiert av brukerne. Innføringen av krav om konkurranse på konserninterne kjøp bidrar til å forhindre at nettselskapenes kunder betaler høyere nettleie enn nødvendig, sier Ove Flataker, avdelingsdirektør i NVE.

Uten konkurranse på konserninterne anskaffelser kan konsernet øke sin fortjeneste gjennom å sette høye priser på varer og tjenester som selges til eget nettselskap. Hvis nettselskapene kjøper overprisede varer og tjenester fra tilknyttede foretak i samme konsern, vil nettselskapenes tillatte inntekt øke fordi NVE setter inntektsrammen delvis basert på selskapets kostnader. Høyere kostnader enn nødvendig i nettselskapene, medfører at nettselskapenes kunder må betale høyere nettleie.

- Konkurranse på konserninterne anskaffelser sikrer at det ikke foregår overprising. Forskriftsendringen som nå er vedtatt legger til rette for likebehandling av alle leverandører uavhengig av selskapsmessig tilknytning, og kan bidra til nye markedsmuligheter for uavhengige leverandører, sier Flataker.

Et forslag til forskriftsendring var på offentlig høring i 2014. NVE fikk innspill på at anskaffelser basert på konkurranse i noen sammenhenger kan være kostnadsdrivende. NVE har derfor sett behovet for justeringer av forslaget som var på høring, og som innebærer at forskriftsbestemmelsen nå ikke vil omfatte anskaffelser av administrative tjenester eller eiendomstjenester. Utover dette, innebærer forskriftsendringen at nettselskapets konserninterne anskaffelser må følge det samme regelverket som allerede gjelder for nettselskapets anskaffelser i markedet, med de samme prosedyrekrav og terskelverdier som gjelder for slike.   

Endring av forskrift av 11. mars 1999 nr 302 om økonomisk og teknisk rapportering, inntektsramme for nettvirksomheten og tariffer ble vedtatt 1. juli 2015, og trer i kraft 1. juni 2016. 

Last ned forskriftstekst og oppsummering av høringsuttalelser.

Les mer om høringen

Last ned bilde av Ove Flataker.

Kontaktpersoner: 
Seksjonssjef Torfinn Jonassen, tlf 95 22 45 48
Avdelingsdirektør Ove Flataker, tlf 95 20 26 20

Om Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Middelthuns gate 29
0368 Oslo

09575http://www.nve.no

Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) har ansvar for å forvalte Noregs vatn- og energiressursar. NVE varetek også dei statlege forvaltningsoppgåvene innan skredførebygging. NVE skal sikre ei heilskapleg og miljøvennleg forvaltning av vassdraga, fremje ei effektiv kraftomsetning, kostnadseffektive energisystem og hjelpe til ein effektiv energibruk.

Følg pressemeldinger fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom