Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

NVE har kartlagt risiko for kvikkleireskred i kommunane Molde og Rauma i Møre og Romsdal

Del

Risiko for store kvikkleireskred er kartlagt for kommunane Molde og Rauma i Møre og Romsdal fylke. Det er kartlagt tre soner med potensiell skredfare og tilhøyrande utløpsområde i Molde kommune, og tilsvarande 21 soner i Rauma kommune. I tillegg er det utarbeidd aktsemdskart for områdeskred av kvikkleire i dei to kommunane.

- Rapportane vil vere til stor nytte i arealplanarbeidet og gi eit godt grunnlag for å redusere faren for områdeskred i dei kartlagde kommunane, seier regionsjef i NVE Region Vest, Siss-May Edvardsen.

Grunnlaget for kvikkleiresonene er kart- og terrenganalysar, synfaringar i felt og grunnundersøkingar. Karta er produsert i digital form og inngår i det offentlege kartgrunnlaget (DOK), slik at kommunane og andre kan nytte dei i eigne verktøy saman med anna kartdata. Dessutan er det laga ei eiga kartløysing for «aktsemdskart for områdeskred» for kommunane.

Vi gjer merksam på at oversiktskartlegginga ikkje er ei utfyllande kartlegging for alle område der kvikkleire vert påvist, og at kartlegginga har hatt fokus på eksisterande busetnad og moglege kjelder for erosjon. I område under marin grense (tidlegare havnivå) kan kvikkleire vere til stades utanom dei kartlagde faresonene, i større område eller i avgrensa lommer.

Rapport og kart

Kartframstilling av soner med kvikkleire:
For Rauma: https://temakart.nve.no/link/?p=rauma

For Molde: https://temakart.nve.no/link/?p=molde

Rapport: Oversiktskartlegging kvikkleire, Molde kommune
Rapport: Oversiktskartlegging kvikkleire, Rauma kommune

Kontakter

Siss-May Edvardsen, fungerande regionsjef, mobil 95290114

Ole-Jakob Sande, senioringeniør arealplan, mobil: 90887830

Ingrid Havnen, sjefingeniør, mobil: 99291602

Om Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Middelthuns gate 29
0368 Oslo

09575http://www.nve.no

Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) har ansvar for å forvalte Noregs vatn- og energiressursar. NVE varetek også dei statlege forvaltningsoppgåvene innan skredførebygging. NVE skal sikre ei heilskapleg og miljøvennleg forvaltning av vassdraga, fremje ei effektiv kraftomsetning, kostnadseffektive energisystem og hjelpe til ein effektiv energibruk.

Følg saker fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom