Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

NVE har sikra 27 bustadar mot skred i Lom

Del

NVE har sikra bustadane i Ulstad i Lom kommune i Innlandet mot steinsprang. Vassdrags- og energidirektør Kjetil Lund i NVE overleverte anlegget til kommunen 13. februar 2020.

Sikringsvollen sikrar mot steinsprang og skred. Synfaringa går langs flaumløpet bak vollen. Foto: NVE
Sikringsvollen sikrar mot steinsprang og skred. Synfaringa går langs flaumløpet bak vollen. Foto: NVE

NVE har bistått Lom kommune med å bygge anlegget, som sikrar Ulstad mot steinsprang. Overleveringa vart markert med snorklipping og ei felles synfaring.

- Eg vil gratulere Lom kommune med dagen. No er 27 bustader her i Ulstad betre sikra mot steinsprang. Det betyr redusert fare og større tryggleik i kvardagen for folk her, seier vassdrags- og energidirektør, Kjetil Lund.

Kartlegging i 2008 viste stor skredfare
NVE har det nasjonale ansvaret for flaum- og skredfare og støtter kommunane med kartlegging, sikring og arealplanlegging.

- Det er ein sentral del av NVE sitt samfunnsoppdrag å bidra til sikring mot flaum og skred. Når klimaet no er i endring, må vi rekne med fleire skred- og flaumhendingar framover. Det er som regel god økonomi å sikre på førehand framfor å bruke store summer på å rette opp i etterkant. I åra som kjem bør vi i Noreg nok auke innsatsen på dette området, seier Lund.

I 2008 kartla NGI skredfaren i Lom, på oppdrag frå kommunen. Kartlegginga avdekka stor skredfare ved bustadfeltet Ulstad, med fleire openberre lausneområde i form av berghamrar, store enkeltblokker og steinurer like over bustadfeltet. 

Krevjande sikringstiltak
I 2013 søkte Lom kommune NVE om økonomisk og fagleg bistand til å sikre bustadane, og detaljprosjekteringa starta hausten 2017. Det har vore utfordrande å gjennomføre tiltaket på grunn av trongt og bratt terreng, krevjande grunnforhold og nærleiken til bustadane.

Sikringsvollen sikrar mot steinsprang 
Skredsikringa består av ein om lag 450 meter lang voll bygd opp av jordarmerte masser, og eit steinspranggjerde på om lag 70 meter. Vollen fangar i tillegg opp andre typar lausmasseskred og tek hand om overvatn bak vollen.

Skredsikringa gjev eit akseptabelt tryggleiksnivå mot steinsprang for dei 27 bustadane, i tråd med kommunen sitt ynskje.

Fakta

  • Tidsrom utføring: august 2018–oktober 2019
  • Kostnad: om lag 61 mill. kr
  • Prosjektering: NGI og Nordplan
  • Entreprenør: Erling Rolstad AS
  • Underleverandørar:
    - Tentex AS - jordarmering
    - Norsk Bergsikring AS – steinspranggjerde

Kontakter

Senioringeniør Christian Lillemork
tlf. 91 68 44 91

Fagansvarlig Paul Christen Røhr
tlf. 94 50 73 13

Regionsjef Toril Hofshagen
tlf. 90 03 42 44

Bilder

Sikringsvollen sikrar mot steinsprang og skred. Synfaringa går langs flaumløpet bak vollen. Foto: NVE
Sikringsvollen sikrar mot steinsprang og skred. Synfaringa går langs flaumløpet bak vollen. Foto: NVE
Last ned bilde
Vassdragsdirektør Kjetil Lund holder tale før snora klippes saman med ordførar i Lom kommune. Foto: NVE
Vassdragsdirektør Kjetil Lund holder tale før snora klippes saman med ordførar i Lom kommune. Foto: NVE
Last ned bilde
Fra synfaringa. Sikringsvollen sikrar mot steinsprang og skred. Foto: NVE
Fra synfaringa. Sikringsvollen sikrar mot steinsprang og skred. Foto: NVE
Last ned bilde
Sikringsvollen sikrar mot steinsprang og skred. Foto: NVE
Sikringsvollen sikrar mot steinsprang og skred. Foto: NVE
Last ned bilde
Fra anleggsarbeidet. Foto: NVE
Fra anleggsarbeidet. Foto: NVE
Last ned bilde
Last ned bilde

Om Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Middelthuns gate 29
0368 Oslo

09575http://www.nve.no

Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) har ansvar for å forvalte Noregs vatn- og energiressursar. NVE varetek også dei statlege forvaltningsoppgåvene innan skredførebygging. NVE skal sikre ei heilskapleg og miljøvennleg forvaltning av vassdraga, fremje ei effektiv kraftomsetning, kostnadseffektive energisystem og hjelpe til ein effektiv energibruk.

Følg saker fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Syv elektrifiseringstiltak kan kutte 2,3 millioner tonn CO2 i industrien26.6.2020 13:11:01 CESTPressemelding

Landbasert industri slipper i dag ut om lag 13 millioner tonn CO2 som tilsvarer 26% av norske utslipp. 90 prosent av utslippene i industrien kommer fra 30 anlegg. NVEs kartlegging viser at det er mulig å gjøre elektrifiseringstiltak i 7 av de 30 anleggene. Disse kan kutte 2,3 millioner tonn CO2. På oppdrag fra Olje- og energidepartementet har NVE kartlagt det tekniske potensialet for reduksjon av klimagassutslipp gjennom elektrifisering i norske landbaserte industrianlegg.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom